Zápis ze shromáždění rodičů 15.11.2011

3.duben 2012

Zápis ze shromáždění rodičů SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí
konaného dne15. 11. 2011

Program:
1. Úvod L Bubeníková
2. Zpráva o hospodaření SRPŠ v roce 2011 L. Bubeníková
3. Rozpočet na rok 2012 M. Hubařová
4. Zpráva o činnosti školy M. Šafránek

1. L. Bubeníková přivítala přítomné rodiče a seznámila je s činností SRPŠ a programem shromáždění rodičů.
2. L. Bubeníková přečetla zprávu o hospodaření SRPŠ v roce 2011. Ke zprávě neměl nikdo připomínky.
3. M. Hubařová přečetla návrh rozpočtu na rok 2012.
Výše členského příspěvku zůstane zachována, tzn. Kč 150,– na žáka.
Navrhovaný rozpočet byl schválen (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).
4. Pan ředitel M. Šafránek informoval rodiče o dění ve škole v minulém školním roce:                                                                                                                                – výsledky nových státních maturitních zkoušek, zdůraznil úspěch maturantů jak při státní části maturit, tak i při profilových maturitách
- vyhodnotil výborné umístění školy, při srovnávání úspěšnosti maturitních zkoušek v rámci Královehradeckého kraje
- seznámil rodiče s počty přijatých absolventů na VŠ
- vyzdvihl význam SRPŠ pro školu

Ve Vrchlabí 16. listopadu 2011 Zapsala: L. Bubeníková

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.