Stanovy SRPŠ

29.říjen 2008

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu ve Vrchlabí

1 Úvodní ustanovení
1.1 Název a sídlo
Název občanského sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu ve Vrchlabí (dále jen Sdružení).Sídlo sdružení: Gymnázium, Komenského 586, 543 01 Vrchlabí

1.2 Postavení Sdružení
Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy studentů Gymnázia ve Vrchlabí a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

2 Cíle činnosti Sdružení
Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Sdružení zejména:

seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi zákonných zástupců a podílí se na jejich vyřizování
přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, chodu školy jako organizace, péče o nadané i handicapované žáky, zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou
předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy
pořádá kulturní a společenské akce 
3 Práva a povinnosti členů Sdružení
Členem Sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Sdružení a zaplatí členský příspěvek.

Člen má právo aktivně se podílet na činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, navrhovat změny stanov, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov Sdružení a včas platit členský příspěvek.

Členství ve Sdružení zaniká zánikem Sdružení, nezaplacením členského příspěvku, vystoupením člena.

4 Orgány Sdružení
4.1        Shromáždění rodičů
Nejvyšším orgánem Sdružení je Shromáždění rodičů, které se schází nejméně jednou ročně. Shromáždění rodičů rozhoduje o základních otázkách, zejména:

o zániku Sdružení,

schvaluje stanovy Sdružení a jejich změny,

schvaluje rozpočet a hospodaření Sdružení v příslušném roce včetně výše členského příspěvku.

Shromáždění rozhoduje hlasováním. O přijetí nebo zamítnutí návrhu rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

4.2 Rada rodičů
Činnost Sdružení během roku řídí Rada rodičů, složená z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zákonnými zástupci studentů a zletilými studenty třídy. Jednání Rady, která se schází nejméně třikrát do roka, se může zúčastnit každý člen Sdružení , který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele, případně zástupce učitelů a studentů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Rada rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny Shromáždění rodičů.

Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda jedná jménem Sdružení, svolává Radu rodičů. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Hospodář hospodaří s prostředky sdružení, vede evidenci příjmů a výdajů Sdružení.

5 Hospodaření Sdružení
Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a majetku Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Výši členského příspěvku schvaluje Shromáždění rodičů.

Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Shromážděním rodičů. Kontrolu hospodaření provádí revizní komise zvolená Radou rodičů

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.