Zápis ze zasedání SRPŠ konaného dne 4.11.2008

16.listopad 2008

Přítomni: Šebková, Havlíková, Bubeníková, Košařová, Syrová, Machková, Stránská
Omluveni: Štanglerová, Koniková, Hubařová
Host: p. ředitel Šafránek, zástupci studentů 7.A

Program:
1. Informace o zasedání Rady školy – J. Havlíková
2. Plnění úkolů z minulého zasedání – předání funkce hospodářky
3. Informace o stavu a čerpání finančních prostředků – J. Košařová
4. Předpokládané výdaje do konce roku 2008
5. Návrh rozpočtu na rok 2009
6. Pořádání plesů – J.Havlíková
7. Různé

Projednáno:
1. J. Havlíková informovala přítomné o zasedání Rady školy, které proběhlo 21. 10. 2008, a to především o
- požadavcích na  zlepšení počítačových dovedností studentů
- zavedení výuky psaní na klávesnici od 2. pol. tohoto šk. roku
- o přípravě školního informačního systému (zveřejňování informaci o prospěchu a
absenci studentů na internetu)
- řešení problémů ve školní jídelně
- volbách do školské rady, které proběhnou při třídních schůzkách
Podrobné informace naleznou rodiče na webových stránkách škola v zápise ze zasedání Rady školy.
2. Předání funkcí mezi paní Košařovou a paní Shonou v červnu neproběhlo, paní Košařová chtěla evidenci předat až po zaúčtování nákladů a výdajů spojených s plesem, ale podklady obdržela až v září. Proto se předání uskuteční během listopadu 2008. Paní Shonová má již zajištěna přístupová práva k účtu, paní Košařová je má zrušena.
3. Paní Košařová informovala o stavu finančních prostředků (k 4. 11. 2008 byl stav
Kč 60 147,–) a o čerpání jednotlivých položek rozpočtu během roku 2008 (viz př. 1). Pan ředitel vysvětlil, proč letos nebyly projektové dny (plánovaný příspěvek SRPŠ Kč 10 000,– tedy nebyl čerpán). Do konce roku 2008 se předpokládá vyčerpání plánovaných příspěvků
- na zařízení posilovny                Kč 5 000,–  (zakoupen koberec)
- na školní časopis                      Kč 3 000,–
- na pronájem kina pro školní besídku    Kč 5 000,–
4. Pan ředitel požádal o příspěvek na akce s protidrogovou tematikou – škola nezískala peníze z grantu MÚ. Vzhledem ke stavu peněz, nečerpání plánované částky na projektové dny (Kč 10.000,–) a nevyčerpané částky na výchovně kulturní akce (zbývá přes Kč 10 000,–) byl schválen příspěvek ve výši Kč 20 000,–.5. Rada rodičů připravila návrh rozpočtu na rok 2009 (viz příloha). Východiskem byly skutečné výdaje v roce 2008 a plánované akce na rok 2009 (p. ředitel Šafránek). Navrhujeme zachovat příspěvek v současné výši,  tj. Kč 150,– na žáka. Na webových stránkách Gymnázia jsou zveřejněny rozpočty a zápisy ze zasedání Rady rodičů – zajistí J. Havlíková
6. Pořadatelem plesů Gymnázia bude stejně jako vloni SRPŠ, do organizace plesu by se měli zapojit rodiče studentů 3. ročníků a pomoci třídním. S organizací plesu bude pomáhat i hospodářka SRPŠ (především vyřizování na MÚ, OSA, darovací smlouvy ….). Třídní obdrželi „pokyny“ pro pořádání plesu. Na přípravě plesů se pracuje.
Zástupci studentů 7.A požádali o zálohu na pořádání plesu ve výši Kč 7.000,–
- schváleno.
7. P. ředitel informoval o
- změnách v přijímacím řízení – nově budou žáci podávat přihlášky na 3 stř. školy
- státních maturitách, které mají poprvé proběhnout ve šk. roce 2009/2010
Řada věcí není dořešena.
8. Shromáždění rodičů se bude konat dne 20. listopadu 2008 od 16:00 h v aule Gymnázia, od 16:30 h budou probíhat třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Ve Vrchlabí 6. listopadu 2008                 Zapsala: Havlíková      Ověřila: Košařová

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.