Zápis ze schůze SP-GV 7. 2. 2008

Nepřítomní zástupci: 4. B, 8. A, 5. A, 3. B


1)          Parlament podpořil a předal stížnost panu řediteli Šafránkovi.

2)         školní trička – studenti odevzdali celkem 7 návrhů, které byly/budou předány panu Salvetovi. A pan Salvet bude požádán o jejich zhodnocení a vyhodnocení

3)         kurzy – seznámení s průběžnými výsledky ankety týkající se kurzů: španělština – 21 zájemců, psaní na stroji – 5, němčina – 1, italština – 1, francouzština – 1

4)             povinně volitelné semináře – dotaz: Kde a kdy studenti získají bližší informace o těchto seminářích? Které semináře se budou otvírat v příštím roce? Bude otevřen seminář literární, ekonomický? Je možné už teď se zapisovat do seminářů na příští školní rok? Jak bude rozhodnuto o seminaristech při velkém počtu zájemců?

úkol: zástupci zainteresovaných tříd uspořádají anketu zájmu o povinně volitelné semináře pro příští školní rok

5)         dotaz: Bylo by možné sloučit 7. a 8. ročník studia na gymnáziu, aby toto nebylo stereotypní? Bylo by možné se v posledním ročníku více zaměřit na maturitní předměty a méně na ty předměty nematuritní, s čímž souvisí předchozí bod (č. 4). Je možné rozšířit počet povinně volitelných seminářů, a zároveň tak snížit počet některých hodin studentům v nematuritních předmětech?

např.: v posledním ročníku se neučí zeměpis, probíhá pouze seminář, proč nepostupovat obdobně i v některých dalších předmětech

6)             organizace plesu: přehodnotit a doplnit neoficiální harmonogram přípravy plesu

otázka financování propagačního materiálu (kopie, tisk)!! telefonických hovorů!!

(mají studenti 7. A uhradit nový toner do tiskárny??)

otázka uvolňování organizátorů plesu

role třídního učitele při přípravě plesu

obohatit o zkušenosti současných organizátorů plesu (3. B, 7. A)

7)             projektové dny: Proč se nevrátit k modelu projektových dní, který tu byl před dvěma lety. To znamená k nabídce bloků aktivit, i celodenních (ale ne dvoudenních), což by přineslo pestrost a větší zainteresovanost ze strany studentů.

úkol: zástupci uspořádají anketu o návrhy na náplň projektových dnů (studenti by měli také oslovit své rodiče, známé, kteří jsou schopni a ochotni nabídnout škole zajímavý projekt nebo event. sponzorský dar)

8)         školní fotografování: řada zástupců vyslovila nespokojenost s kvalitou školních fotografií, navrhují, abychom dali studentům možnost vybrat si zhotovení fotografie (Bláža a spol.? nebo pan fotograf?)

9)         práva a povinnosti: studenti volají po informacích o svých právech a povinnostech týkajících se jak chodu školy, ale i života běžného, občanského. Navrhují uspořádání dalších besed a projektů s odborníky na práva, právníky, policisty…

– studenti apelují na dodržování školního řádu (opouštění školy o přestávkách za účelem nákupu či kouření, pozdní příchod…). Tento bod souvisí i s absencemi, protože jak k tomu přijdou studenti, kteří školní řád v tomto ohledu dodržují, do školy chodí, absence mají minimální. (viz Zprávy z Pedagogické rady)

10)             pravomoci Parlamentu: Parlament si dal úkol sestavit a prokonzultovat s vedením školy tzv. stanovy a pravomoci Parlamentu např.:

pravomoci v oblastech: výuka, vzájemná komunikace: student-učitel-ředitel-rodič, školní prostředí

ustanovit pravidla setkávání // každý první den v měsíci v 7.00 a event. v případě potřeby 1. vyučovací hodinu, v tomto případě by byli studenti-zástupci automaticky omluveni z 1. vyučovací hodiny (!plánované písemky by si šli samozřejmě napsat)

pravidla volby zástupců, předsedy a výboru

11)             Zástupci Parlamentu požadují větší informovanost z tzv. Pedagogických rad, jelikož mají pocit, že některé informace jim nejsou třídními učiteli řádně nebo vůbec tlumočeny.

+ rádi by znali informace o celkových průměrech tříd či absencíchZprávy z pedagogické rady – 30. ledna 2008

1) Vzhledem k velkému počtu absencí  studentů apelujeme na studenty, aby si uvědomili, jaký je postih v případě velkého počtu zameškaných hodin. Pro doplnění uvádíme citaci ze Školního řádu Gymnázia, Vrchlabí : „Právo na klasifikaci vzniká teprve po splnění požadovaných studijních kriterií. Pro možnost řádné klasifikace v předmětu je stanoven limit zameškaných hodin 20% z celkové dotace v daném pololetí a předmětu. Pokud toto kritérium není splněno, je vyučující oprávněn žáka neklasifikovat do provedení přezkoušení z učiva za celé pololetí. V případě, že žák zameškal více než 30 % výuky, koná celkové přezkoušení vždy. Zrušit povinnost přezkoušení žáka může pouze ředitel školy ve zvláštních případech.
Pro výše uvedené pravidlo se pro potřebu celkového součtu absencí nezapočítávají hodiny zameškané z důvodů dalších školních aktivit nebo akcí organizovaných školou (reprezentace školy na různých soutěžích apod.).“
2) Vzhledem ke stoupajícímu počtu „popsaných“ lavic upozorňujeme studenty, že bude-li někdo přistižen, že píše po lavici nebo jinak záměrně ničí majetek školy, bude vzniklou škodu hradit.


Další schůze Vašeho Parlamentu se bude konat v pondělí 3. března 2008 od 7.00 v aule.


Napsat komentář