Zápis ze zasedání Rady rodičů SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí konaného dne 3. listopadu 2009

5.listopad 2009

Přítomni: Šebková, Havlíková, Bubeníková, Machková, Stránská, Hubařová, Jeriová, Čivrná, Rotter
Omluveni: Štanglerová, Koniková, Hodačová
Host: p. ředitel M. Šafránek

Program:
1. Informace o zasedání Rady školy – p. ředitel Šafránek
2. Informace o stavu a čerpání finančních prostředků – J. Havlíková
3. Návrh rozpočtu na rok 2010 – J. Havlíková
4. Pořádání plesů – J.Havlíková
5. Různé
Projednáno:
1. P. ředitel Šafránek informoval přítomné o zasedání Rady školy, které proběhlo
21. 10. 2009. Hlavní náplní zasedání bylo schválení Výroční zprávy školy – zveřejněna na webových stránkách školy.
2. J. Havlíková informovala o stavu finančních prostředků (k 3. 11. 2009 byl stav
Kč 47 893,36) a o čerpání jednotlivých položek rozpočtu během roku 2009 (viz zpráva o hospodaření). Do konce roku 2009 se předpokládá vyčerpání plánovaných příspěvků
- na zařízení posilovny                Kč 4 000,–
- na školní časopis                      Kč 2 000,–
- na ceny při sportovním dnu       Kč 1 000,–
3. Rada rodičů připravila návrh rozpočtu na rok 2010 (viz příloha). Navrhujeme zachovat příspěvek v současné výši,  tj. Kč 150,– na žáka. Při plánování výdajů byly východiskem skutečné výdaje v roce 2009, plánované akce na rok 2010 (nebudou projektové dny, bude akce s protidrogovou tematikou) a stav peněžních prostředků. Znovu přispějeme na vydávání školního časopisu (3 000,–)  a na vybavení posilovny (Kč 4 000,–). Nově zaveden příspěvek na maturity – květiny pro maturanty, občerstvení – Kč 4 000,–.
Návrh rozpočtu byl schválen všemi přítomnými.
4. Pořadatelem plesů Gymnázia bude stejně jako vloni SRPŠ, do organizace plesu by se měli zapojit rodiče studentů 3. ročníků a pomoci třídním. S organizací plesu bude pomáhat i hospodářka SRPŠ (především vyřizování na MÚ, OSA, darovací smlouvy ….). Třídní obdrží „pokyny“ pro pořádání plesu.
5. Shromáždění rodičů se bude konat dne 24. listopadu 2009 od 16:00 h v aule Gymnázia, od 16:30 h budou probíhat třídní schůzky v jednotlivých třídách.
V 1. ročnících, ve 3.A a 4.A je třeba získat zástupce do Rady rodičů.
Příští rok změna předsedy SRPŠ.
Další zasedání Rady rodičů se bude konat v pátek 15. ledna 2010 v 17:00 h ve vinárně Pod Klášterem.

Ve Vrchlabí 4. listopadu 2009         Zapsala: Havlíková          Ověřila: Machková

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.