MATURITNÍ OKRUHY 2017/18

18.září 2017
Angličtina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=138
Biologie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1301
Český jazyk: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=144
Dějepis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=146
Francouzština: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=523
Fyzika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1775
Hudební výchova: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1426
Chemie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=135
IVT: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=142
Matematika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=113
Matematika +: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3441
Němčina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=611
Ruština: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3952
Výtvarná výchova: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1441
Zeměpis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1432
ZSV: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=183

MATURITNÍ OKRUHY Z RUSKÉHO JAZYKA 2017/2018

17.září 2017

Русское искусство, литература, музыка, живопись

Характер человека, друзья

Погода, климат, четыре времени года

Русская литература

Глобальные проблемы человечества

Моя автобиография

Природа и охрана жизненной среды

Туризм в Чехии и в России

Квартира, дом

Культурная жизнь

Спорт

Свободное время

Путешествие

Профессия

Русская кухня

Покупки, магазины

Забота о здоровье

Моя семья

Радио, телевидение, печать, интернет

Наш город

Прага

Москва

Образование, школьная система

Чешская республика

Страноведение России

MATEMATIKA +

16.září 2017

Okruhy ke stažení http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

MATURITNÍ OKRUHY Z ANGLIČTINY 2017/18

15.září 2017

1. Family, relations, family traditions
2. Friends, friendship
3. Character description
4. Daily routine
5. Hobbies
6. Curriculum Vitae
7. Future career
8. Jobs, working conditions
9. Home town
10. Housing in GB, US, CZ, housing problems, my home
11. Living in big cities and small villages
12. Shopping
13. Fashion, clothes
14. Travelling
15. Means of transport
16. Holidays
17. Health, diseases, medical care
18. Sports and games, Olympic Games
19. Cultural life and entertainment
20. Art, music
21. Education and educational systém in GB, US, CZ,
22. Schools attendance, subjects, school building
23. Animals, animal protection, pets
24. Natural and enviromental problems
25. Languages and their use
26. Global problems
- drugs, alcohol, smoking
- crime and punishment
- money matters
- war and peace
- terrorism
27. Young people and their problems, conflicts of generations
28. Food and drink, cuisines, eating habits
29. Weather, climate, seasons, gardening
30. Science and technology, inventions
31. Mass-media, means of communication
32. Feastdays in GB, US, CZ,
33. Things I value, people I admire
34. World organizations (UN, EU, NATO, )
35. William Shakespeare, British and American writers
36. GB – geography, history, economy, political system
37. London and other cities
38. The Royal Family
39. US – geography, history, economy, political system
40. Washington, NY and other cities
41. Ireland (and other smaller English speaking countries)
42. Australia
43. Canada
44. New Zealand
45. CZ – geography, history, cultural heritage, economy, political system
46. Prague

Maturitní okruhy z biologie

15.září 2017

Maturitní okruhy z biologie 2017/2018

1.Biologie a charakteristika života

biologické disciplíny, obecné vlastnosti živých soustav, taxonomie živ.soustav, jedinec, druh, stupně uspořádanosti živ.soustav, rozdíly mezi Ž a N přírodou

2.Buňka

prokaryotická b., eukaryotická b., transport látek přes membránu, osmotické jevy v b.

3. Chemické složení živ.soustav

prvky, organické a anorganické l.

4. Metabolismus živ.soustav

metabolismus, dělení organismů dle charakteru metabolismu, přenos l. v buňce, fotosyntéza, uvolňování energie v buňce

5. Rozmnožování živ.soustav

rozmnožování organismů, rozmnožování buněk

6. Vznik a vývoj života

představy o vzniku života na Zemi, evoluce živ.soustav

7. Viry a prokaryotické organismy

viry – charakter., stavba těla, rozdělení, rozmnožování, průběh vir.infekce, vir.onemocnění

bakterie, sinice - stavba těla, rozdíly, způsob výživy, význam bakterií a sinic

8. Jednobuněční

obecná charakteristika, rozmnožování, systém, zástupci

9. Rostliny

anatomie a morfologie rostlin, pletiva, orgány, fyziologie r. (vodní režim, metabolismus, minerál.výživa, růst, ontogeneze, pohyb a dráždivost), systém r.

10. Houby

obecná charakteristika, význam, systém hub

11. Živočichové

stavba těla, hiearchie, tkáně, těl.pokryvy, opora těla, pohyb, příjem, transport a výdej l. v těle živoč., nervová regulace, smyslové orgány, základy etologie živočichů, rozmnožování a ontogeneze, systém živoč.

12. Biologie člověka

kosterní a svalová s., oběhová s. a imunitní systém, dýchací s., trávicí s., metabolismus, vylučovací a kožní s., termoregulace, nervová s., hormonální s., smyslová ústrojí čl., pohlavní ústrojí čl., vývoj jedince po narození, fylogenetický vývoj čl.

13. Genetika

molekulární základy dědičnosti, genetika buňky, genetika organismu a populace, genetická proměnlivost, genetika člověka

14. Ekologie

organismus a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, biosféra a člověk, ochrana a tvorba ŽP

Maturitní okruhy ze Zeměpisu 2017/18

15.září 2017

Dějiny geografie
Země jako vesmírné těleso
Kartografie
Fyzická geografie- litosféra,atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
Sociální a hospodářská sféra – světová populace
světové hospodářství
mezinárodní hospodářské organizace
politické uspořádání států světa
problémové oblasti světa
globalizace
životní prostředí
cestovní ruch

Regionální geografie
Evropa
Asie
Afrika
Severní Amerika
Latinská Amerika
Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
Oceány

Přírodní podmínky a hospodářství České republiky

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE 2017/18

15.září 2017

Přehled tematických celků z chemie

1.  Struktura a složení chemických látek
- složení a struktura atomu
-periodická soustava prvků
-klasifikace prvků
-chemická vazba
-struktura a vlastnosti sloučenin

2.  Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
-názvosloví anorganických sloučenin
-ch. reakce a ch. rovnice
-klasifikace a průběh ch. reakcí
-základy termochemie, kinetiky a ch. rovnováh

3.   Základy anorganické chemie
-vodík, kyslík, oxidy, voda, roztoky
-p-prvky s kovovým a nekovovým charakterem
-s-prvky
-d-prvky

4.   Základy analytické chemie
-metody analytické chemie
-typy ch. reakcí používaných v analytické chemii

5.   Základy organické chemie
-klasifikace organických sloučenin
-základní principy názvosloví organických sloučenin, typy vzorců
-izomerie

6.   Uhlovodíky
-alkany, cykloalkany
-alkeny, alkadieny
-alkiny
-areny

7.   Deriváty uhlovodíků
-halogenderiváty, organokovové sloučeniny
-dusíkaté deriváty/nitrosloučeniny, aminy/
-kyslíkaté deriváty/alkoholy a fenoly, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin/

8.   Heterocyklické sloučeniny

9.   Chemie přírodních látek
-lipidy
-sacharidy
-bílkoviny
-nukleové kyseliny

10.  Základy biochemie
-enzymy, vitaminy, hormony
-ch. děje v živých soustavách
-metabolismus lipidů,  sacharidů, bílkovin

11.   Organická chemie v praxi
-makromolekulární látky
-léčiva, pesticidy, barviva
-terpeny, steroidy

12.   Chemie a životní prostředí

MATURITNÍ OKRUHY Z MATEMATIKY 2017/18

15.září 2017

1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin.
2. Elementární teorie čísel. Číselné obory.
3. Algebraické výrazy.
4. Lineární a kvadratické rovnice.
5. Lineární a kvadratické nerovnice.
6. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými.
7. Funkce a jejich základní vlastnosti.
8. Lineární a kvadratické funkce.
9. Lineární lomené funkce, mocninné funkce.
10. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami.
11. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice.
12. Goniometrické funkce.
13. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice.
14. Komplexní čísla, řešení rovnic v C.
15. Posloupnosti a řady reálných čísel.
16. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.
17. Geometrické útvary v rovině.
18. Konstrukční planimetrické úlohy.
19. Geometrická zobrazení v rovině.
20. Trigonometrie.
21. Polohové a metrické vztahy útvarů v rovině a v prostoru řešené syntetickou metodou.
22. Objemy a povrchy těles.
23. Vektorová algebra.
24. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru.
25. Analytická geometrie kuželoseček.
26. Základy diferenciálního počtu.
27. Základy integrálního počtu.

Doporučená literatura:

Matematika – příprava k maturitě (Petáková J.)
Učebnice matematiky pro vyšší gymnázium nakl. Prometheus
MFCH tabulky pro SŠ

Bc.Mgr.Ing. Milan Petrák

Maturitní okruhy z výtvarné výchovy 2017/18

15.září 2017
 • Umění pravěku
 • Umění starověkých civilizací – Egypt, Mezopotámie, Kréta
 • Antické umění
 • Byzantské umění
 • Románské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Baroko
 • Rokoko
 • Klasicismus
 • Romantismus
 • Realismus
 • Impresionismus
 • Symbolismus,expresionismus,dekadence
 • Secese
 • Moderní směry – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, fauvismus…
 • Informel
 • Abstraktní umění
 • Postmodernismus
 • Konceptuální umění
 • Současné umění

MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU 2017/18

15.září 2017

1. Dějiny pravěku
- periodizace, charakteristika jednotlivých vývojových etap, pravěké umění, osídlení    našich zemí
2. Nejstarší civilizace, oblasti, orientální despocie
3. Starověké Řecko – periodizace, městské státy, války
4. Starověký Řím – periodizace, státní formy
5. Antické umění
6. Evropa po rozpadu římského impéria
7. Feudalismus
- obecná charakteristika, vznik měst, zemědělství, obchod, vojenství
8. Raný feudalismus
- charakteristika, první feudální státy, první státní útvary na našem území
9. Rozkvět feudalismu v Evropě
- vznik centralizovaných monarchií v západní Evropě, východní Evropa, stoletá válka
10. Postavení církve ve středověké společnosti
- vznik křesťanství, vnitřní vývoj církve, papežství, boj o investituru, křížové    výpravy, církev v Čechách
11. Románská kultura
12. České země za vlády Lucemburků, vláda Jagellonců, Jiří z Poděbrad
13. Husitství
14. Gotická kultura
15. České země po roce 1526 – nástup Habsburků
16. Evropa v 16. a 17. stol. – obecné rysy, jednotlivé země
17. Zámořské objevy
18. Kultura humanismu a renesance
19. 30letá válka, české stavovské povstání
20. Reformace a německá selská válka
21. Barokní kultura
22. Čechy v 17. a 18. stol., habsburská monarchie za Marie Terezie Josefa II.
23. České národní obrození
24. První revoluce v Evropě(Nizozemí, Anglie)
25. Francouzská revoluce
26. Napoleonské války
26. Vídeňský kongres, vývoj Evropy po napoleonských válkách
27. Vznik USA, občanská válka v USA
28. Rok 1848 v Evropě, v rakouské monarchii
29. Politický, hospodářský a sociální vývoj v Evropě v 2. pol.19. stol., průmyslová    revoluce
30. Čechy a rakouská monarchie v 2.polovině 19. století
31. Umění 19. stol.
32. Svět před 1. sv. válkou, mezinárodní situace, konflikty, bloky
33. 1. sv. válka, příčiny, průběh, důsledky
34. Rakousko – Uhersko a Čechy za 1. sv. války
35. Svět po první světové válce, versaillesko-washingtonský systém, hospodářská krize,    nástup fašismu
36. Vývoj ČSR v letech 1918-1938, politický a hospodářský vývoj, mezinárodní    postavení ČSR
37. Vývoj ČSR v letech 1938-1945
38. Druhá světová válka v Evropě
39. Druhá světová válka na mimoevropských bojištích
40. Ruská revoluce 1917, vznik a vývoj SSSR mezi válkami, stalinismus
41. Svět po druhé svět. válce do roku 1956 (vývoj Německa, vytvoření sovětského bloku,    studená válka, válka v Koreji, vznik Izraele)
42. Svět od roku 1956 do současnosti
43. Československo po druhé svět. válce do roku 1956
44. Československo od roku 1956 po současnost
45. Umění 20. století

MATURITNÍ OKRUHY Z ČJ A LITERATURY 2017/18

15.září 2017

Literatura
Literatura starověku – nejstarší památky světové
Nejstarší české písemnictví
Renesance a humanismus
Baroko
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
České národní obrození
Romantismus světový a český
Realismus světový a český
Generace májovců, ruchovců, lumírovců
Nové literární směry
Česká moderna a „buřiči“
Světová literatura 1. poloviny 20. stol. ( odraz 1. a 2. svět. války, meziválečná lit. )
Světové drama – vývoj
České drama – vývoj
Česká próza a poezie 20. – 21. stol.

Jazyk a sloh
Základy informatiky
Typologie jazyků
Vývoj českého jazyka
Grafická stránka jazyka, principy českého pravopisu
Zvuková stránka jazyka, česká ortoepie
Čeština jako národní jazyk
Norma a kodifikace, vývojové tendence současné češtiny
Lexikologie, typy slovníků
Obohacování slovní zásoby
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Význam slova a jeho změny
Slovní druhy, jejich mluvnické kategorie
Syntax věty jednoduché
Syntax souvětí
Zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby
Aktuální členění výpovědi, pořádek slov
Slohové postupy a útvary (vypravování, popis, úvaha, charakteristika, výklad)
Styl administrativní, odborný, publicistický, řečnický, umělecký

Maturitní okruhy z Hudební výchovy 2017/18

15.září 2017
 • Umění v pravěku
 • Hudba ve starověku
 • Hudba v období raného feudalismu
 • Uměnní 12.-14.stol.-gotika
 • Světská hudba ve 13.-15.stol.  -rytířský zpěv
 • Hudba v období renesance
 • Hudební barok
 • Klasicismus (vídeňský, český)
 • Romantismus v Evropě (Itálie, Německo, Čechy)
 • Programní hudba
 • Vznik a vývoj opery
 • Ruská hudba v 19.stol. (Mocná hrstka)
 • Impresionismus ve výtvarném a hudebním umění
 • 20.stol.-nové směry(expresionismus, neoklasicismus, atonální a nová hudba)
 • Česká hudba v 1.pol.20.stol.
 • Populární hudba(taneční,folk,chanson, country music,jazz,rocková hudba)

Okruhy k hudební nauce

 • Lidová píseň
 • Hudební skladba
 • Notový  zápis, vývoj notového písma
 • Interpret a posluchač
 • Formy hudební  skladby
 • O zvuku a tónu,  jeho vlastnosti
 • Stupnice
 • Tempo, takt
 • Intervaly
 • Nástroje symfonického orchestru
 • Zkratky a značky hudebního písma
 • Akordy, obraty akordů
 • Lidové  a novější tance
 • Kontrapunkt a harmonie
 • Lidský hlas a sluch

Maturitní okruhy – Fy 8.A

15.září 2017

Maturitní témata z fyziky ve školním roce 2017/2018

1. Mechanika

a) Kinematika hmotného bodu

b) Dynamika hmotného bodu

2. Práce, výkon, energie

3. Gravitační pole Země

4. Mechanika tuhého tělesa

5. Mechanika kapalin a plynů

6. Molekulárně kinetická teorie látek

7. Teplota, teplo

8. Vlastnosti plynných, kapalných a pevných látek

9. Změny skupenství

10. Kmitání, vlnění, akustika

11. Elektrostatika

12. Vznik a vedení el. proudu v kovech

13. Vedení el. proudu v polovodičích, elektrolytech a plynech

14. Magnetické pole stacionární a ne stacionární

15. Vznik střídavého proudu, obvody

16. Elektromagnetické kmitání a vlnění

17. Optika vlnová, kvantová

18. Speciální teorie relativity

19. Atomová a jaderná fyzika

20. Astrofyzika

Doporučená literatura: Učebnice fyziky pro vyšší gymnázium v  plném rozsahu

Fyzika – Urgošík

Bc.Mgr.Ing. Milan Petrák

MATURITNÍ OKRUHY Z IVT 2017/18

15.září 2017

Příkazy příkazového řádku v prostředí Windows: CD, MD, RD, DELTREE… nápověda a přepínače

Souborové manažery – základní operace se soubory a složkami, práce se skupinou souborů, vyhledávání souborů, schránka a sw Průzkumník, FAR, Total Commander

Antivirová profylaxe – počítačové viry, trojské koně, spam a spyware, způsoby šíření, způsoby odstranění, prevence

Záznamová média a způsoby zálohování dat a OS Windows (FDD, HDD, CD, DVD, flash paměti)

Textové editory neproporcionální – výhody a nevýhody, přenositelnost formátů, třídění, sw Poznámkový blok a FAR

Textové editory proporcionální – výhody a nevýhody, WYSIWYG, přenositelnost formátů, sw Word, Wordpad

Makroprogramování za použití sw MS Word a FAR

Hromadná korespondence a třídění dat za použití sw MS Word a FAR

Tabulkový kalkulátor I. – oblast využití, základní editace, formátování, sw MS Excel

Tabulkový kalkulátor II. – základní matematické funkce a třídění, sw MS Excel

Tabulkový kalkulátor III. – funkce logické, matematické, textové funkce, sw Excel

Tabulkový kalkulátor IV. – vytváření řad a grafy, sw Excel

Prezentace v PowerPointu

Internet I. – způsoby připojení k internetu, zásady bezpečné instalace a provozu, firewall a windowsupdate

Internet II. – webové portály a vyhledávače, hledání na internetu a kvalita informací, meta příkazy

Hypertext – struktura kódu, tagy, validace html kódu a kompatibilita kódu s webovými prohlížeči

Elektronická pošta – nevyžádaná pošta, pravidla a filtry, webové freemaily

Počítačová grafika – vektorová vs. rastrová grafika, barevné modely RGB a CMYK, rozlišení DPI, barevná hloubka, formáty BMP, PSD, GIF a JPEG, konverze, sw PIXLR

Hromadné zpracovávání bitových map – změna velikosti a formátu, ztrátová a neztrátové formáty, swZoner PhotoStudio a ACDSee PhotoManager

Zpracování zvuku – vzorkovací frekvence, bitová hloubka, dynamika, ztrátová a neztrátová komprese,sw Audacity

Zpracování videa – snímková frekvence, rozlišení, filtry, ztrátová a neztrátová komprese, DVD authoring, sw VirtualDub

PHP – tvorba dynamických webových stránek

Programování v jazyku Pascal I. – struktura zdrojového kódu, deklarační část a blok programu, přiřazení

Programování v jazyku Pascal II. – cykly WHILE a UNTIL

Programování v jazyku Pascal III. – cyklus FOR a třídění pole proměnných

Programování v jazyku Pascal IV. – cyklus REPEAT UNTIL

Programování v jazyku Pascal V. – procedura a funkce

MATURITNÍ OKRUHY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2017/18

15.září 2017

Themenkreise für das Schulabitur und
für das Staatsabitur:

1.  Lebenslauf, Zukunftspläne

2.  Freizeit, Musik, Sport, Hobbys

3.  Tagesprogramm, Jobben, Wochenende

4.  Einkäufe, Dienstleistungen

5.  Mein Wohnort

6.  Wohnen

7.  Kleidung, Mode, Jahreszeiten, Wetter

8.  Ferien

9.  Schulwesen

10. Meine Lektüre im Original

11. Kultur, Kunst, Medien

12. Deutschland

13. Bundesländer, große Städte Deutschlands

14. Tschechien

15. Europäische Union, Fremdsprachen

16. Feste und Feiertage

17. Gesundheit, Krankheiten, Unfälle

18. Essgewohnheiten

19. Alpenländer

20. Deutsche Literatur

21. Reisen, Verkehr, Tourismus

22. Jugendliche in dieser Welt, Freundschaft, Partnerschaft

23. Prag

24. Menschen und Natur, Umwelt

25. Moderne Informationstechniken

MATURITNÍ OKRUHY ZE ZSV 2017/18

3.září 2017

PSYCHOLOGIE

1.Historický vývoj psychologie
2.Osobnost – podmíněnost člověka, struktura osobnosti, aktivační vlastnosti
3.Základy psychohygieny
4.Poznávácí procesy – vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, …
5.Paměťové procesy – paměť, fáze paměti, druhy paměti, zapomínání
6.Emocionální a volní procesy – emoce, vůle
7.Psychické stavy – charak. psych. stavů, pozornost, tréma,..
8.Socializace – uskutečňování socializace, formy soc. učení, chyby vnímání

SOCIOLOGIE

1.Společnost a prostředí, ekologické problémy
2.Kultura
3.Soc. struktura spol.a problematika rovnosti
4.Skupinová struktura spol. – dav, rodina
5.Společenský pokrok a spol. změny, futurologické vize lidské společnosti
6.Globalistika, globální problémy lidstva

POLITOLOGIE

1.Státoprávní pojmy, teorie vzniku státu a moci
2.Historický vývoj státu a práva, listiny lid. práv a svobod
3.Politické teorie ideálního státu, současné politické směry a ideologie
4.Demokracie, formy státu, formy vlád, učlenění státu
5.Mezinárodní vztahy a politika

PRÁVO

1.Právní pojmy
2.Právní odvětví
3.Orgány právní ochrany
4.Trestní právo

EKONOMIE

1.Trh a tržní mechanismus, zdroje tržních nedokonalostí
2.Monopol, oligopol a nedokonalé konkurenční trhy
3.Měření výkonnosti národ. hospodářství
4.Hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace
5.Finanční trh, peníze, banovnictví, kapitál, akciová společnost
6.Ekonomická spolupráce, integrační seskupení
7.Tržní a centrál. plánovaná ekonomika, stínová ekonomika

FILOSOFIE

1.Antická filosofie, středověká, renesanční, barokní, osvícenská filosofie
2.Německá filosofie 19.st., pozitivismus, marxismus
3.Voluntarismus, pragmatismus, novotomismus, hermeneutika, fenomenologie
4.Současná světová filosofie
5.Otázky ze semináře

Profilová část maturitní zkoušky

17.září 2015

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a  maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technika

Estetická výchova hudební

Estetická výchova výtvarná

Zkouška v profilové části se koná ústní formou ( mimo cizí jazyk). Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. Profilová zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní část.

Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:

 • Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka.
 • V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného cizího jazyka, ze kterého skládal zkoušku v části společné MZ.

Nabídka nepovinných předmětů

 1. Libovolný z předmětů uvedených v nabídce pro první dva povinné předměty profilové části maturitní zkoušky
 2. Matematika +

Zkoušku z nepovinných předmětů uvedených v bodě 1. žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Zkouška MATEMATIKA+ bude konána v souladu s pravidly CERMAT.

Termíny profilových zkoušek

Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky) se budou konat v termínech určených vyhláškou. Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7 nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.

Okruhy ke zkouškám profilové části

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy okruhy, které naleznete na www.gymvr.cz.

5.9. 2015

Miroslav Šafránek                                                                                                                      ředitel školy

Maturitní okruhy z francouzského jazyka pro rok 2015/2016

14.září 2015

Okruhy k maturitní zkoušce z francouzského jazyka pro školní rok 2014/2015

 1. Ma famille
 2. Caractère et description physique
 3. Le temps libre
 4. Ma vie
 5. Logement
 6. Faire les courses
 7. L´histoire de la France
 8. La littérature francaise
 9. La littérature francophone
 10. Média
 11. Voyages
 12. A table
 13. Système scolaire en France et en République Tchèque
 14. Système politique en France et en République Tchèque
 15. Santé
 16. Vie scolaire
 17. Les fetes et traditions en France et en République Tchèque
 18. La France et ses régions touristiques, Paris
 19. La République Tchèque, Prague,
 20. Union européenne
 21. Vie professionnelle, entretien d´embauche
 22. Pays francophones
 23. Musique et beaux arts
 24. Theatre et cinéma
 25. Les langues étrangères et leur importance
 26. Les jeunes aujourd´hui
 27. Mode et les vêtements

Grammaire:

- article défini / indéfini, article partitif; noms; adjectifs qualificatifs; adjectifs numéraux; objet direct et indirect; adjectifs et pronoms personnels; adjectifs et pronoms démonstratifs; adjectifs et pronoms possessifs; verbes réguliers et irréguliers; participe présent / passé; passé composé; imparfait; futur simple; futur proche; conditionnel; impératif; subjonctif; phrase conditionnelle; concordance des temps; négation; plus-que-parfait; voix active / passive; adverbes; relatif; gérondif