Stanovy Studentského parlamentu

Studentský parlament (dále jen SP) je dobrovolné uskupení studentů, kteří:

– mají zájem o aktivity pořádané školou a chtějí se podílet na jejich realizaci

– chtějí pomáhat studentům řešit jejich problémy nejen se studiem

– jsou prostředníkem mezi studenty a vedením školy

– chtějí zlepšit některé “věci” ve své škole, ve své třídě

Členem SP se může stát student, který:

– je studentem naší školy

– má chuť podílet se na činnostech školy i mimo vyučování

– bude zvolen v třídních volbách svými spolužáky

SP se skládá ze:

– zástupců jednotlivých tříd

– výkonného výboru – složen z předsedy, místopředsedy, zapisovatele a dvou dalších členů

– předsedy, místopředsedy

Předseda SP

– je legitimním členem SP

– předsedá a řídí jednání

– je partnerem vedení školy pro jednání

– předkládá zprávy o činnosti vedení školy

– svolává zasedání

– na každém zasedání určí zapisovatele

– na požádání vedení školy předkládá zápisy z veřejných zasedání, za jejichž pořízení je zodpovědný

– zveřejňuje zápisy ze zasedání parlamentu, aktualizuje nástěnku

Místopředseda SP

– podílí se na přípravě zasedání a přípravě volebních a jednacích řádů

– zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti (nemoci,…)

– je hlavním představitelem SP v případě odvolání či odstoupení předsedy

Výkonný výbor

– je složen z předsedy , místopředsedy, zapisovatele a dvou dalších členů

– jeho úkolem je – v případě potřeby svolat schůze pro ujasnění záležitostí k projednání, nebo způsobech řešení konkrétních problému

Podmínky přijetí do SP

Volba zástupce třídy

Volby do SP

Každá třída má právo si zvolit dva zástupce, a to do termínu 1. parlamentní schůze.

Způsob volby ve třídě není určen. Každá třída si zvolí pro ni nejlepší možnost hlasování.

Zvolení zástupci musí svou funkci plnit dobrovolně a zodpovědně.

Členství v parlamentu končí odchodem ze školy, nebo odvoláním – vyjádřením nedůvěry parlamentu, i třídy. V druhém případě se hlasuje na zasedání parlamentu o odvolání. Člen může být odvolán se souhlasem 2/3 přítomných členů.

Volba předsedy a místopředsedy SP

Předseda SP je volen na poslední schůzi parlamentu v předchozím roce. Hlasování probíhá neveřejnou formou na lístečky. Každý člen má právo napsat tři jména, k nimž poté napíše pořadí (1.= 3 body, 2.= 2 body, 3.= 1 bod). Student s nejvyšším počtem hlasovacích bodů se stává předsedou SP. Při shodném počtu hlasů se o kandidátech hlasuje veřejně.

Studentovi na druhém místě je automaticky přidělen post místopředsedy SP.

Volební období předsedy je jeden rok.

Zvolený předseda musí s funkcí souhlasit.

Volba výkonného výboru

Volba do výkonného výboru funguje stejně jako u předsedy, s tím rozdílem, že se volí na 1. parlamentní schůzi.

Práva a povinnosti SP

– členové parlamentu mohou být uvolněni z 1. vyučovací hodiny z důvodu parlamentní schůze

Práva

– uváženým způsobem smí členové SP předkládat návrhy, dotazy, podněty, stížnosti – nemohu být trestáni názor přednesený na parlamentní schůzi

Povinnosti

SP je povinen:

– scházet se alespoň jednou měsíčně

– projednat jakýkoliv návrh od studentů školy

– respektovat řád školy

– dodržovat stanovy SP

– každý člen SP je povinen účastnit se jednání, při neúčasti se dotyčný musí předem omluvit

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení SP s výjimkou, že až do doby ukončení zasedání SP, které tyto Stanovy SP schválilo, zůstává všem jeho delegátům hlasovací právo.

Těmito stanovami se řídí právní vztahy vzniklé před jejich účinností.

Tyto Stanovy SP byly prvotně schválené na zasedání SP 6.3. 2009, poté 7.10. 2009 kvůli úpravám v textu.

Dodatek 1

Zasedání SP jsou veřejná.

Napsat komentář