Netradiční výuka ruštiny v Ruském středisku vědy a kultury v Praze

21.říjen 2014

Co nás čeká? Jaké to tam asi bude?
Tak s takovými otázkami v očích přijížděli studenti našeho gymnázia na návštěvu Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Po milém přivítání si studenti prohlédli budovu RSVK, navštívili knihovnu se 17 ooo svazky, vstoupili do křišťálového sálu, ve kterém se konají recepce, koncerty a jiné kulturní akce. Další program pokračoval návštěvou výstavy Barvy Uralu, sestavenou z obrazů významných umělců Jekarinburgu. Hlavním cílem návštěvy RSVK byla vyučovací hodina vedená rodilou mluvčí a vedoucí kurzů ruského jazyka Jekatěrinou Zubkovskou. Studenti si zábavnou formou zopakovali nástrahy azbuky, důležité komunikační fráze a pracovali s textem písně z animované pohádky Lvíče a želva.
Vřelé přijetí, profesionální přístup, nabídka výukových a metodických materiálů, tak lze charakterizovat návštěvu v Ruském středisku vědy a kultury v Praze dne 15. 10. 2014.

MATURITNÍ OKRUHY 2014/15

18.říjen 2014
Angličtina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=138
Biologie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1301
Český jazyk: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=144
Francouzština: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=523
Chemie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=135
Dějepis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=146
Fyzika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1775
IVT: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=142
Matematika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=113
Němčina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=611
Výtvarná výchova: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1441
ZSV: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=183
Zeměpis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1432

MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU 2014/15

15.říjen 2014

1. Dějiny pravěku
- periodizace, charakteristika jednotlivých vývojových etap, pravěké umění, osídlení    našich zemí
2. Nejstarší civilizace, oblasti, orientální despocie
3. Starověké Řecko – periodizace, městské státy, války
4. Starověký Řím – periodizace, státní formy
5. Antické umění
6. Evropa po rozpadu římského impéria
7. Feudalismus
- obecná charakteristika, vznik měst, zemědělství, obchod, vojenství
8. Raný feudalismus
- charakteristika, první feudální státy, první státní útvary na našem území
9. Rozkvět feudalismu v Evropě
- vznik centralizovaných monarchií v západní Evropě, východní Evropa, stoletá válka
10. Postavení církve ve středověké společnosti
- vznik křesťanství, vnitřní vývoj církve, papežství, boj o investituru, křížové    výpravy, církev v Čechách
11. Románská kultura
12. České země za vlády Lucemburků, vláda Jagellonců, Jiří z Poděbrad
13. Husitství
14. Gotická kultura
15. České země po roce 1526 – nástup Habsburků
16. Evropa v 16. a 17. stol. – obecné rysy, jednotlivé země
17. Zámořské objevy
18. Kultura humanismu a renesance
19. 30letá válka, české stavovské povstání
20. Reformace a německá selská válka
21. Barokní kultura
22. Čechy v 17. a 18. stol., habsburská monarchie za Marie Terezie Josefa II.
23. České národní obrození
24. První revoluce v Evropě(Nizozemí, Anglie)
25. Francouzská revoluce
26. Napoleonské války
26. Vídeňský kongres, vývoj Evropy po napoleonských válkách
27. Vznik USA, občanská válka v USA
28. Rok 1848 v Evropě, v rakouské monarchii
29. Politický, hospodářský a sociální vývoj v Evropě v 2. pol.19. stol., průmyslová    revoluce
30. Čechy a rakouská monarchie v 2.polovině 19. století
31. Umění 19. stol.
32. Svět před 1. sv. válkou, mezinárodní situace, konflikty, bloky
33. 1. sv. válka, příčiny, průběh, důsledky
34. Rakousko – Uhersko a Čechy za 1. sv. války
35. Svět po první světové válce, versaillesko-washingtonský systém, hospodářská krize,    nástup fašismu
36. Vývoj ČSR v letech 1918-1938, politický a hospodářský vývoj, mezinárodní    postavení ČSR
37. Vývoj ČSR v letech 1938-1945
38. Druhá světová válka v Evropě
39. Druhá světová válka na mimoevropských bojištích
40. Ruská revoluce 1917, vznik a vývoj SSSR mezi válkami, stalinismus
41. Svět po druhé svět. válce do roku 1956 (vývoj Německa, vytvoření sovětského bloku,    studená válka, válka v Koreji, vznik Izraele)
42. Svět od roku 1956 do současnosti
43. Československo po druhé svět. válce do roku 1956
44. Československo od roku 1956 po současnost
45. Umění 20. století

Maturitní okruhy z francouzského jazyka pro rok 2014/2015

14.říjen 2014

Okruhy k maturitní zkoušce z francouzského jazyka pro školní rok 2014/2015

 1. Ma famille
 2. Caractère et description physique
 3. Le temps libre
 4. Ma vie
 5. Logement
 6. Faire les courses
 7. L´histoire de la France
 8. La littérature francaise
 9. La littérature francophone
 10. Média
 11. Voyages
 12. A table
 13. Système scolaire en France et en République Tchèque
 14. Système politique en France et en République Tchèque
 15. Santé
 16. Vie scolaire
 17. Les fetes et traditions en France et en République Tchèque
 18. La France et ses régions touristiques, Paris
 19. La République Tchèque, Prague,
 20. Union européenne
 21. Vie professionnelle, entretien d´embauche
 22. Pays francophones
 23. Musique et beaux arts
 24. Theatre et cinéma
 25. Les langues étrangères et leur importance
 26. Les jeunes aujourd´hui
 27. Mode et les vêtements

Grammaire:

- article défini / indéfini, article partitif; noms; adjectifs qualificatifs; adjectifs numéraux; objet direct et indirect; adjectifs et pronoms personnels; adjectifs et pronoms démonstratifs; adjectifs et pronoms possessifs; verbes réguliers et irréguliers; participe présent / passé; passé composé; imparfait; futur simple; futur proche; conditionnel; impératif; subjonctif; phrase conditionnelle; concordance des temps; négation; plus-que-parfait; voix active / passive; adverbes; relatif; gérondif

MATURITNÍ OKRUHY Z IVT 2014/15

12.říjen 2014

Diskový operační systém MSDOS – instalace, HW požadavky, konfigurace a příkazy CD, MD, RD, DELTREE, nápověda a přepínače

Windows 98, 2000 a XP – instalace, HW požadavky, konfigurace a přídavné aplikace

Příkazy příkazového řádku v prostředí Windows

Souborové manažery – základní operace se soubory a složkami, práce se skupinou souborů, vyhledávání souborů, schránka a sw Průzkumník, FAR, Total Commander

Antivirová profylaxe – počítačové viry, trojské koně, spam a spyware, způsoby šíření, způsoby odstranění, prevence

Záznamová média a způsoby zálohování dat a OS Windows (FDD, HDD, CD, DVD, flash paměti)

Textové editory neproporcionální – výhody a nevýhody, přenositelnost formátů, třídění, sw Poznámkový blok a FAR

Textové editory proporcionální – výhody a nevýhody, WYSIWYG, přenositelnost formátů, sw Word, Wordpad

Makroprogramování za použití sw MS Word a FAR

Hromadná korespondence a třídění dat za použití sw MS Word a FAR

Tabulkový kalkulátor I. – oblast využití, základní editace, formátování, základní matematické funkce a třídění, sw MS Excel

Tabulkový kalkulátor II. – logické, matematické, textové funkce, vytváření řad a grafy, sw Excel

Prezentace v PowerPointu

Internet I. – způsoby připojení k internetu, zásady bezpečné instalace a provozu, firewall a windowsupdate

Internet II. – webové portály a vyhledávače, hledání na internetu a kvalita informací, meta příkazy

Hypertext – struktura kódu, tagy, validace html kódu a kompatibilita kódu s webovými prohlížeči

Elektronická pošta – nevyžádaná pošta, pravidla a filtry, sw Outlook Express, Pegasus Mail a webové freemaily

Počítačová grafika – vektorová vs. rastrová grafika, barevné modely RGB a CMYK, rozlišení DPI, barevná hloubka, formáty BMP, PSD, GIF a JPEG, konverze, sw Adobe Photoshop

Hromadné zpracovávání bitových map – změna velikosti a formátu, ztrátová a neztrátové formáty, swZoner PhotoStudio a ACDSee PhotoManager

Zpracování zvuku – vzorkovací frekvence, bitová hloubka, dynamika, ztrátová a neztrátová komprese,sw Audacity a Soundforge

Zpracování videa – snímková frekvence, rozlišení, filtry, ztrátová a neztrátová komprese, DVD authoring, sw VirtualDub a Adobe Premiere

PHP – tvorba dynamických webových stránek

Programování v jazyku Pascal I. – struktura zdrojového kódu, deklarační část a blok programu, přiřazení

Programování v jazyku Pascal II. – cykly WHILE a UNTIL

Programování v jazyku Pascal III. – cyklus FOR a třídění pole proměnných

MATURITNÍ OKRUHY Z MATEMATIKY 2014/15

7.říjen 2014

1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin.
2. Elementární teorie čísel. Číselné obory.
3. Algebraické výrazy.
4. Lineární a kvadratické rovnice.
5. Lineární a kvadratické nerovnice.
6. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými.
7. Funkce a jejich základní vlastnosti.
8. Lineární a kvadratické funkce.
9. Lineární lomené funkce, mocninné funkce.
10. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami.
11. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice.
12. Goniometrické funkce.
13. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice.
14. Komplexní čísla, řešení rovnic v C.
15. Posloupnosti a řady reálných čísel.
16. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.
17. Geometrické útvary v rovině.
18. Konstrukční planimetrické úlohy.
19. Geometrická zobrazení v rovině.
20. Trigonometrie.
21. Polohové a metrické vztahy útvarů v rovině a v prostoru řešené syntetickou metodou.
22. Objemy a povrchy těles.
23. Vektorová algebra.
24. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru.
25. Analytická geometrie kuželoseček.
26. Základy diferenciálního počtu.
27. Základy integrálního počtu.

Doporučená literatura:

Matematika – příprava k maturitě (Petáková J.)
Učebnice matematiky pro vyšší gymnázium nakl. Prometheus
MFCH tabulky pro SŠ

Bc.Mgr.Ing. Milan Petrák
Ve Vrchlabí 31.10.2012

Maturitní okruhy – Fy 8.A

7.říjen 2014

Maturitní témata z fyziky ve školním roce 2014/2015

1. Mechanika

a) Kinematika hmotného bodu

b) Dynamika hmotného bodu

2. Práce, výkon, energie

3. Gravitační pole Země

4. Mechanika tuhého tělesa

5. Mechanika kapalin a plynů

6. Molekulárně kinetická teorie látek

7. Teplota, teplo

8. Vlastnosti plynných, kapalných a pevných látek

9. Změny skupenství

10. Kmitání, vlnění, akustika

11. Elektrostatika

12. Vznik a vedení el. proudu v kovech

13. Vedení el. proudu v polovodičích, elektrolytech a plynech

14. Magnetické pole stacionární a ne stacionární

15. Vznik střídavého proudu, obvody

16. Elektromagnetické kmitání a vlnění

17. Optika vlnová, kvantová

18. Speciální teorie relativity

19. Atomová a jaderná fyzika

20. Astrofyzika

Doporučená literatura: Učebnice fyziky pro vyšší gymnázium v  plném rozsahu

Fyzika – Urgošík

Bc.Mgr.Ing. Milan Petrák

Ve Vrchlabí 31.10.2012

Maturitní okruhy z biologie

2.říjen 2014

Maturitní okruhy z biologie 2014/2015

1.Biologie a charakteristika života

biologické disciplíny, obecné vlastnosti živých soustav, taxonomie živ.soustav, jedinec, druh, stupně uspořádanosti živ.soustav, rozdíly mezi Ž a N přírodou

2.Buňka

prokaryotická b., eukaryotická b., transport látek přes membránu, osmotické jevy v b.

3. Chemické složení živ.soustav

prvky, organické a anorganické l.

4. Metabolismus živ.soustav

metabolismus, dělení organismů dle charakteru metabolismu, přenos l. v buňce, fotosyntéza, uvolňování energie v buňce

5. Rozmnožování živ.soustav

rozmnožování organismů, rozmnožování buněk

6. Vznik a vývoj života

představy o vzniku života na Zemi, evoluce živ.soustav

7. Viry a prokaryotické organismy

viry – charakter., stavba těla, rozdělení, rozmnožování, průběh vir.infekce, vir.onemocnění

bakterie, sinice - stavba těla, rozdíly, způsob výživy, význam bakterií a sinic

8. Jednobuněční

obecná charakteristika, rozmnožování, systém, zástupci

9. Rostliny

anatomie a morfologie rostlin, pletiva, orgány, fyziologie r. (vodní režim, metabolismus, minerál.výživa, růst, ontogeneze, pohyb a dráždivost), systém r.

10. Houby

obecná charakteristika, význam, systém hub

11. Živočichové

stavba těla, hiearchie, tkáně, těl.pokryvy, opora těla, pohyb, příjem, transport a výdej l. v těle živoč., nervová regulace, smyslové orgány, základy etologie živočichů, rozmnožování a ontogeneze, systém živoč.

12. Biologie člověka

kosterní a svalová s., oběhová s. a imunitní systém, dýchací s., trávicí s., metabolismus, vylučovací a kožní s., termoregulace, nervová s., hormonální s., smyslová ústrojí čl., pohlavní ústrojí čl., vývoj jedince po narození, fylogenetický vývoj čl.

13. Genetika

molekulární základy dědičnosti, genetika buňky, genetika organismu a populace, genetická proměnlivost, genetika člověka

14. Ekologie

organismus a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, biosféra a člověk, ochrana a tvorba ŽP

Maturitní okruhy ze Zeměpisu 2014/15

2.říjen 2014

Dějiny geografie
Země jako vesmírné těleso
Kartografie
Fyzická geografie- litosféra,atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
Sociální a hospodářská sféra – světová populace
světové hospodářství
mezinárodní hospodářské organizace
politické uspořádání států světa
problémové oblasti světa
globalizace
životní prostředí
cestovní ruch

Regionální geografie
Evropa
Asie
Afrika
Severní Amerika
Latinská Amerika
Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
Oceány

Přírodní podmínky a hospodářství České republiky

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE 2014/15

2.říjen 2014

Přehled tematických celků z chemie

1.  Struktura a složení chemických látek
- složení a struktura atomu
-periodická soustava prvků
-klasifikace prvků
-chemická vazba
-struktura a vlastnosti sloučenin

2.  Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
-názvosloví anorganických sloučenin
-ch. reakce a ch. rovnice
-klasifikace a průběh ch. reakcí
-základy termochemie, kinetiky a ch. rovnováh

3.   Základy anorganické chemie
-vodík, kyslík, oxidy, voda, roztoky
-p-prvky s kovovým a nekovovým charakterem
-s-prvky
-d-prvky

4.   Základy analytické chemie
-metody analytické chemie
-typy ch. reakcí používaných v analytické chemii

5.   Základy organické chemie
-klasifikace organických sloučenin
-základní principy názvosloví organických sloučenin, typy vzorců
-izomerie

6.   Uhlovodíky
-alkany, cykloalkany
-alkeny, alkadieny
-alkiny
-areny

7.   Deriváty uhlovodíků
-halogenderiváty, organokovové sloučeniny
-dusíkaté deriváty/nitrosloučeniny, aminy/
-kyslíkaté deriváty/alkoholy a fenoly, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin/

8.   Heterocyklické sloučeniny

9.   Chemie přírodních látek
-lipidy
-sacharidy
-bílkoviny
-nukleové kyseliny

10.  Základy biochemie
-enzymy, vitaminy, hormony
-ch. děje v živých soustavách
-metabolismus lipidů,  sacharidů, bílkovin

11.   Organická chemie v praxi
-makromolekulární látky
-léčiva, pesticidy, barviva
-terpeny, steroidy

12.   Chemie a životní prostředí

Trouville sur Mer – 20. – 29.9.2014

1.říjen 2014
výměnný pobyt

Před Palais bénédictine a Fécamp

V sobotu 20. září odjeli někteří studenti našeho gymnázia na školní výměnný pobyt do partnerského města Trouville sur Mer ve francouzské Normandii. Již cestou do cílové destinace se zastavil autobus v Compiègne za účelem návštěvy vagónu maršála Focha, kde byl podepsán 11. listopadu 1918 světový mír.

Po dvaceti dvou hodinách v autobuse se studenti dočkali přívětivého a milého přijetí francouzskými rodinami. Naši výpravu přivítala ředitelka základní školy Charlese Mozina paní Natividad Sucarrat-Hamel a vyučující Hélène Le Bonniec, jež převzala organizaci výměnného pobytu od Christine Guilbert. Nutno dodat, že se úkolu zhostila skvěle.

Pondělí zahájili vrchlabští studenti prohlídkou města Trouville sur Mer a po odpoledním společném programu na pláži procvičovali francouzštinu v hostitelských rodinách.
Ve středu se gymnazisté sportovně vyžili v korunách stromů v nedalekém areálu Val des Cimes v obci Saint Gatien des Bois a odpoledne prožili v rodinách.

Během čtvrtečního dopoledne pronikli do tajů výroby normandských sýrů v městečku Livarot a po ochutnávce lahodných sýrů Pont l´Eveque, Camembert, Livarot a Neufchâtelvystáli frontu, aby mohli ony „voňavé dobroty“ dovézt domů.

Po návštěvě sýrárny se skupina přesunula na zámek Vendeuvre, v zámecké zahradě poobědovala, prohlédla si v muzeu sbírku miniatur a vyrazila směrem Trouville sur Mer. Cestou se studenti vyfotili před krásnou katedrálou v Lisieux.
Ani páteční program nezklamal – návštěva Benediktinského kláštera ve Fécamp a následný výlet do Etretat na Alabastrové pobřeží se studentům líbil.
Sobotní den strávili studenti v hostitelských rodinách a v neděli ráno se vydali na cestu do Paříže a následně zpět do České republiky. Do Vrchlabí autobus přijel v pondělí 29.9.2014 před 14h. Slunečné počasí, které nám vydrželo celý týden, umocnilo zážitky ze školního výměnného pobytu.
Touto cestou bych ráda poděkovala pedagogickému doprovodu: Mgr. Haně Rudišové, Mgr. Mirce Trojanové a Petře Zaplatílkové, též Krkonošské autobusové dopravě (KAD), jež nám zajistila dopravu a na cestu poslala zkušené, příjemné řidiče pana Mládka a pana Jindřiška. Studenty bych ráda pochválila za jejich vystupování a pěkné chování.

Pevně věřím, že se studentům ve Francii líbilo, odvezli si spousta nových příjemných zážitků, ověřili v praxi své jazykové schopnosti, poznali francouzskou kulturu, poznali nové přátele a že se budou chtít do Francie vrátit i v rámci dalších výměnných pobytů, aby utužili nově vzniklá přátelství.

Ve Vrchlabí studenti přivítají žáky z Trouville sur Mer začátkem února 2015.

LuPa

Maturitní okruhy z výtvarné výchovy 2014/15

30.září 2014
 • Umění pravěku
 • Umění starověkých civilizací – Egypt, Mezopotámie, Kréta
 • Antické umění
 • Byzantské umění
 • Románské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Baroko
 • Rokoko
 • Klasicismus
 • Romantismus
 • Realismus
 • Impresionismus
 • Symbolismus,expresionismus,dekadence
 • Secese
 • Moderní směry – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, fauvismus…
 • Informel
 • Abstraktní umění
 • Postmodernismus
 • Konceptuální umění
 • Současné umění

Maturitní okruhy z Hudební výchovy 2014/15

30.září 2014
 • Umění v pravěku
 • Hudba ve starověku
 • Hudba v období raného feudalismu
 • Uměnní 12.-14.stol.-gotika
 • Světská hudba ve 13.-15.stol.  -rytířský zpěv
 • Hudba v období renesance
 • Hudební barok
 • Klasicismus (vídeňský, český)
 • Romantismus v Evropě (Itálie, Německo, Čechy)
 • Programní hudba
 • Vznik a vývoj opery
 • Ruská hudba v 19.stol. (Mocná hrstka)
 • Impresionismus ve výtvarném a hudebním umění
 • 20.stol.-nové směry(expresionismus, neoklasicismus, atonální a nová hudba)
 • Česká hudba v 1.pol.20.stol.
 • Populární hudba(taneční,folk,chanson, country music,jazz,rocková hudba)

Okruhy k hudební nauce

 • Lidová píseň
 • Hudební skladba
 • Notový  zápis, vývoj notového písma
 • Interpret a posluchač
 • Formy hudební  skladby
 • O zvuku a tónu,  jeho vlastnosti
 • Stupnice
 • Tempo, takt
 • Intervaly
 • Nástroje symfonického orchestru
 • Zkratky a značky hudebního písma
 • Akordy, obraty akordů
 • Lidové  a novější tance
 • Kontrapunkt a harmonie
 • Lidský hlas a sluch

MATURITNÍ OKRUHY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2014/15

30.září 2014

Themenkreise für das Schulabitur und
für das Staatsabitur:

1.  Lebenslauf, Zukunftspläne

2.  Freizeit, Musik, Sport, Hobbys

3.  Tagesprogramm, Jobben, Wochenende

4.  Einkäufe, Dienstleistungen

5.  Mein Wohnort

6.  Wohnen

7.  Kleidung, Mode, Jahreszeiten, Wetter

8.  Ferien

9.  Schulwesen

10. Meine Lektüre im Original

11. Kultur, Kunst, Medien

12. Deutschland

13. Bundesländer, große Städte Deutschlands

14. Tschechien

15. Europäische Union, Fremdsprachen

16. Feste und Feiertage

17. Gesundheit, Krankheiten, Unfälle

18. Essgewohnheiten

19. Alpenländer

20. Deutsche Literatur

21. Reisen, Verkehr, Tourismus

22. Jugendliche in dieser Welt, Freundschaft, Partnerschaft

23. Prag

24. Menschen und Natur, Umwelt

25. Moderne Informationstechniken

MATURITNÍ OKRUHY Z ANGLIČTINY 2014/15

29.září 2014

1. Family, relations, family traditions
2. Friends, friendship
3. Character description
4. Daily routine
5. Hobbies
6. Curriculum Vitae
7. Future career
8. Jobs, working conditions
9. Home town
10. Housing in GB, US, CZ, housing problems, my home
11. Living in big cities and small villages
12. Shopping
13. Fashion, clothes
14. Travelling
15. Means of transport
16. Holidays
17. Health, diseases, medical care
18. Sports and games, Olympic Games
19. Cultural life and entertainment
20. Art, music
21. Education and educational systém in GB, US, CZ,
22. Schools attendance, subjects, school building
23. Animals, animal protection, pets
24. Natural and enviromental problems
25. Languages and their use
26. Global problems
- drugs, alcohol, smoking
- crime and punishment
- money matters
- war and peace
- terrorism
27. Young people and their problems, conflicts of generations
28. Food and drink, cuisines, eating habits
29. Weather, climate, seasons, gardening
30. Science and technology, inventions
31. Mass-media, means of communication
32. Feastdays in GB, US, CZ,
33. Things I value, people I admire
34. World organizations (UN, EU, NATO, )
35. William Shakespeare, British and American writers
36. GB – geography, history, economy, political system
37. London and other cities
38. The Royal Family
39. US – geography, history, economy, political system
40. Washington, NY and other cities
41. Ireland (and other smaller English speaking countries)
42. Australia
43. Canada
44. New Zealand
45. CZ – geography, history, cultural heritage, economy, political system
46. Prague

MATURITNÍ OKRUHY ZE ZSV 2014/15

25.září 2014

PSYCHOLOGIE

1.Historický vývoj psychologie
2.Osobnost – podmíněnost člověka, struktura osobnosti, aktivační vlastnosti
3.Základy psychohygieny
4.Poznávácí procesy – vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, …
5.Paměťové procesy – paměť, fáze paměti, druhy paměti, zapomínání
6.Emocionální a volní procesy – emoce, vůle
7.Psychické stavy – charak. psych.stavů, pozornost, tréma,..
8.Socializace – uskutečňování socializace, formy soc. učení, chyby vnímání

SOCIOLOGIE

1.Společnost a prostředí, ekologické problémy
2.Kultura
3.Soc.struktura spol.a problematika rovnosti
4.Skupinová struktura spol. – dav, pol. strana, elity, rodina
5.Postavení ženy ve společnosti, feminismus
6.Společenský pokrok a spol. změny, futurologické vize lidské společnosti
7.Globalistika, globální problémy lidstva

POLITOLOGIE

1.Státoprávní pojmy, teorie vzniku státu a moci
2.Historický vývoj státu a práva, listiny lid.práv a svobod
3.Politické teorie ideálního státu, současné politické směry
4.Demokracie, formy státu, formy vlád, učlenění státu
5.Mezinárodní vztahy a politika¨

PRÁVO

1.Právní pojmy
2.Právní odvětví
3.Orgány právní ochrany
4.Trestní právo

EKONOMIE

1.Trh a tržní mechanismus, zdroje tržních nedokonalostí
2.Monopol, oligopol a nedokonalé konkurenční trhy
3.Rozdělování důchodu, měření výkonnosti národ. hospodářství
4.Hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace
5.Finanční trh, kapitál, akciová společnost
6.Ekonomická spolupráce, integrační seskupení
7.Tržní a centrál. plánovaná ekonomika, stínová ekonomika

FILOSOFIE

1.Antická filosofie, scholastika, renesanční, barokní, osvícenská  filosofie
2.Německá filosofie 19.st., pozitivismus, marxismus, iracionalismus
3.Voluntarismus, pragmatismus, novotomismus, hermeneutika, fenomenologie
4.Současná světová filosofie
5.Otázky ze semináře

MATURITNÍ OKRUHY Z ČJ A LITERATURY 2014/15

25.září 2014

Literatura
Literatura starověku – nejstarší památky světové
Nejstarší české písemnictví
Renesance a humanismus
Baroko
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
České národní obrození
Romantismus světový a český
Realismus světový a český
Generace májovců, ruchovců, lumírovců
Nové literární směry
Česká moderna a „buřiči“
Světová literatura 1. poloviny 20. stol. ( odraz 1. a 2. svět. války, meziválečná lit. )
Světové drama – vývoj
České drama – vývoj
Česká próza a poezie 20. – 21. stol.

Jazyk a sloh
Základy informatiky
Typologie jazyků
Vývoj českého jazyka
Grafická stránka jazyka, principy českého pravopisu
Zvuková stránka jazyka, česká ortoepie
Čeština jako národní jazyk
Norma a kodifikace, vývojové tendence současné češtiny
Lexikologie, typy slovníků
Obohacování slovní zásoby
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Význam slova a jeho změny
Slovní druhy, jejich mluvnické kategorie
Syntax věty jednoduché
Syntax souvětí
Zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby
Aktuální členění výpovědi, pořádek slov
Slohové postupy a útvary (vypravování, popis, úvaha, charakteristika, výklad)
Styl administrativní, odborný, publicistický, řečnický, umělecký

Děvčata třetí v atletice

21.září 2014

Ve středu 11.9.2014 se konalo okresní kolo středoškolského poháru v atletice ve Dvoře Králové. Děvčata si svými výkony vybojovala bronz a chlapci byli pátí.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů!

« Previous Entries