Zápis ze shromáždění rodičů SRPŠ konaného 24. 11. 2009

29.listopad 2009

Program:
1. Úvod – J. Havlíková
2. Zpráva o hospodaření SRPŠ v roce 2009 -  L. Bubeníková
3. Rozpočet na rok 2010 – J. Havlíková
4. Zpráva o činnosti školy – M. Šafránek

1. J. Havlíková přivítala přítomné rodiče a seznámila je s činností SRPŠ a programem shromáždění rodičů.
2. L. Bubeníková přečetla zprávu o hospodaření SRPŠ v roce 2009. Ke zprávě neměl nikdo připomínky.
3. J. Havlíková přečetla návrh rozpočtu na rok 2010
Výše členského příspěvku zůstane zachována, tzn. Kč 150,– na žáka (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
Navrhovaný rozpočet byl schválen (všichni přítomní hlasovali pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
4. Pan ředitel Šafránek informoval rodiče o dění ve škole v minulém školním roce (výsledky maturitních zkoušek, počty přijatých absolventů na VŠ ….)

Ve Vrchlabí 24. listopadu 2009            Zapsala: Havlíková         Ověřila: Bubeníková

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.