Rozpočet 2016

11.prosinec 2015

Rozpočet SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí na rok 2016

Příjmy:

členské příspěvky ( 200 Kč/student )                                     64. 000,–

celkem                                                                                64.000,–

Výdaje:

knižní a jiné odměny za studijní výsledky                                18.000,–

příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce                      5.000,–

sportovní akce (jízdné + odměny)                                            8.000,–

soutěže (jízdné + odměny)                                                    10.000,–

zahraniční spolupráce                                                              3.000,–

maturity (květiny, občerstvení)                                                 2.000,–

ostatní výdaje (poplatky, soc. příspěvky)                                   5.000,–

projektové/sportovní dny                                                          4.000,–

příspěvek SPGV                                                                       2.000,–

reprezentační fond                                                                   2.000,–

celkem                                                                                  59.000,–

V rozpočtu není uvedeno financování maturitních plesů a výměnného pobytu, protože tyto akce jsou hrazeny výhradně z peněz na ně přímo získaných.

Rozpočet schválili rodiče hlasováním  dne 10.11.2015.

Ve Vrchlabí 30. listopadu 2015                    Vypracovala: Věra Mejsnarová

Třídní schůzky

4.listopad 2014

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Gymnázia Vrchlabí, které se budou konat v úterý 18.11.2014 od 16.30 hod. do 18.00 hod. v kmenových učebnách tříd.

Rodiče maturantů bude od 16:30 hod. v aule školy výchovná poradkyně PhDr. Miluše Kučerová informovat o maturitní zkoušce a přihláškách na vysoké školy. Poté budou následovat třídní schůzky v kmenových učebnách tříd.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Schůzka SRPŠ 10.6.2014

12.červen 2014

Zápis ze schůzky zástupců tříd SRPŠ ze dne 10.6.2014

Přítomni: paní Bubeníková, Jehličková, Vohnická, Mejsnarová, Čivrná, Koniková, Vitoušková, Kinclová

Omluveni: paní Urbanová, Ouhrabková, Kalenská, pan Bareš

Program:
1.) Prodiskutována výměna vyučujících v některých třídách.

2.) Projednány stížnosti z řad rodičů vzhledem k výuce v konkrétních předmětech.

3.) Diskutován zápis známek na webových stránkách školy (známky od některých vyučujících nejsou zapisovány včas, někteří nezapisují všechny známky, technické problémy s přístupem ke klasifikaci z domova,…).

4.) Paní Bubeníková odstoupila z funkce předsedy SRPŠ (důvodem je ukončení studia  syna Jonáše Bubeníka na gymnáziu ve Vrchlabí). Současně všemi hlasy přítomných členů byla novou předsedkyní zvolena paní Mejsnarová. Její funkční období začíná školním rokem 2014/2015.

Místopředsedkyní byla zvolena Renata Jehličková.

Paní Bubeníková informovala dne 11. 6. 2014 pana ředitele Miroslava Šafránka o programu schůzky. Pan ředitel prodiskutuje připomínky vzešlé ze schůzky s jednotlivými vyučujícími. Technické problémy s webovými stránkami jsou v řešení, od září bude nový systém v zápisu známek.

Se změnou předsedy byl pan ředitel seznámen.

Ve Vrchlabí 12. 6. 2014                             Zapsala L. Bubeníková

Rozpočet SRPŠ na rok 2014

5.prosinec 2013

Rozpočet SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí na rok 2014

Příjmy:

členské příspěvky (320 členů po Kč 200,–)                             64. 000,–

příjmy z pořádání plesů  – ze vstupného                                 140.000,–

- z tomboly                                       20.000,–

celkem                                                                                  224.000,–

Výdaje:

knižní a jiné odměny za studijní výsledky                                 23.000,–

příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce                    15.000,–

(šk. časopis, posilovna, besídka, studentský parlament, aj…..)

sportovní akce (jízdné + odměny)                                           14.000,–

soutěže (jízdné + odměny)                                                        5.000,–

zahraniční spolupráce                                                               3.000,–

maturity (květiny, občerstvení)                                                  4.000,–

ostatní výdaje (poplatky, soc. příspěvky)                                  5.000,–

výdaje na pořádání plesu                                                       150.000,–

celkem                                                                                  219.000,–

Vzhledem k tomu, že výdaje by v roce 2014 překročily příjmy, došlo k navýšení členského příspěvku ze 150 Kč na 200 Kč.

Pozn.: Příspěvky nebyly již 15 let navýšeny.

Rozpočet SRPŠ na rok 2014 byl nadpoloviční většinou přítomných hlasů schválen Shromážděním rodičů dne 19.11.2013.

Ve Vrchlabí 22. listopadu 2013                   Vypracovala: Lenka Bubeníková

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

14.listopad 2012

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky a konzultace vyučujících s rodiči, které se budou konat v úterý 20. 11. 2012 od 16:30 hod do 18:30 hod.

V 16.00 hod budou v aule  informováni rodiče maturantů o maturitních zkouškách a o VŠ pí výchovnou poradkyní PhDr. M.Kučerovou.

Mgr. Lenka Bubeníková                                Mgr. Miroslav Šafránek

předsedkyně SRPŠ                                                  ředitel školy

Třída Učebna Třídní učitel Zástupce třídního
1.A 11 Mgr. Sýkorová Jitka Mgr. Feistauerová Věra
1.B 05 Mgr. Bareš Jaroslav PhDr. Kučerová Miluše
2.A 01 Mgr. Rychtrová Veronika Mgr. Rychtr Luděk
2.B 08 Mgr. Volfová Eva Mgr. Jonová Kamila
3.A 18 Mgr. Hanuš Vladimír Mgr. Rudišová Hana
3.B 21 Mgr. Brožová Hana Mgr. Kosáčková Jana
4.A 04 Mgr. Safínová Irena Mgr. Trojanová Mirka
4.B 16 Mgr. Zaplatílek Ladislav Mgr. Salvet Jan
5.A 17 Mgr. Pašková Lucie Ing. Blažek Radomír
6.A 14 Mgr. Klika Martin Mgr. Vaňková Eva
7.A 13 Mgr. Pivoňková Alice Mgr. Trejbalová Radka
8.A 15 PaedDr. Vajová Blanka Mgr. Ing Petrák Milan

Zápis z 1. schůzky zástupců rodičů SRPŠ 13.11.2012

13.listopad 2012

  1. Zpráva o hospodaření za rok 2012
  2. Příspěvek ponechán 150,- na studenta, termín odevzdání – konec ledna 2013
  3. Navýšen příspěvek za studijní výsledky studenta (knižní poukázka) v hodnotě:                                                               250,- za vyznamenání na konci škol. roku

200,- za vyznamenání u maturity

700,- za vyznamenání po celé studium

4.   Příspěvek na posilovnu nebyl vyčerpán a přesunuje se na další rok

5.   Diskuze: a) p. ředitel Šafránek vysvětlil systém školních výletů – studenti se mohou

vydat max. na dvoudenní školní výlet

b) známky na VG jsou zapisovány na webu školy, rodiče mají možnost je    sledovat, studenti NG mají žákovské knížky

c) prostor zástupcům rodičů v jednotlivých třídách na třídních schůzkách, seznámení rodičů se zprávou o hospodaření za rok 2012 a s rozpočtem na rok 2013

d) příprava plesu – třídní učitelé 7.A a 7.B, p. Bubeníková, p. Čivrná a zástupci rodičů pořádajících tříd

zapsala: Lenka Bubeníková

zástupce rodičů 2.A

předseda SRPŠ

Třídní schůzky v úterý 17.4.2012

3.duben 2012

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky Gymnázia Vrchlabí, které se budou konat v úterý 17.4.2012 od 16.30 hod. do 18.00 hod. v kmenových učebnách tříd.

Mgr. Lenka Bubeníková                                    Mgr. Miroslav Šafránek
   předsedkyně SRPŠ                                                    ředitel školy

Zpráva o hospodaření za rok 2011

3.duben 2012

Průběžná zpráva o hospodaření SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí
za rok 2011 (stav k 6. 10. 2011)

Stav k 1. 1.2011 43 430,49 pokladna 6 619,00
účet 36 811,49

Stav k 6. 10. 2011 76 228,85 pokladna 1 970,00
účet 74 258,85

PŘÍJMY

Plánované Skutečné
Členské příspěvky (330 X 150,–) 49 500,00 48 000,00
Přijaté dary (Francie) 0,00 10 355,00
Úrok v bance 0,00 10,36
Plesy – vstupné 90 000,00 99 940,00
Plesy – tombola 10 000,00 27 280,00
Celkem 149 500,00 185 585,36

VÝDAJE

Plánované Skutečné
Knižní a jiné odměny za studijní výsledky 15 000,00 13 970,00
Příspěvky na výchovně vzdělávací akce 35 000,00 9 081,00
Sportovní akce (jízdné + odměny) 10 000,00 8 845,00
Soutěže (jízdné + odměny) 8 000,00 4 344,00
Zahraniční spolupráce 2 000,00 0,00
Sociální příspěvky 1 000,00 0,00
Ostatní výdaje (bank. poplatky, maturity) 6 000,00 7 227,00
Příspěvek na vydávání šk. časopisu 3 000,00 3 000,00
Vybavení posilovny 4 000,00 0,00
Výdaje na pořádání plesu 80 000,00 106 320,00_
Celkem 164 000,00 152 787,00

Zůstatek k 1.1.2011 + příjmy 2011 – výdaje 2011 = zůstatek k 6. 10. 2011
43 430,49 + 185 585,36 – 152 787,00 76 228,85

Hospodářský výsledek: sk. příjmy – sk. výdaje
185 585,36 152 787,00 = 32 798,36

Ve Vrchlabí 7. listopadu 2011 Vypracovala: Lenka Bubeníková

Zápis ze shromáždění rodičů 15.11.2011

3.duben 2012

Zápis ze shromáždění rodičů SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí
konaného dne15. 11. 2011

Program:
1. Úvod L Bubeníková
2. Zpráva o hospodaření SRPŠ v roce 2011 L. Bubeníková
3. Rozpočet na rok 2012 M. Hubařová
4. Zpráva o činnosti školy M. Šafránek

1. L. Bubeníková přivítala přítomné rodiče a seznámila je s činností SRPŠ a programem shromáždění rodičů.
2. L. Bubeníková přečetla zprávu o hospodaření SRPŠ v roce 2011. Ke zprávě neměl nikdo připomínky.
3. M. Hubařová přečetla návrh rozpočtu na rok 2012.
Výše členského příspěvku zůstane zachována, tzn. Kč 150,– na žáka.
Navrhovaný rozpočet byl schválen (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).
4. Pan ředitel M. Šafránek informoval rodiče o dění ve škole v minulém školním roce:                                                                                                                                – výsledky nových státních maturitních zkoušek, zdůraznil úspěch maturantů jak při státní části maturit, tak i při profilových maturitách
- vyhodnotil výborné umístění školy, při srovnávání úspěšnosti maturitních zkoušek v rámci Královehradeckého kraje
- seznámil rodiče s počty přijatých absolventů na VŠ
- vyzdvihl význam SRPŠ pro školu

Ve Vrchlabí 16. listopadu 2011 Zapsala: L. Bubeníková

Třídní schůzky

18.duben 2011

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky našeho gymnázia, které se budou konat v úterý 19. 4. 2011 od 16:30 hod. do 18:00 hod. v kmenových učebnách tříd.

Zápis ze shromáždění rodičů SRPŠ konaného 24. 11. 2009

29.listopad 2009

Program:
1. Úvod – J. Havlíková
2. Zpráva o hospodaření SRPŠ v roce 2009 -  L. Bubeníková
3. Rozpočet na rok 2010 – J. Havlíková
4. Zpráva o činnosti školy – M. Šafránek

1. J. Havlíková přivítala přítomné rodiče a seznámila je s činností SRPŠ a programem shromáždění rodičů.
2. L. Bubeníková přečetla zprávu o hospodaření SRPŠ v roce 2009. Ke zprávě neměl nikdo připomínky.
3. J. Havlíková přečetla návrh rozpočtu na rok 2010
Výše členského příspěvku zůstane zachována, tzn. Kč 150,– na žáka (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
Navrhovaný rozpočet byl schválen (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
4. Pan ředitel Šafránek informoval rodiče o dění ve škole v minulém školním roce (výsledky maturitních zkoušek, počty přijatých absolventů na VŠ ….)

Ve Vrchlabí 24. listopadu 2009            Zapsala: Havlíková         Ověřila: Bubeníková

Rozpočet SRPŠ na rok 2010

6.listopad 2009
Příjmy:  
členské příspěvky (335 členů po Kč 150,–) 50 250,00
příjmy z pořádání plesů – ze vstupného 90 000,00
- z tomboly 10 000,00
celkem 150 250,00
   
Výdaje:  
knižní a jiné odměny za studijní výsledky 15 000,00
příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce 25 000,00
sportovní akce (jízdné + odměny) 12 000,00
soutěže (jízdné + odměny) 8 000,00
zahraniční spolupráce 2 000,00
sociální příspěvky 1 000,00
ostatní výdaje (poplatky, maturity – květiny, občerstvení) 6 000,00
příspěvek na vydávání školního časopisu 3 000,00
posilovna 4 000,00
výdaje na pořádání plesu 90 000,00
celkem 166 000,00
   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč 15.750,– bude čerpán
ze zůstatku peněz z minulých let (k 3. 11. 2009 Kč 47 893,–).
   
   
Ve Vrchlabí 3. listopadu 2009 Vypracovala: J. Havlíková

Zápis ze zasedání Rady rodičů SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí konaného dne 3. listopadu 2009

5.listopad 2009

Přítomni: Šebková, Havlíková, Bubeníková, Machková, Stránská, Hubařová, Jeriová, Čivrná, Rotter
Omluveni: Štanglerová, Koniková, Hodačová
Host: p. ředitel M. Šafránek

Program:
1. Informace o zasedání Rady školy – p. ředitel Šafránek
2. Informace o stavu a čerpání finančních prostředků – J. Havlíková
3. Návrh rozpočtu na rok 2010 – J. Havlíková
4. Pořádání plesů – J.Havlíková
5. Různé
Projednáno:
1. P. ředitel Šafránek informoval přítomné o zasedání Rady školy, které proběhlo
21. 10. 2009. Hlavní náplní zasedání bylo schválení Výroční zprávy školy – zveřejněna na webových stránkách školy.
2. J. Havlíková informovala o stavu finančních prostředků (k 3. 11. 2009 byl stav
Kč 47 893,36) a o čerpání jednotlivých položek rozpočtu během roku 2009 (viz zpráva o hospodaření). Do konce roku 2009 se předpokládá vyčerpání plánovaných příspěvků
- na zařízení posilovny                Kč 4 000,–
- na školní časopis                      Kč 2 000,–
- na ceny při sportovním dnu       Kč 1 000,–
3. Rada rodičů připravila návrh rozpočtu na rok 2010 (viz příloha). Navrhujeme zachovat příspěvek v současné výši,  tj. Kč 150,– na žáka. Při plánování výdajů byly východiskem skutečné výdaje v roce 2009, plánované akce na rok 2010 (nebudou projektové dny, bude akce s protidrogovou tematikou) a stav peněžních prostředků. Znovu přispějeme na vydávání školního časopisu (3 000,–)  a na vybavení posilovny (Kč 4 000,–). Nově zaveden příspěvek na maturity – květiny pro maturanty, občerstvení – Kč 4 000,–.
Návrh rozpočtu byl schválen všemi přítomnými.
4. Pořadatelem plesů Gymnázia bude stejně jako vloni SRPŠ, do organizace plesu by se měli zapojit rodiče studentů 3. ročníků a pomoci třídním. S organizací plesu bude pomáhat i hospodářka SRPŠ (především vyřizování na MÚ, OSA, darovací smlouvy ….). Třídní obdrží „pokyny“ pro pořádání plesu.
5. Shromáždění rodičů se bude konat dne 24. listopadu 2009 od 16:00 h v aule Gymnázia, od 16:30 h budou probíhat třídní schůzky v jednotlivých třídách.
V 1. ročnících, ve 3.A a 4.A je třeba získat zástupce do Rady rodičů.
Příští rok změna předsedy SRPŠ.
Další zasedání Rady rodičů se bude konat v pátek 15. ledna 2010 v 17:00 h ve vinárně Pod Klášterem.

Ve Vrchlabí 4. listopadu 2009         Zapsala: Havlíková          Ověřila: Machková

Zápis ze zasedání Rady rodičů SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí konaného dne 21. května 2009

5.listopad 2009

Přítomni: Hubařová, , Havlíková,  Machková, Stránská
Omluveni: Koniková, Štanglerová, Šebková, Bubeníková, Čivrná, Jeriová, Hodačová, Rotter

Projednáno:
J. Havlíková seznámila s hospodařením SRPŠ v 1. pololetí roku 2009:
- stav peněžních prostředků k 20. květnu 2009:
v pokladně Kč 57.654,–
na účtu      Kč 24.397,–
- příspěvky od všech tříd jsou vybrané: plán 51 000,– , skutečnost Kč 50 550,–
- oba plesy jsou už vyúčtované
- výdaje běžné: jízdné na soutěže, ceny za soutěže
- výdaje mimořádné:
příspěvek na certifikáty AJ Kč 8.900,– (nebude se čerpat na projektové dny)
příspěvek na exkurzi Kč 320,–

Vrchlabí 21. května 2009

Zapsala: Jana Havlíková
Ověřila: Jana Machková

Třídní schůzky

16.duben 2009

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky našeho gymnázia, které se budou konat v úterý 21. 4. 2009 od 16:30 hod. do 18:00 hod. v kmenových učebnách tříd.

Zápis ze shromáždění SRPŠ konaného dne 20.11.2008

21.listopad 2008

Program:
1. Úvod – J. Havlíková
2. Zpráva o hospodaření SRPŠ v roce 2008 – J. Košařová
3. Rozpočet na rok 2009 – I. Šebková
4. Zpráva o činnosti školy- M. Šafránek    

1. J. Havlíková přivítala přítomné rodiče a seznámila je s činností SRPŠ a programem shromáždění rodičů.
2. J. Košařová přečetla zprávu o hospodaření SRPŠ v roce 2008. Ke zprávě neměl nikdo připomínky.
3. I. Šebková přečetla návrh rozpočtu na rok 2009.
Výše členského příspěvku zůstane zachována, tzn. Kč 150,– na žáka.
(všichni přítomní hlasovali pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
Navrhovaný rozpočet byl schválen (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
4. Pan ředitel Šafránek informoval rodiče o dění ve škole v minulém školním roce (výsledky maturitních zkoušek, počty přijatých absolventů na VŠ,  zvyšující se absence studentů, zahraniční zájezdy, úspěchy v soutěžích).

Ve Vrchlabí 21. listopadu 2008            Zapsala: Havlíková        Ověřila:  Šebková

 

Zápis ze zasedání SRPŠ konaného dne 4.11.2008

16.listopad 2008

Přítomni: Šebková, Havlíková, Bubeníková, Košařová, Syrová, Machková, Stránská
Omluveni: Štanglerová, Koniková, Hubařová
Host: p. ředitel Šafránek, zástupci studentů 7.A

Program:
1. Informace o zasedání Rady školy – J. Havlíková
2. Plnění úkolů z minulého zasedání – předání funkce hospodářky
3. Informace o stavu a čerpání finančních prostředků – J. Košařová
4. Předpokládané výdaje do konce roku 2008
5. Návrh rozpočtu na rok 2009
6. Pořádání plesů – J.Havlíková
7. Různé

Projednáno:
1. J. Havlíková informovala přítomné o zasedání Rady školy, které proběhlo 21. 10. 2008, a to především o
- požadavcích na  zlepšení počítačových dovedností studentů
- zavedení výuky psaní na klávesnici od 2. pol. tohoto šk. roku
- o přípravě školního informačního systému (zveřejňování informaci o prospěchu a
absenci studentů na internetu)
- řešení problémů ve školní jídelně
- volbách do školské rady, které proběhnou při třídních schůzkách
Podrobné informace naleznou rodiče na webových stránkách škola v zápise ze zasedání Rady školy.
2. Předání funkcí mezi paní Košařovou a paní Shonou v červnu neproběhlo, paní Košařová chtěla evidenci předat až po zaúčtování nákladů a výdajů spojených s plesem, ale podklady obdržela až v září. Proto se předání uskuteční během listopadu 2008. Paní Shonová má již zajištěna přístupová práva k účtu, paní Košařová je má zrušena.
3. Paní Košařová informovala o stavu finančních prostředků (k 4. 11. 2008 byl stav
Kč 60 147,–) a o čerpání jednotlivých položek rozpočtu během roku 2008 (viz př. 1). Pan ředitel vysvětlil, proč letos nebyly projektové dny (plánovaný příspěvek SRPŠ Kč 10 000,– tedy nebyl čerpán). Do konce roku 2008 se předpokládá vyčerpání plánovaných příspěvků
- na zařízení posilovny                Kč 5 000,–  (zakoupen koberec)
- na školní časopis                      Kč 3 000,–
- na pronájem kina pro školní besídku    Kč 5 000,–
4. Pan ředitel požádal o příspěvek na akce s protidrogovou tematikou – škola nezískala peníze z grantu MÚ. Vzhledem ke stavu peněz, nečerpání plánované částky na projektové dny (Kč 10.000,–) a nevyčerpané částky na výchovně kulturní akce (zbývá přes Kč 10 000,–) byl schválen příspěvek ve výši Kč 20 000,–.5. Rada rodičů připravila návrh rozpočtu na rok 2009 (viz příloha). Východiskem byly skutečné výdaje v roce 2008 a plánované akce na rok 2009 (p. ředitel Šafránek). Navrhujeme zachovat příspěvek v současné výši,  tj. Kč 150,– na žáka. Na webových stránkách Gymnázia jsou zveřejněny rozpočty a zápisy ze zasedání Rady rodičů – zajistí J. Havlíková
6. Pořadatelem plesů Gymnázia bude stejně jako vloni SRPŠ, do organizace plesu by se měli zapojit rodiče studentů 3. ročníků a pomoci třídním. S organizací plesu bude pomáhat i hospodářka SRPŠ (především vyřizování na MÚ, OSA, darovací smlouvy ….). Třídní obdrželi „pokyny“ pro pořádání plesu. Na přípravě plesů se pracuje.
Zástupci studentů 7.A požádali o zálohu na pořádání plesu ve výši Kč 7.000,–
- schváleno.
7. P. ředitel informoval o
- změnách v přijímacím řízení – nově budou žáci podávat přihlášky na 3 stř. školy
- státních maturitách, které mají poprvé proběhnout ve šk. roce 2009/2010
Řada věcí není dořešena.
8. Shromáždění rodičů se bude konat dne 20. listopadu 2008 od 16:00 h v aule Gymnázia, od 16:30 h budou probíhat třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Ve Vrchlabí 6. listopadu 2008                 Zapsala: Havlíková      Ověřila: Košařová

Stanovy SRPŠ

29.říjen 2008

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu ve Vrchlabí

1 Úvodní ustanovení
1.1 Název a sídlo
Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu ve Vrchlabí (dále jen Sdružení).Sídlo sdružení: Gymnázium, Komenského 586, 543 01 Vrchlabí

1.2 Postavení Sdružení
Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů Gymnázia ve Vrchlabí a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

2 Cíle činnosti Sdružení
Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Sdružení zejména:

seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi zákonných zástupců a podílí se na jejich vyřizování
přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, chodu školy jako organizace, péče o nadané i handicapované žáky, zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy
pořádá kulturní a společenské akce 
3 Práva a povinnosti členů Sdružení
Členem Sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Sdružení a zaplatí členský příspěvek.

Člen má právo aktivně se podílet na činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, navrhovat změny stanov, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov Sdružení a včas platit členský příspěvek.

Členství ve Sdružení zaniká zánikem Sdružení, nezaplacením členského příspěvku, vystoupením člena.

4 Orgány Sdružení
4.1        Shromáždění rodičů
Nejvyšším orgánem Sdružení je Shromáždění rodičů, které se schází nejméně jednou ročně. Shromáždění rodičů rozhoduje o základních otázkách, zejména:

o zániku Sdružení,

schvaluje stanovy Sdružení a jejich změny,

schvaluje rozpočet a hospodaření Sdružení v příslušném roce včetně výše členského příspěvku.

Shromáždění rozhoduje hlasováním. O přijetí nebo zamítnutí návrhu rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

4.2 Rada rodičů
Činnost Sdružení během roku řídí Rada rodičů, složená z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zákonnými zástupci studentů a zletilými studenty třídy. Jednání Rady, která se schází nejméně třikrát do roka, se může zúčastnit každý člen Sdružení , který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele, případně zástupce učitelů a studentů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Rada rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny Shromáždění rodičů.

Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda jedná jménem Sdružení, svolává Radu rodičů. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Hospodář hospodaří s prostředky sdružení, vede evidenci příjmů a výdajů Sdružení.

5 Hospodaření Sdružení
Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a majetku Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Výši členského příspěvku schvaluje Shromáždění rodičů.

Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Shromážděním rodičů. Kontrolu hospodaření provádí revizní komise zvolená Radou rodičů

 

« Previous Entries