Zápis ze chůze RŠ při gymnáziu ve Vrchlabí

23.říjen 2015

Zápis z porady Rady školy při Gymnáziu ve Vrchlabí ze dne 12. 10. 2015
Přítomni: pí.Urbanová, pí.Mejsnarová, p.Samek, p.Vávra, p.Šafránek, p.Bareš
Omluveni: p.Hanuš

Body k projednávání:
1) Volba předsedy RŠ pro rok 2015-2016
Předsedou RŠ na stávající období byl jednohlasně zvolen Mgr.Jaroslav Bareš

2) Byl stanoven termín příští schůze RŠ na 7.12.2015 v 16.00 hod.

3) RŠ se shodla na účasti zástupce vedení gymnázia na svých jednáních na základě výzvy předsedy RŠ.

4) Prezentace Výroční správy ředitelem školy Mgr.Šafránkem. Diskuze.

5) Příspěvek PhDr.Vávry o filosofii gymnázia jeho marketingu. Zdůrazněna byla nutnost reagovat na budoucí možné situace, týkající se slučování škol. Zdůrazněna byla potřeba větší prezentace školy vůči okolí a rodičům. Zmíněna byla možná spolupráce s firmou NKT (Kablo), která určitou spolupráci navrhuje. Byly zmíněny i možnosti získávání grantů od společností ČEZ a Škoda Auto.

6) Schválení Výroční zprávy gymnázia za rok 2015-15 jednohlasně.

7) Mgr.Samek upozornil na webové stránky, které negativně popisují pedagogy a studenty gymnázia – řešení není snadné, jedná se o soukromý podnik anonymního přispěvatele.

8) PhDr.Vávra zmínil možnost účasti školy na prezenční výstavě středních škol v Trutnově. Gymnázium se neúčastní.

Zapsal: 14.10.2015

Mgr.Jaroslav Bareš
Předseda RŠ
při Gymnáziu ve Vrchlabí

Volba členů školské rady

21.listopad 2014

Zápis z volby do rady školy za Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 ze dne 12.11.2014

Dne 12.11.2014 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce za školu do nové rady.

Do voleb byli nominováni dva kandidáti:

Mgr. Jaroslav Bareš a Mgr. Vladimír Hanuš

Kandidáti byli zvoleni počtem 24 přítomných pedagogů, 2 se zdrželi hlasování.

Zápis z volby do rady školy dne 18.11.2014 za rodiče a zletilé žáky Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586

Dne 18.11.2014 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586 za rodiče a zletilé žáky gymnázia. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce do nové rady. Kandidáti byli nominováni pouze z řad rodičů s tím, že zástupci studentského parlamentu budou přítomni na jednání školské rady.

Do voleb byli nominováni tito kandidáti:

Alena Vitoušová, Jitka Urbanová, Dagmar Čivná, Magda Cermanová, Věra Mejsnarová a Renáta Jehličková.

Celkem hlasovalo 235 rodičů a zletilých žáků.

Po sečtení hlasů byly výsledky následující:

Věra Mejsnarová   130 hlasů                                                             Jitka Urbanová        98 hlasů
Magda Cermanová   68 hlasů
Dagmar Čivrná         62 hlasů
Alena Vitoušová       56 hlasů
Renáta Jehličková     44 hlasů

Neplatné – 18 hlasů

Nově zvolenými členy rady školy se staly Věra Mejsnarová a Jitka Urbanová.

Volební komise byla ve složení:   Mgr. Jaroslav Bareš, Mgr.Miroslav Šafránek, Mgr. Luděk Rychtr.

Ve Vrchlabí, dne 12.11.2014 a 18.11.2014

Zapsal Mgr. Miroslav Šafránek

Zápis ze schůzky školské rady 12.6.2014

17.červen 2014

Zápis ze schůzky školské rady ze dne 12.6.2014

Přítomni: Mgr. Lenka Bubeníková, PhDr. Michal Vávra, Eva Mikšíková, Mgr. Jaroslav Bareš

Omluveni: Mgr. Vladimír Hanuš, Jan Benčík

Host: Mgr. Miroslav Šafránek

Program:
1.) Paní Bubeníková k 31. 8. 2014 odstupuje ze školské rady a zároveň z funkce předsedy. Důvodem je ukončení studia syna Jonáše na gymnáziu ve Vrchlabí.

2.) Na podzim 2014 končí volební období ŠR. V podzimních volbách budou zvoleni 4 noví kandidáti z řad pedagogů (2) a z řad zákonných zástupců nezletilých studentů a zletilých studentů (2). Zbylé 2 členy jmenuje krajský úřad.

3.) p. ředitel informoval o přijímacím řízení na školní rok 2014/2015
NG – 29 přijatých studentů
VG – 30 přijatých studentů

– zkoušky byly stanovené krajem

4.) p. ředitel zhodnotil úspěšnost studentů u maturit

5.) p. ředitel podal školské radě informace o projektech na škole:

– EU peníze školám – ukončen

– Oranžová učebna ČEZ – ukončen, bude zahájen nový projekt s ČEZ, podzim 2014

– Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KVH kraji – probíhá, z financí       zařízena učebna  – Fy – Bi  laboratoř, tento projekt probíhá v návaznosti na ZŠ, členové rady si tuto učebnu prohlédli

– Tablety do škol, projekt je v jednání

6.) Další vzdělávání  – zapojení gymnázia do dalšího vzdělávání seniorů, p. ředitel jednal s ředitelkou městské knihovny i s představiteli města – nezrealizováno, projekt narazil na finanční náročnost i na nezájem z řad seniorů

- p. Vávra připomněl nový projekt: Virtuální univerzita třetího věku, tento projekt bude pod vedením KD Střelnice, možné navázání kontaktu s vedením Střelnice

7.) p. ředitel informoval o dalších aktivitách, které školu zviditelňují – vývěska, články v Pulsu

8.) p. Mikšíková navrhla možnost prezentace prací studentů v hale zámku

9.) p. Bareš informoval radu o studovně ve škole a práci studentského parlamentu

10.) do soutěže SOČ se škola opět nepřihlásila, na podzim bude vypsáno několik témat, jako nabídka různých institucí a firem – bude poslána na školy

Ve Vrchlabí 17. 6. 2014                                     Zapsala L. Bubeníková

Volba nového člena školské rady

25.listopad 2013

Zápis z volby do rady školy dne 19.11.2013

Dne 19.11.2013 proběhly doplňkové volby do rady školy při Gymnáziu Vrchlabí. Bylo nutné zvolit šestého člena školské rady.

Do voleb byli nominováni dva kandidáti:

Jan Benčík, student 8.A

Jitka Urbanová, matka studentky ze třídy 2.A

Plnoletí studenti ze tříd 3.B, 4.B, 7.A a 8.A volili od 9:25 do 9:50, zástupci nezletilých studentů během třídních schůzek konaných ve stejny den, tj.19.11.2013.

Celkem hlasovalo 250 studentů a zástupců nezletilých studentů.

Po sečtení hlasů byly výledky následující:

Jan Benčík – 150 hlasů

Jitka Urbanová – 98 hlasů

Neplatné – 2 hlasy

Nově zvoleným členem rady školy se tedy stal student třídy 8.A Jan Benčík.

Zapsáno a sečteno volební komisí ve složení:

Mgr. Jaroslav Bareš Mgr. Hana Rudišová Karolína Strnadová

Vyučující Gymvr                                Vyučující Gymvr                                Studentka 4.B třídy

Ve Vrchlabí, dne 22.11.2013

Zápis ze schůze ŠR

6.listopad 2013

Zápis z  jednání školské rady Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586

Jednání se konalo 17. října 2013 od 15.00 hod. ve sborovně gymnázia.

Přítomní členové: Mgr. Lenka Bubeníková, Eva Mikšíková, Mgr. Jaroslav Bareš, Mgr. Vladimír Hanuš, PhDr. Michal Vávra

Schůzi svolala Mgr. Lenka Bubeníková po předchozí žádosti ředitele školy z důvodu projednání a schválení předložené Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13.

Všichni členové souhlasili s navrženým programem jednání:

Program jednání:

 1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13
 2. Přivítání nově zvoleného člena školské rady Mgr. Jaroslava Bareše
 3. Volba předsedy škol. rady, po rezignaci Mgr. Trejbalové
 4. Příprava volby 6. člena školské rady z řad zástupců nezletilých studentů a zletilých studentů
 5. Různé

Usnesení:

 1. Ředitel školy v souladu s ustanovením Školského zákona předložil členům ŠR Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/13. Všichni členové byli s touto zprávou obeznámeni v mailové podobě, tudíž měli dostatek času se se zprávou podrobně seznámit. Vzhledem ke skutečnosti, že se zpráva nesetkala s žádnými zásadními připomínkami, všichni přítomní členové schválili její znění v dané podobě.
 2. Mgr. Bareš se představil ostatním členům školské rady, byl zvolen jako člen ŠR z řad pedagogů, po té, co na členství ve školské radě rezignovala Mgr. Trejbalová, která si toho času plní své mateřské povinnosti.
 3. Novou předsedkyní ŠR byla zvolena Mgr. Bubeníková.
 4. 19.11.2013 budou dodatečné volby 6. člena ŠR z řad zástupců nezletilých studentů a zletilých studentů. Barbora Švecová v loňském roce odmaturovala, tudíž její funkce automaticky zanikla. Tuto volbu zajistí Mgr. Bareš a Mgr. Hanuš.
 5. Dále pak školská rada připomínkovala z obsahu Výroční zprávy:

Část 3.3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

-          prezentace gymnázia pro základní školy (den otevřených dveří, vystoupení – program pro základní školy, účast na burze škol,…)

-          důležitost prezentace gymnázia na ZŠ ve Vrchlabí a okolí (potenciální studenti)

Část 3.7 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

-     spolupráce s městskou knihovnou, trend celoživotního vzdělávání formou

přednášek a prezentací pro seniory (např. věková skupina 60+)

-     zájem a téma vybrat např. pomocí dotazníku

Závěr:  Školská rada doporučuje zefektivnit prezentaci školy a více zviditelnit gymnázium na     veřejnosti.

17. 10. 2013                                                                                                      Zapsala:  Lenka                Bubeníková

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 10.6.2013

16.červen 2013

Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu ve Vrchlabí, které se konalo 10.6.2013

Přítomni: Mgr.Michal Vávra, Mgr. Lenka Bubeníková, Mgr. Vladimír Hanuš, Eva Mikšíková

Omluveni: Mgr. Radka Trejbalová, Barbora Švecová

Host: ředitel gymnázia Mgr. Miroslav Šafránek

Program:
1. vedení schůzky se ujala p. Bubeníková za omluvenou nepřítomnou p. Trejbalovou (předsedkyně ŠR)
2. Barbora Švecová je čerstvou absolventkou gymnázia, proto na podzim 2013 budou volby, kde dojde ke zvolení šestého člena ŠR ze strany zletilých studentů či zástupců rodičů nezletilých studentů
3. p. ředitel se vyjádřil ke ŠVP, formou dodatků se doplňují, např.o finanční gramotnost, koordinátorem ŠVP je p. Trojanová
4. p. ředitel informoval o přijímacím řízení na školní rok 2013/2014
NG – 30 přijatých studentů (plný stav)
VG – 22 přijatých studentů
5. p. ředitel zhodnotil úspěšnost studentů u maturit
6. ŠR projednala návrhy p. Bareše na zkvalitnění výuky cizích jazyků (studovna-studentský klub, projekt Letní třída, projekty na doplnění vybavení pro výuku AJ, ).některé návrhy jsou již v jednání, některé jsou pravděpodobně nerealizovatelné
7. probíhající projekty na škole:
Dumyprobíhají
Oranžová učebna ČEZ.září 2013
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji ( projekt KHK  v rámci EU)..září 2013
8. Zviditelnění školy:
např. projekt: „Děti čtou a píší noviny“
Puls – úspěchy studentů
Web MÚ – odkaz na Gymnázium
Účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT
do soutěže SOČ se škola nezapojila

9. p. Vávra připomněl zapojení veřejnosti do života školy (např. Univerzita 3. věku se spoluúčastí městské knihovny?.trend celoživotního vzdělávání)

Ve Vrchlabí 13.6.2013                    Zapsala L. Bubeníková

Zasedání ŠR

19.říjen 2012

Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu ve Vrchlabí, které se konalo 15.10.2012.

Přítomni: Mgr. Michal Vávra, Mgr. Lenka Bubeníková, Eva Mikšíková, Barbora Švecová, Mgr. Radka Trejbalová

Omluven: Mgr. Vladimír Hanuš

Program:

 1. Schvalování výroční zprávy
 2. Státní maturity – aktuální stav
 3. Volba předsedy ŠR
 4. Konkurzní řízení na ředitele Gymnázia Vrchlabí
 5. Různé

Průběh jednání:

ad 1

Dotazy k výroční zprávě za rok 2011/2012 byly zodpovězeny a zpráva byla schválena a doporučena k odeslání.

ad 2

Situace kolem státních maturit je nadále velmi neutěšená, zatím neznáme přesnou podobu státních maturit pro tento školní rok.

ad 3

Předsedkyní ŠR na další období zvolena Mgr. Radka Trejbalová.

ad 4

Pan Michal Vávra seznámil ostatní členy ŠR s průběhem konkurzního řízení, na které byl delegován právě za ŠR. Popsal rozdíl mezi konkurzními řízeními, která zajišťuje město na straně jedné a kraj na straně druhé. Vysvětlil důvody své volby.

ad 5

V návaznosti na konkurzní řízení byla zdůrazněna nutnost zviditelnění gymnázia v očích veřejnosti, potřeba zapojit spoluobčany do dění ve škole. Pan Michal Vávra doporučil mnohem větší propagaci školy a nabídl konkrétní možnosti (časopis Puls, webové stránky MÚ, vývěsní tabule na náměstí či ve foyeru Zámku…). Paní Lenka Bubeníková upozornila na prospěšnost účasti studentů v SOŠ (Středoškolská odborná činnost), v níž naše gymnázium značně zaostává za ostatními SŠ v kraji.

Hovořilo se i o možnosti využití grantů vypisovaných krajem na větší projekty, které propojují právě veřejnost a studenty.

Závěr:

Úkolem ŠR ve spolupráci s vedením školy, SRPDŠ, studentským parlamentem a MÚ posílit povědomí občanů Vrchlabí a okolí o gymnáziu ve Vrchlabí a zvýšit tak konkurenceschopnost našeho gymnázia.

Ve Vrchlabí 15.10.2012                         Zapsala: Mgr. Lenka Bubeníková

Ověřila: Mgr. Radka Trejbalová

Volby do Rady školy

20.duben 2012

Při doplňovacích volbách byli z navrhovaných kandidátů do Rady školy při GV zvoleni:

Barbora Švecová, studentka 3. ročníku Gymnázia Vrchlabí, předsedkyně studentského Parlamentu Gymnázia Vrchlabí, kandidátka za plnoleté studenty.
Počet hlasů 199

Mgr. Lenka Bubeníková, pedagog, Gymnázium a SOŠ Hostinné, současná předsedkyně SRPDŠ Gymnázia Vrchlabí, kandidát za rodiče
Počet hlasů 192

Doplňovacích voleb se zúčastnilo více než dvě třetiny oprávěných voličů (viz volební zpráva), jimž tímto děkujeme za spolupráci.
Volby a sčítání bylo provedeno volební komisí ve složení R. Trejbalová, J. Bareš a J. Salvet.
Zapsala: R. Trejbalová
Dne 20. dubna 2012

Podzimní zasedání školské rady 20.10.2010

25.říjen 2010

Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu ve Vrchlabí,

které se konalo 20. října 2010

Přítomni: Mgr. Hana Brožová, Ing. Jana Havlíková,  Blanka Paulů, Eva Mikšíková

Omluveni: Mgr. Radka Trejbalová, Karel Nývlt (ukončil studium)

Host: Mgr. Miroslav Šafránek

Program: 1. Výroční zpráva

2. Zpráva o činnosti

3. Nové maturity

4. Změna zástupců ve školské radě

5. Různé

Průběh jednání

1.      Výroční zprávu v elektronické podobě zaslala H. Brožová členům školské rady, kteří se s ní seznámili.
Pan ředitel upozornil na nižší počty přijatých žáků: 20 žáků  na čtyřleté gymnázium, 27 žáků  na osmileté gymnázium. Hlavní příčinou jsou nižší počty dětí. Škola hledá způsoby, jak získat více studentů:
- jednání se Sportovní akademií ve Špindlerově Mlýně – pokračování ve studiu na G
- větší publicita školy – vlastními prostředky
- u žáků ze Studence by pomohlo lepší autobusové spojení (upozornila E. Mikšíková)
- předpokládá se, že dojde i k optimalizaci škol
Výroční zpráva byla schválena bez připomínek všemi přítomnými.

2.      Přítomní se seznámili se Zprávou o činnosti za rok 2009. ŠR bere na vědomí

3.      H. Brožová konstatovala, že na státní maturity byla škola dobře připravena. Studenti byli včas a dobře informováni, na státní maturitu jsou při výuce připravováni.  Kvalitní práci odvedli zadavatelé, hodnotitelé i komisař. Příprava učitelů na tyto funkce byla časově i finančně náročná. H. Brožová navrhuje, aby všichni výše zmínění byli finančně odměněni. Seznam všech bude předán řediteli školy.
ŠR bere na vědomí a souhlasí

4.      Na své členství ve školské radě rezignovali: H. Brožová, J. Havlíková a K. Nývlt. Při třídních schůzkách 22. listopadu 2010 se uskuteční volby do školské rady a zvolí se nový zástupce rodičů, svého zástupce si zvolí i studenti a učitelé.
ŠR bere na vědomí

5.       Dále se hovořilo o
- finančních prostředcích na výměnu oken příští rok – záleží na tom, zda bude dost
peněz  ve fondu  (letos také proběhla výměna oken, osvětlení a oprava hřiště) –
E. Mikšíková
- stavu finančních prostředků SRPŠ – J. Havlíková
-
podceňování výuky psaní „všemi deseti“ v rámci výuky IVT – J. Havlíková

Ve Vrchlabí 20. října 2010                                                 Zapsala: Jana Havlíková

Ověřila:  Hana Brožová

Jarní zasedání ŠR

25.říjen 2010

… se nekonalo. ŠR nedostala žádné dodněty k projednávání.

Zápis ze zasedání ŠR dne 21.10.2009

5.leden 2010

Přítomni:    H. Brožová, R. Štěpánová, B. Paulů, E. Mikšíková, K. Nývlt
Omluveni:  J. Havlíková

Hosté: Mgr. M. Šafránek

Program:  
1. Schválení výroční zprávy za loňský školní rok
2. Hospodaření za rok 2008, výsledky hospodaření SRPDŠ

3. Různé: parlament, přístupnost technického vybavení
program byl schválen všemi přítomnými

Průběh jednání
1. Výroční zpráva byla prohlášena za připravenou k odeslání do Hradce Králové.
                                                                                                    ŠR schvaluje

2. ŠR žádá ekonomku o procentuální vyjádření výdajů na doplňující mimoškolní aktivity typu lyžařských výcviků, zahraničních exkurzí atp. pro jazykové a sportovní aktivity za loňský a letošní rok.                                                                                                                                                               ŠR bere na vědomí

3. a) K. Nývlt podal zprávu o činnosti parlamentu. Nevyskytují se problémy, které by bylo     nutno řešit.

    b) E. Mykšíková uvedla, že město počítá s pokračující výměnou oken, ale ještě není známa přesná výše dostupných finančních prostředků.

    c) Pan ředitel oznámil plánované změny v ŠVP, které budou provedeny na základě připomínek ČŠI.

    d) Na příštím zasedání, které je předběžně plánováno na jaro 2010, se vyjádříme k inspekční zprávě, jež do této chvíle nedorazila.

 

Ve Vrchlabí 30. listopadu 2009      Zapsala: Radka Štěpánová
                                                          Ověřila:  Hana Brožová

 

Nové složení ŠR

21.říjen 2009
předsedkyně:     Hana Brožová   brozovah@gymvr.cz
zástupce gymnázia:  Radka Štěpánová  stepanor@gymvr.cz
zástupce studentů:  Karel Nývlt  abernathy@centrum.cz
zástupce rodičů:     Jana Havlíková  havlikovi.vr@tiscali.cz
zástupci města:  Blanka Paulů  paulublanka@muvrchlabi.cz
   Eva Mykšíková  myksikovaeva@muvrchlabi.cz

Nové složení ŠR

27.únor 2009

Předsedkyně:Hana Brožova            brozovah@gymvr.cz

Zapisovatelka: Ing. Jana Havlíková   havlikovi.vr@tiscali.cz

členové: Mgr. Radka Štěpánová, zástupce školy   radkastepanova@centrum.cz

             Karel Nývlt, zástupce studentů a ŠP      abernathy@centrum.cz

             Blanka Paulů, zástupce MÚ                   paulublanka@muvrchlabi.cz

             Eva Mikšíková, zástupce MÚ                 miksikovaeva@muvrchlabi.cz

 

Zápis ze zasedání ŠR konaného 3. února 2009

11.únor 2009

Přítomni:    H. Brožová, R. Štepánová, J. Havlíková, B. Paulů, K. Nývlt
Omluveni:  Eva Mikšíková

Program:  
1. Úvod – H. Brožová
2. Školní vzdělávací program

3. Volba předsedy 
program byl schválen všemi přítomnými

Průběh jednání
1. H. Brožová seznámila nové členy ŠR
- s fungováním školské rady,
- s jednacím řádem,
- s uveřejňováním informací na webových stránkách Gymnázia Vrchlabí. 
                                                                                                    ŠR bere na vědomí

2. H. Brožová předložila 2 návrhy učebního plánu školního vzdělávacího programu a požádala přítomné, aby se k němu vyjádřili do pondělí 8. února 2009.                                                                                                      ŠR bere na vědomí

3. Proběhla volba předsedy ŠR – předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Brožová.

Ve Vrchlabí 3. února 2009      Zapsala: Jana Havlíková
                                                  Ověřila:  Hana Brožová

Zápis o výsledku voleb do Rady školy při Gymnáziu Vrchlabí konaných dne 18.listopadu 2008

27.listopad 2008

Z navrhovaných kandidátů byli do Rady školy při GV zvoleni:

Karel Nývlt, student 7. ročníku Gymnázia Vrchlabí, člen studentského Parlementu Gymnázia Vrchlabí, kandidát za plnoleté studenty,
Počet hlasů 188

Ing. Jana Havlíková, pedagog, Obchodní akademie Trutnov, stávající člen Rady školy Gymnázia Vrchlabí a současná předsedkyně SRPŠ Gymnázia Vrchlabí, kandidát za rodiče
Počet hlasů 149

Volby a sčítání bylo provedeno volební komisí ve složení J.Bareš, K.Guilbert a K.Rogoňová.

Zapsal: J.Bareš
Dne 20.listopadu 2008

Volby do Rady školy

12.listopad 2008

Dne 18. listopadu 2008 proběhnou během třídních schůzek volby do Rady školy při Gymnáziu Vrchlabí. Volba je dobrovolná. Volby se účastní rodiče nezletilých žáků, kteří volí z navrhovaných kandidátů dva zástupce. Bližší informace o roli a funkcích Rady školy viz odkaz Rada školy.

Rada školy a SRPŠ při Gymnáziu Vrchlabí navrhují tyto kandidáty:

Ing. Jana Havlíková, pedagog, Obchodní akademie Trutnov, stávající člen Rady školy Gymnázia Vrchlabí a současná předsedkyně SRPŠ Gymnázia Vrchlabí, kandidát za rodiče

Karel Nývlt, student 7. ročníku Gymnázia Vrchlabí, člen studentského Parlementu Gymnázia Vrchlabí, kandidát za plnoleté studenty

Mgr. Lenka Bubeníková, pedagog, Gymnázium a SOŠ Hostinné, člen výboru SRPŠ Gymnázia Vrchlabí, kandidát za rodiče 

S průběhem volby budete seznámeni přímo třídními učiteli na schůzce. Volby plnoletých studentů se uskuteční nezávisle na třídních schůzkách v určeném termínu.    
 

Výroční zpráva školy

5.listopad 2008

Ke dni 30.10.2007 schválila školská rada jednomyslně Výroční zprávu školy za šk. rok 2006/07

Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 21. října 2008

4.listopad 2008

Přítomni:       Mgr. H. Brožová, Mgr. L. Zaplatílek, Ing. J. Havlíková, I. Šebková
Omluveni:      Miloslav Plass
Nepřítomen:  Ing. Jan Konvalina
Hosté:            Mgr. Miroslav Šafránek (ředitel), Ing. Radomír Blažek

Program:

1. Úvod a seznámení s programem -  H. Brožová
2. Zlepšení počítačových dovedností studentů
3. Zavedení výuky psaní na klávesnici
4. Kontrola plnění úkolů z minulé porady
5. Školní řád
6. Výroční zpráva školy
7. Informace o SRPŠ – J. Havlíková
8. Jednací řád ŠR a volby do ŠR
9. Změny vyučujících po 4 letech
10. Různé

Průběh jednání
1. Předsedkyně  H. Brožová seznámila přítomné s programem, na žádost R. Blažka bylo změněno pořadí bodů programu.
program byl schválen všemi přítomnými

2. H. Brožová při výuce anglického jazyka a dějepisu opakovaně zjišťuje, že studenti neovládají dostatečně programy Word, Excel a Power Point  K podobnému názoru dospěly i další kolegyně. Vzhledem k významu těchto dovedností při studiu na VŠ, příp. v zaměstnání, žádá, aby se výuka těchto předmětů zlepšila. Ostatní souhlasí.
R. Blažek po diskuzi  přislíbil, že bude na hodinách IVT úpravu textu a tvorbu tabulek více procvičovat. Programy se budou vyučovat v pořadí –Word, Power Point a Excel. Při výuce by bylo možné spolupracovat s ostatními vyučujícími, jejichž úkoly by studenti při IVT vypracovávali, případně chybně vyhotovené dokumenty na jiné předměty opravovali. Postěžoval si na malou hodinovou dotaci IVT, s čímž ostatní souhlasí – osmileté G: -, 1 h nep., 2 h, 1 h, 1 h, 1h, -, -
- čtyřleté G:   2, 2, -, -
P. ředitel přislíbil, že po dohodě s ostatními předmětovými komisemi zváží zvýšení hodinových dotací IVT, případně přesuny hodin mezi ročníky.
ŠR bere na vědomí

3. Na základě požadavků šk. parlamentu a vzhledem k významu dovednosti psaní na klávesnici všemi deseti bylo dohodnuto, že na G bude výuka psaní na klávesnici zavedena povinně již ve 2. pololetí tohoto šk. roku. Výuka bude probíhat  v hodinách IVT ve 2. ročníku 8letého G v programu ZAV. Pro ostatní studenty Gymnázia by ve středu odpoledne probíhl kurz psaní na klávesnici, který by vedla J. Havlíková, která v tomto programu vyučuje na OA v Trutnově.


ŠR bere na vědomí

4. Plnění úkolů z minulé porady:
- úkol zveřejnění informací o Radě školy a zápisů ze zasedání RŠ na internetových
stránkách G byl splněn
- aktualizace internetových stránek byla také provedena. Chybí část historie školy, je
třeba, aby chybějící část někdo dopsal. Bude oslovena B. Vajová, která psala
kroniku. Zveřejněná historie školy je poněkud obsáhlá a bylo by vhodné ji zestručnit.
- školní informační systém (zveřejňování informací o prospěchu a absenci studentů na
internetu) zatím nefunguje, důvodem jsou problémy s počítačovým serverem.
- další zasedání se bude konat pravděpodobně v září 2009
ŠR bere na vědomí

5. P. ředitel seznámil přítomné se změnami ve školním řádu – byla přidána část o klasifikaci chování a upraveno ustanovení o komisionálních zkouškách tak, aby nemusely být nařízeny v případech, kdy k tomu vyučující neshledá důvod.
školní řád byl schválen všemi přítomnými

6. Přítomní se seznámili s výroční zprávou školy.
výroční zpráva školy byla schválena všemi přítomnými

7. J. Havlíková informovala přítomné, že v SRPŠ se mění hospodářka. Po paní Košařové funkci převezme paní Lenka Shonová. Vzhledem k její přítomnosti ve škole (je současně i hospodářkou školy) J. Havlíková věří, že se zlepší komunikace mezi školou a SRPŠ a urychlí se vyplácení peněz i vybírání příspěvků. Bude také třídním učitelům pomáhat při organizaci plesu (darovací smlouvy, smlouvy se Střelnicí, vyřizování na MÚ, kontakt s OSA).
SRPŠ bude i v letošním školním roce pořádat maturitní plesy, J. Havlíková se dnes sešla se zástupci pořádajících tříd.
J. Havlíková požádala p. ředitele, aby ji předsedové předmětových komisí informovali o plánovaných akcích, aby je mohla zohlednit při sestavování rozpočtu na rok 2009. O stavu financí bude hospodářka informovat na zasedání Rady rodičů, které se uskuteční v út 4. listopadu 2008 a na Shromáždění rodičů, které se uskuteční 18. listopadu 2008.
ŠR bere na vědomí

8. Členové RŠ se dopředu seznámili s jednacím řádem RŠ, nikdo nenavrhl žádné změny ani k němu neměl žádné připomínky.
jednací řád byla schválen všemi přítomnými
V lednu 2009 končí volební období současné ŠR a je třeba zorganizovat volby. Pan ředitel jmenuje do 1. 11. 2008 volební komisy a zástupci rodičů se budou volit na třídních schůzkách 18. listopadu 2008. Předpokládá se, že svého zástupce v RŠ budou chtít mít i zletilí studenti – Školní parlament navrhne zástupce a provede jejich volbu.

9. Zástupci studentů ve šk. parlamentu se obrátili na RŠ a pana ředitele se žádostí o pravidelné střídání vyučujících  na 8letém G po 4 letech. Souhlas vyslovila předm. komise cizích jazyků, předm. komise společenskovědní a poradní sbor p. ředitele.
Pan ředitel konstatoval, že je to možné realizovat a bude se tím řídit při tvorbě úvazků v dalších letech (výjimky budou však nutné např. u třídních učitelů, kteří ve třídě vyučují jen 1 předmět).
RŠ doporučuje

10. Různé – H. Brožová upozornila na problémy ve školní jídelně. S rostoucím počtem strávníků nestačí její kapacita, tvoří se fronty a studenti si dokonce nemají kam sednout. P. ředitel bude znovu jednat s vedením vedlejší HŠ o možnosti posunout zvonění na HŠ tak, aby obě školy nekončily vyučování ve stejnou dobu. Další možností je přesunout přestávku na oběd na G na jinou dobu.
ŠR bere na vědomí

Ve Vrchlabí 25. října 2008  Zapsala: Jana Havlíková, ověřila: Mgr. Hana Brožová

« Previous Entries