Maturitní okruhy z ČJ a literatury 2019/20

Literatura
Literatura starověku – nejstarší památky světové
Nejstarší české písemnictví
Renesance a humanismus
Baroko
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
České národní obrození
Romantismus světový a český
Realismus světový a český
Generace májovců, ruchovců, lumírovců
Nové literární směry
Česká moderna a „buřiči“
Světová literatura 1. poloviny 20. stol. ( odraz 1. a 2. svět. války, meziválečná lit. )
Světové drama – vývoj
České drama – vývoj
Česká próza a poezie 20. – 21. stol.

Jazyk a sloh
Základy informatiky
Typologie jazyků
Vývoj českého jazyka
Grafická stránka jazyka, principy českého pravopisu
Zvuková stránka jazyka, česká ortoepie
Čeština jako národní jazyk
Norma a kodifikace, vývojové tendence současné češtiny
Lexikologie, typy slovníků
Obohacování slovní zásoby
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Význam slova a jeho změny
Slovní druhy, jejich mluvnické kategorie
Syntax věty jednoduché
Syntax souvětí
Zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby
Aktuální členění výpovědi, pořádek slov
Slohové postupy a útvary (vypravování, popis, úvaha, charakteristika, výklad)
Styl administrativní, odborný, publicistický, řečnický, umělecký

1 komentář u „Maturitní okruhy z ČJ a literatury 2019/20

  1. Pingback: Maturitní okruhy 2018/19 | Krkonošské gymnázium a SOŠ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *