Profilová část maturitní zkoušky

5.září 2014

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a  maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technika

Estetická výchova hudební

Estetická výchova výtvarná

Zkouška v profilové části se koná ústní formou ( mimo cizí jazyk). Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. Profilová zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní část.

Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:

 • Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka.
 • V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného jazyka, ze kterého skládal zkoušku v části společné MZ.

Nabídka nepovinných předmětů

 1. Libovolný z předmětů uvedených v nabídce pro první dva povinné předměty profilové části maturitní zkoušky
 2. Ruský jazyk
 3. MAT+

Zkoušku z nepovinných předmětů uvedených v bodech 1. – 3. žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Zkouška MATEMATIKA+ bude konána v souladu s pravidly CERMAT.

Termíny profilových zkoušek

Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky) se budou konat v termínech určených vyhláškou. Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7 nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.

Okruhy ke zkouškám profilové části

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy okruhy, které naleznete na www.gymvr.cz.

5.9. 2014

Miroslav Šafránek                                                                                                                      ředitel školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

24.leden 2014

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Studijní obory:

Kód oboru       Název oboru       Počet přijímaných                 Délka studia

79-41-K/41     Gymnázium                  30                                    4 roky

79-41-K/81     Gymnázium                  30                                    8 roků

Termín přijímacích zkoušek:  22. a 23. dubna 2014

Přihlášky zasílejte poštou nebo odevzdejte v kanceláři školy do 15.března 2014.

Potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor

Při přijímacím řízení bude posuzován prospěch ze základní školy a výsledek přijímací zkoušky. Přijímací zkoušku koná každý uchazeč. Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a obecných studijních předpokladů formou testů společnosti SCIO. Bližší informace o testech najdete na stránkách www.scio.cz.

Hodnocení prospěchu ze ZŠ

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 40 1,51 – 1,55 18
1,01 – 1,05 38 1,56 – 1,60 16
1,06 – 1,10 36 1,61 – 1,65 14
1,11 – 1,15 34 1,66 – 1,70 12
1,16 – 1,20 32 1,71 – 1,75 10
1,21 – 1,25 30 1,76 – 1,80 8
1,26 – 1,30 28 1,81 – 1,85 6
1,31 – 1,35 26 1,86 – 1,90 4
1,36 – 1,40 24 1,91 – 1,95 2
1,41 – 1,45 22 1,96 – 2,00 1
1,46 – 1,50 20 2,01 - 0

Hodnocení přijímací zkoušky

Test z českého jazyka je hodnocen 40 body, test z obecných studijních předpokladů 60 body. Výsledek testu z obecných studijních předpokladů bude násoben 2/3, aby byl maximální výsledek také 40 bodů.

Účast ve vědomostních soutěžích

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu a proběhly v posledních dvou letech vzdělávání na základní škole, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Započítávají se maximálně dvě soutěže.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

Potvrzení o účasti nebo umístění lze doložit k přihlášce nebo odevzdat ve škole nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, přijímací zkoušky a bonifikace. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: 1. hodnocení přijímací zkoušky

2. hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka

3. lepší známka na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Minimální počet pro přijetí v prvním kole je 18 bodů.

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor

Při přijímacím řízení bude posuzován prospěch ze základní školy a výsledek přijímací zkoušky. Přijímací zkoušku koná každý uchazeč. Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z  obecných studijních předpokladů formou testů společnosti SCIO. Bližší informace o testech najdete na stránkách www.scio.cz.

Hodnocení prospěchu ze ZŠ

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku) bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 30 1,36 – 1,40 14
1,01 – 1,05 28 1,41 – 1,45 12
1,06 – 1,10 26 1,46 – 1,50 10
1,11 – 1,15 24 1,51 – 1,55 8
1,16 – 1,20 22 1,56 – 1,60 6
1,21 – 1,25 20 1,61 – 1,65 4
1,26 – 1,30 18 1,66 – 1,70 2
1,31 – 1,35 16 1,71 - 0

Hodnocení přijímací zkoušky

Test z obecných studijních předpokladů je hodnocen 60 body.

Účast ve vědomostních soutěžích

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu a proběhly v posledních dvou letech vzdělávání na základní škole, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Započítávají se maximálně dvě soutěže.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

Potvrzení o účasti nebo umístění lze doložit k přihlášce nebo odevzdat ve škole nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, přijímací zkoušky a bonifikace. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: 1. hodnocení přijímací zkoušky

2. lepší součet průměrů ze ZŠ

3. lepší známka na vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí

matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Minimální počet pro přijetí v prvním kole je 18 bodů.

Druhé a další kola

Pro druhé a další kola budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

24. 1. 2014-01-24                                                                 Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

Třídní schůzky

6.listopad 2013

Třídní schůzky gymnázia se budou konat v úterý 19.11.2013 od 16:30 hodin v kmenových třídách.

Druhé kolo přijímacího řízení

10.květen 2013

Ředitel Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586 vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/14 ve studijním oboru 79-41 K/41 ( čtyřleté studium). Počet volných míst je 8.  Přijímací zkouška bude z testu obecných studijních předpokladů. Kritéria pro přijetí jsou shodná s prvním kolem přijímacího řízení a jsou zveřejněna na www.gymvr.cz v sekci přijímací řízení. Přihlášky je možno podávat do 17. 5. 2012 přímo ve škole, nebo na adrese  Gymnázium, Komenského 586, 543 01 Vrchlabí.

10.5. 2013                                        Mgr. Miroslav Šafránek, ředitel školy

Přijímací řízení 2013-2014 – 1. kolo

21.leden 2013

Informace o přijímacím řízení 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 bude otevřena

jedna třída čtyřletého  studia (79-41-K/41 Gymnázium) – 30 studentů

jedna třída osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium) – 30 studentů

Přihlášky:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 15. března 2013. V prvním kole lze podat maximálně dvě přihlášky. Přihlášku lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou (pro určení termínu odeslání je směrodatný otisk poštovního razítka). Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je možné ho stáhnout na stránkách MŠMT.  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory) Prospěch potvrdí ředitelství příslušné ZŠ. Lékařské potvrzení zdravotního stavu nepožadujeme. Na přihlášce vyznačte termín, kdy se dostavíte k přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška:

Čtyřleté studium

Přijímací zkouška pro čtyřleté studium se koná ve dnech 22.4. a 23.4. 2013. Žáci budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio).
Poměr váhy   test : prospěch je 1:1. Zkoušku konají všichni uchazeči.

Do hodnocení prospěchu se započítávají známky z prvního a druhého pololetí osmého a prvního pololetí devátého ročníku ( ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př, za každou dvojku 1 bod, trojku 2 body, čtyřku 3 body). Za každé umístění v okresním kole vědomostních soutěží během 6. – 9. ročníku ZŠ  na 1. – 3. místě se odečítají 3 body – musí být doloženo ověřenou kopií diplomu (razítko školy). Za každé umístění na 1. – 3.  místě v krajském a vyšším kole vědomostních soutěží během 6. – 9. ročníku ZŠ se odečítá 6 bodů – musí být doloženo ověřenou kopií diplomu (razítko školy).

Při rovnosti ve výsledném pořadí rozhoduje:

1. výsledek přijímací zkoušky

2.  nižší součet známek z profilových předmětů (Čj, M, 1. cizí jazyk).

Osmileté studium

Přijímací zkoušky pro osmileté studium se konají ve dnech 22.4. a 23. 4. 2013. Žáci budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio). Do hodnocení prospěchu se započítávají známky z prvního a druhého pololetí čtvrtého ročníku a prvního pololetí pátého ročníku ( za každou dvojku 1 bod, trojku     2 body).
Poměr váhy test : prospěch je 2:1. Zkoušku konají všichni uchazeči.

Při rovnosti ve výsledném pořadí rozhoduje:

1. výsledek přijímací zkoušky

2.  nižší součet známek z profilových předmětů (Čj, M, 1. cizí jazyk).

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží všichni uchazeči 14 dní před termínem zkoušky.

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů pro přijímací řízení a o doporučené formě přípravy ke zkouškám se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz. Zdarma si test můžete vyzkoušet na adrese www.scio.cz/bonus.

Své dotazy pište na adresu: gymnasium@gymvr.cz

Maturitní zkouška 2013

20.listopad 2012

Cermat-průvodce-přihlášením-žáka-2013.pdf

Přijímací řízení pro 2012/13

17.leden 2012

Ve školním roce 2012/2013 bude otevřena

jedna třída čtyřletého  studia (79-41-K/41 Gymnázium)

30studentů

jedna třída osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium).

30studentů

Přihlášky:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 15. března 2012. V prvním kole lze podat maximálně dvě přihlášky. Přihlášku lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou (pro určení termínu odeslání je směrodatný otisk poštovního razítka). Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je možné ho stáhnout na stránkách MŠMT.  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory) Prospěch potvrdí ředitelství příslušné ZŠ. Lékařské potvrzení zdravotního stavu nepožadujeme.

Přijímací zkouška:

Čtyřleté studium

Přijímací zkouška pro čtyřleté studium se koná ve dnech 23.4. a 24.4. 2012. Žáci budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio). Poměr váhy test : prospěch je 1:1. Zkoušku konají všichni uchazeči.

Do žebříčku prospěchu se započítávají známky z prvního a druhého pololetí osmého a prvního pololetí devátého ročníku ( ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př).

Za každé umístění v okresním kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ  na 1. – 3. místě se započítávají 3 body – musí být doloženo ověřenou kopií diplomu(razítko školy). Za každé umístění na 1. – 3.  místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ se započítává 6 bodů – musí být doloženo ověřenou kopií diplomu (razítko školy).

Při rovnosti ve výsledném pořadí rozhoduje nižší součet známek z profilových předmětů (Čj, M, 1. cizí jazyk).

Osmileté studium

Přijímací zkoušky pro osmileté studium se konají ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2012. Žáci budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio). Do výsledného žebříčku se započítávají známky z prvního a druhého pololetí čtvrtého ročníku a prvního pololetí pátého ročníku. Poměr váhy test : prospěch je 2:1. Zkoušku konají všichni uchazeči.

Při rovnosti ve výsledném pořadí rozhoduje nižší součet známek z profilových předmětů (Čj, M, cizí jazyk).

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží všichni uchazeči 14 dní před termínem zkoušky.

Oznámení o přijetí ke studiu se nebude zasílat do vlastních rukou zákonného zástupce uchazeče. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem u každého uchazeče (zveřejněním ve škole a vyvěšením na webu). Tento okamžik bude také rozhodným pro počátek plynutí lhůty pro uplatnění zápisového lístku.  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů od okamžiku oznámení rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky.

Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. Důležitou výjimkou je situace, kdy škola vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno i nadále zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde bylo podáno odvolání. Je proto důležité podat odvolání v okamžiku, kdy se uchazeč nedostane na preferovanou školu.

Škola má vlastní internetovou stránku (www.gymvr.cz ), na které lze najít další informace.  Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Vrchlabí 17. 1. 2012                                                             Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

Slavnostní zakončení studia 2011

13.červen 2011

Slavnostní zakončení studia a předání maturitních vysvědčení proběhne 20. června 2011 pro třídu 8.A od 15 hod., pro třídu 4.B od 16 hod.

Nezapomeňte pozvat rodiče!

Mgr. Miroslav Šafránek

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4G

27.duben 2011

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2011 do oboru 79-41-K/41 (4-leté studium)

Vzhledem k systému přijímacího řízení doporučujeme nepřijatým podat odvolání.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 8G

27.duben 2011

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2011 do oboru 79-41-K/81 (8-leté studium)

Na odvolání bylo ponecháno jedno místo.

Informace o přijímacím řízení

19.leden 2011

Ve školním roce 2011/2012 bude otevřena

jedna třída čtyřletého  studia (79-41-K/41 Gymnázium)

30studentů

jedna třída osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium).

30studentů

Přihlášky:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 15. března 2011. Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je možné ho stáhnout na stránkách MŠMT. Může být vytištěn na černobílé tiskárně. (www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory)

Přijímací zkouška:

Čtyřleté studium
Přijímací zkouška pro čtyřleté studium se koná ve dnech 26.4. a 27.4. 2011. Studenti budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio). Poměr váhy test : prospěch je 1:1.
Do žebříčku prospěchu se započítávají známky z prvního a druhého pololetí osmého a prvního pololetí devátého ročníku.( ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př)

Za každé umístění v okresním kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda,) na 1. – 3. místě se připočítává 5 bodů – musí být doloženo ověřenou kopií diplomu(razítko školy). Za každé umístění na 1. – 3.  místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda,) se započítává 10 bodů – musí být doloženo ověřenou kopií diplomu (razítko školy).

Osmileté studium

Přijímací zkouška pro osmileté studium se koná ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2011.  Studenti budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio). Do výsledného žebříčku se započítávají známky z prvního a druhého pololetí čtvrtého ročníku a prvního pololetí pátého ročníku. Poměr váhy test : prospěch je 2:1.

Škola má vlastní internetovou stránku (www.gymvr.cz ), na které lze najít další informace.  Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Vrchlabí 19. 1. 2011                                                                 Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

Maturitní okruhy z francouzského jazyka

6.prosinec 2010

Famille

Vêtements, la mode

Temps libre

Logement

France:

 • système politique
 • système scolaire
 • géographie
 • Paris

République tchèque:

 • système politique
 • système scolaire
 • géographie
 • Prague

Fêtes, traditions françaises et tchèques

Santé

Restaurant, les repas traditionnels

Les achats, les courses

Francophonie

Culture – cinéma, littérature

UE

Grammaire:

Articles (défini, indéfini, partitif) – Démonstratifs – Possessifs (adjectifs possessifs, pronoms possessifs) – Pronoms – Pronoms relatifs – Verbes: Présent (y compris les verbes irréguliers) – Futur proche – Futur simple – Passé composé – Imparfait – Conditionnel – Subjonctif – Impératif – Verbes pronominaux – Négation – Interrogation -  Prépositions

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 2010/11

24.listopad 2010

1. Soustavy fyzikálních veličin a jednotek, základy měření
2. Kinematika hmotného bodu
3. Dynamika hmotného bodu
4. Práce, výkon, energie
5. Gravitační pole Země
6. Mechanika tuhého tělesa
7. Mechanika kapalin a plynů
8. Molekulárně kinetická teorie látek
9. Teplota, teplo
10. Vlastnosti plynných, kapalných a pevných látek
11. Změny skupenství
12. Mechanické kmitání a vlnění; akustika
13. Elektrostatika
14. Vznik a vedení elektrického proudu v kovech
15. Vedení el. proudu v polovodičích, elektrolytech a plynech
16. Magnetické pole stacionární a nestacionární
17. Vznik střídavého proudu, elektrické obvody
18. Elektromagnetické kmitání a vlnění
19. Vlnová, kvantová a paprsková optika
20. Speciální teorie relativity
21. Atomová a jaderná fyzika
22. Astrofyzika

Doporučená literatura:
Učebnice fyziky pro vyšší gymnázium nakl. Prometheus v plném rozsahu
Cvičebnice fyziky pro vyšší gymnázium např. od nakl. SPN
Přehled středoškolské fyziky např. od B. Urgošíka
MFCH tabulky pro SŠ

Informace o studiu ve školním roce 2011/2012

26.říjen 2010

Informace o studiu

Ve školním roce 2011/2012 bude otevřena

jedna třída čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium)

jedna třída osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium)

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 15. března 2011. Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je možné ho stáhnout na stránkách MŠMT (www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Může být vytištěn na černobílé tiskárně.

Jednotná kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena do 31. ledna 2011 na WWW.GYMVR.CZ

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz .

Mgr. Miroslav Šafránek
ředitel školy

PEDAGOGICKÝ SBOR 2013/14

10.říjen 2010

Vedení školy:

safranek.jpg Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: ředitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Šf
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email:esafranek.jpg
Rychtr.jpg Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele, předseda komise Tv
Aprobace: M,Tv
Zkratka: Ry
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro

Email:erychtr.jpg

Výchovný poradce:

Kucerova.jpg PhDr. Kučerová Miluše
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Čj,Rj
Zkratka: Ku
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ekucerova.jpg

Učitelé (abecedně):

Bares.jpg Bc. Bareš Jaroslav
Funkce: učitel,

člen rady školy

Aprobace: Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Třídní učitel:
2.B
Email:ebares.jpg
blazek2.jpg Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel,  správce LAN,  LMS Moodle, CMS Wordpress
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d.61
Email:eblazek.jpg
Brozova.jpg Mgr. Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
4.B
Email:ebrozova.jpg
Feistauerova.jpg Mgr. Feistauerová Věra
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj,Hv
Zkratka: Fe
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16

Email:efeistauerova.jpg
Hanus.jpg Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel,
předseda komise M,F,Ivt, člen rady školy
Aprobace: M,F
Zkratka:
Pracoviště:
kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel:
4.A
Email:ehanus.jpg
Holasova.jpg Mgr. Holasová Iva
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj,D
Zkratka: Hi
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Třídní učitel:
8.A
Email:eholasova.jpg
Hylmar.jpg Mgr. Hylmar Jaromír
Funkce:
učitel
Aprobace: Tv,Z
Zkratka: Hm
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email:ehylmar.jpg
Jonova.jpg Mgr. Jonová Kamila
Funkce:
učitelka
Aprobace: Nj,Čj
Zkratka: Jo
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ejonova.jpg
Klika.jpg Mgr. Klika Martin
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Třídní učitel:
7.A
Email:eklika.jpg
Paskova.jpg Mgr. Pašková Lucie
Funkce:
učitelka
Aprobace: Fj,Čj
Zkratka: Pa
Pracoviště:kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel: 6.A
Email:epaskova.jpg
Petrak.jpg Bc.Mgr.Ing. Petrák Milan
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Pe
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email:epetrak.jpg
Pivonkova.jpg Mgr. Pivoňková Alice
Funkce:
učitelka
Aprobace: Tv,Z
Zkratka:
Pv
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel:
8.A
Email:epivonkova.jpg
Rudisova.jpg Mgr. Hana Rudišová
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj,Fj
Zkratka: Ru
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email:
Safinova.jpg Mgr. Safínová Irena
Funkce: učitelka
Aprobace: M,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel:
5.A
Email:esafinova.jpg
Salvet.jpg Mgr. Salvet Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Čj,Vv
Zkratka: Sv
Pracoviště: obrazárna
Email:esalvet.jpg
Sykorova.jpg Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka,
předsedkyně komise přírodních věd
Aprobace: Bi,Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel:
2.A
Email:esykorova.jpg
Trojanova.jpg Mgr. Trojanová Mirka
Funkce: učitelka,
předsedkyně komise cizích jazyků
Aprobace: Aj,D

Zkratka:
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 3.A
Email:etrojanova.jpg
Vajova.jpg PaeDr. Vajová Blanka
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Hv
Zkratka: Vj
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d.61

Email:evajova.jpg
Vankova.jpg Mgr. Vaňková Eva
Funkce: učitelka
Aprobace: Ch,Bi
Zkratka: Vk
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email:evankova.jpg
Volfova.jpg Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel:
3.B
Email:evolfova.jpg
Zaplatilek.jpg Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel,
předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj,On(Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel:
1.B
Email:ezaplatilek.jpg

Nepedagogičtí pracovníci:

Jiranová Monika
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:
Shonova.jpg Shonová Lenka
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:eshonova.jpg
Skolnik.jpg Vancl Leoš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna

2.kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium

24.květen 2010

Gymnázium, Komenského 586 vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium 71-41-K/41

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy
do 30.6. 2010

Potvrzení od lékaře nepožadujeme

Studenti budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ. Počet volných míst je 8.

Ve Vrchlabí 24.5.2010
Mgr. Miroslav Šafránek
ředitel školy

Známky a absence

23.duben 2010

Pro bezpečný přístup ke známkám a absencím doporučuji nainstalovat do webového prohlížeče tento bezpečnostní certifikát:

http://www.gymvr.cz/gymvr-ca.crt

Ing. Radomír Blažek, správce LAN

Přijímací řízení 2010/2011

8.leden 2010

Ve školním roce 2010/2011 bude otevřena

jedna třída čtyřletého  studia (79-41-K/41 Gymnázium) – 30studentů

jedna třída osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium) – 30studentů.

Přihlášky:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 15. března 2010. Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je možné ho stáhnout na stránkách MŠMT. Může být vytištěn na černobílé tiskárně. Potvrzení od lékaře nepožadujeme.

Přijímací zkouška:
Čtyřleté studium
Přijímací zkouška pro čtyřleté studium se nekoná . Studenti budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ.  Do výsledného žebříčku se započítávají známky z prvního a druhého pololetí osmého a prvního pololetí devátého ročníku.( ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př).
Za každé umístění v okresním kole předmětové olympiády během 6.- 9. ročníku ZŠ (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda,) na 1. – 3. místě se připočítává 5 bodů – musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu.

Za každé umístění na 1. -  3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda,) se započítává 10 bodů – musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu.

Osmileté studium

Přijímací zkoušky pro osmileté studium se konají ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2010.  Studenti budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků testu z obecných studijních předpokladů (Scio).  Do výsledného žebříčku se započítávají známky z prvního a druhého pololetí čtvrtého ročníku a prvního pololetí pátého ročníku. Poměr váhy test : prospěch je 2:1.

Škola má vlastní internetovou stránku (www.gymvr.cz ), na které lze najít další informace.  Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Vrchlabí 7. 1. 2010                                               Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

« Previous Entries