Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Jaroslava Nývltová

 Konzultační hodiny: Pondělí 9.25 – 9.45, Pátek 9.25 – 9.45, ostatní po domluvě

Kontakt: tel: 499 421 584

mail: nyvltova@gymvr.cz

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Náplň práce výchovného poradce:

 Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením

Metodické a informační činnosti

 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 2020/2021

 Plán práce výchovného poradce představuje činnost výchovnou, vzdělávací, poradenskou a informační, která je k dispozici studentům nižšího i vyššího stupně gymnázia i bývalým absolventům.

Konzultace k problémům výchovným i vzdělávacím jsou nabídnuty ve stanovených konzultačních hodinách a po dohodě i v jiné době. Možnost i telefonických konzultací.

Výchovný poradce je neustále v kontaktu s vedením školy (účast na poradách vedení) i s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky (účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách, dle potřeby po vzájemné domluvě).

Samozřejmostí je průběžné operativní řešení problémů ve výchovně vzdělávacím procesu, péče o studenty s IVP a studenty sportovce, kteří mají určité studijní úlevy, prevence všech patologických jevů a motivace studentů při charitativních akcích (Bílá pastelka, Světluška, Květinový den apod.).

Kontakty na odborníky v regionu:

 • Pedagogicko- psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,

         tel.: 495 265 423, info@pppkhk.cz

tel.: 499 813 080, 608 448 327 – objednávání klientů,

605 814 887 – vedoucí pracoviště Mgr. Ivana Skalková ,i.skalkova@ppptrutnov.cz

 •  Metodik prevence při PPP Trutnov

Mgr. Jana Kaplanovátel.: 602 620 020, mail:  j.kaplanova@ppptrutnov.cz

Mgr. Luboš Tomantel.: 775 222 047, mail:  l.toman@ppptrutnov.cz

 • Lenka Hüblová –klinický psycholog pro děti a dospělé, partnerské a rodinné poradenství, krizová intervence

Na Struze 30, Trutnov – Dolní Předměstí 54101, tel.: 499 816 696, 603 717 765.

 • Centrum Psychologické Podpory

Vrchlabí, ul. Komenského 1248, tel: 603 283 743, http://www.poradna-vrchlabi.cz/

PhDr. Miroslav Novotný, tel.: 603 745 282, mail: novotny.terapie@centrum.c

 • Psychiatrické odd., Oblastní nemocnice Trutnov,

Na Struze 30, 541 01 Trutnov

MUDr. Ladislav Holub, tel.: 499 840 103, 777 598 370, mail: ladholub@centrum.cz

 • SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, Šimkova 879, Hradec Králové

mail: sms.spc.hk@gmail.com, www.spczphk.wbs.cz

 • RIAPS Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov

tel.: 499 320 327, 725 720 341, fax: 499 811 356,

        www. riaps@riaps.cz, ambulance.trutnov@riaps.cz, vladimir.weiss@riaps.cz

 • SPC Trutnov pro děti s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a vadami řeči, Lesnická 8, 541 01 Trutnov

tel.: 731 582 533, c.tu@centrum.cz, veinertova@msspctu.cz

 • SVP Varianta, Mládežnická 536, 540 02 Trutnov

          www.svp-varianta.cz, svp.varianta@seznam.cz, tel.: 491 521 519

 • SVP Podpora, B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

         svp.varianta@seznam.cz, svp.varianta@seznam.cz, tel.: 499 441 482

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk 
www.kybersikana.eu 
www.nebutobet.cz 

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz 
www.sikana.org 
www.sikana.cz 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani 
www.spondea.cz 
wikipedie.org (sebepoškozování)