Výchovný poradce

Výchovný poradce

 

Výchovný poradce má za úkol řešit výchovné a vzdělávací potřeby žáků. Má na starosti péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), mezi které patří žáci zdravotně postižení, žáci s poruchami učení, žáci nadaní, žáci s poruchami chování a žáci sociálně znevýhodnění.

 

Výchovný poradce je neustále v kontaktu s vedením školy (účast na poradách vedení), metodikem prevence i s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky (účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách, dle potřeby po vzájemné domluvě).

 

Samozřejmostí je průběžné operativní řešení problémů ve výchovně vzdělávacím procesu, péče o studenty s IVP a studenty sportovce, kteří mají určité studijní úlevy, prevence všech patologických jevů a motivace studentů při charitativních akcích (Bílá pastelka, Světluška, Květinový den apod.).

 

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Náplň práce výchovného poradce se skládá z poradenských, metodických a informačních činností.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením

 

Metodické a informační činnosti

 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 

Nastavení systému péče o žáky se SVP

 

Na základě depistáže a doporučení učitele a třídního učitele nebo informací od zákonného zástupce škola poskytneme žákovi nejprve 1. stupeň podpůrných opatření (dále jen PO) – přímá podpora ve výuce, a pokud není dostačující, zajistíme ve spolupráci se zákonnými zástupci odeslání žáka na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) nebo speciálně pedagogického centra (dále jen SPC). Rodiče si zajistí termín, škola vyplní a pošle dotazník. Poradna pak vystaví doporučení k poskytování podpůrných opatření. Toto doporučení si zákonný zástupce musí vyzvednout v poradně a následně škola obdrží doporučení přes datovou schránku.

Výchovný poradce seznámí se závěry vyšetření všechny příslušné pedagogy a doporučí postup práce s žákem. Na doporučení PPP a SPC v některých případech vypracujeme individuální vzdělávací plán (IVP). Výchovný poradce koordinuje práci na něm, kontroluje jeho plnění a konzultuje ho s PPP a SPC.

 

 

Systém péče o žáky s neprospěchem

 

Žákům s neprospěchem věnujeme ve škole velkou pozornost. Na pravidelných poradách vždy řešíme možný postup, jak tomuto předejít. Jednáme se žákem i jeho zákonným zástupcem a nastavíme systém dalšího vzdělávání. Poskytujeme individuální konzultace.

 

Systém péče o nadané žáky

“Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.”     (Albert Einstein)

 

Péči o nadané zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli vybraných předmětů.

Pro žáky s diagnostikovaným mimořádným nadáním je vypracován IVP, podle kterého jsou vzděláváni.

 

 

Systém péče o žáky s poruchami chování 

 

Práci s těmito žáky zajišťuje primárně metodik prevence Mgr. Radka Trejbalová ve spolupráci s výchovným poradcem. Důležitá je i spolupráce s OSPOD. Jako škola máme ohlašovací povinnost a prohřešky našich žáků musíme s OSPOD konzultovat.

Zde jsou velmi důležitá jednání s rodiči a nastavení systému pravidel chování ve třídě a škole.

 

Kontakty na odborníky v regionu:

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,

           tel.: 495 265 423, info@pppkhk.cz

 

tel.: 499 813 080, 608 448 327 – objednávání klientů

 

 • SPC Trutnovpro děti s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a vadami řeči, Lesnická 8, 541 01 Trutnov

tel.: 731 582 421, spc.tu@centrum.cz, http://spc.msspctu.cz/wordpress/

 

 • Centrum Psychologické Podpory

Vrchlabí, ul. Komenského 1248, tel: 603 283 743,

http://www.poradna-vrchlabi.cz/

PhDr. Miroslav Novotný, tel.: 603 745 282, mail: novotny.terapie@centrum.cz

 

 • SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, 

Šimkova 879, Hradec Králové

sms.spc.hk@gmail.comwww.spczphk.wbs.cz.

 

 • Lenka Hüblová–klinický psycholog pro děti a dospělé, partnerské a rodinné poradenství, krizová intervence

Na Struze 30, Trutnov – Dolní Předměstí 54101,

tel.: 731 559 861

 

 • Klára Borůvková, klinický psycholog

Ordinace psychologa s.r.o., Komenského 63, 54301 Vrchlabí

tel.: 603 814 396, ordinace.psychologa@gmail.com, klara.boruvkova@gmail.com

 

 • RIAPS Trutnov, Procházkova 818, 541 02 Trutnov

tel.:  731 441 265, https://www.riaps.cz/

 

 • SVP Varianta, Mládežnická 536, 540 02 Trutnov

tel.: 731 389 631, https://www.svpvarianta.cz/

 • SVP Podpora, B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

Adresa ambulance: Arnultovice 93, 543 72 Rudník

tel.: 499 441 482, 775 866 809

https://www.vuhostinne.cz/svp/ambulantni-hodiny/, socialnihostinne@seznam.cz

 

 • Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec a.s.

Školní ulice 430, 460 05 Liberec 5 (Králův háj)

tel.: 485 313 515, https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/

 

 • Metodik prevence při PPP Trutnov – Jana Kaplanová

tel.: 602 620 020, mail:  j.kaplanova@ppptrutnov.cz

 

 

 

Služby kariérového poradenství

 

Naše škola nabízí v rámci Školního poradenského pracoviště služby kariérového poradenství, tedy pomoc a podporu žákům a jejich rodičům při rozhodování o další vzdělávací cestě a budoucí profesi.

V čem pomáhá a podporuje kariérové poradenství?

 • Najít, co jde dětem snadno a dobře
 • Pojmenovat jejich silné stránky
 • Uvědomit si, v čem je jejich jedinečnost
 • Pochopit, jaké jsou jejich motivace a hodnoty
 • Získat potřebné informace z trhu práce
 • Získat zkušenosti z praxe

Kariérové vzdělávání ve vizi naší školy aneb o co ve škole usilujeme?

 • Vybavit žáky dovednostmi pro 21. století
 • Zapojit většinu pedagogů a zejména třídní učitele
 • Mít jasnou koncepci a nabídku kariérních služeb ve škole
 • Spolupracovat se zaměstnavateli (nechat žákům zažít reálný svět práce)
 • Spolupracovat s rodiči

Ve škole chceme rozvíjet kariérové vzdělávání. Naším cílem je žák, který:

 • Udělá vlastní vědomé rozhodnutí o budoucím profesním směřování – ví, co chce a proč to chce
 • Je zodpovědný za své rozhodnutí
 • Ví, co pro svůj cíl musí udělat, je v tom aktivní
 • Ví, kde hledat potřebné informace
 • Ví, kde si může nechat poradit

Vítáme spolupráci s rodiči. Můžete nám nabídnout něco z tohoto?

 • Exkurzi do Vaší firmy
 • Možnost, aby si žáci vyzkoušeli jeden den ve Vaší profesi
 • Prezentaci či besedu se žáky o Vašem oboru, o Vaší práci, o Vaší kariérní cestě

Nebo cokoliv dalšího, co pomůže žákům ve vědomém rozhodování o své profesní budoucnosti.

 

 

 

 

Naše nabídka pro žáky a rodiče:

 • Individuální konzultace po domluvě
 • Tematické hodiny
 • Projektové dny ve škole
 • Workshopy pro rodiče a žáky
 • Setkávání se studenty VŠ a lidmi z praxe
 • Stáž ve firmě – „Jeden den v práci“-
 • Přihlášky na SŠ, VOŠ a VŠ

 

Zajímavé odkazy k volbě další vzdělávací cesty a budoucí profese:

 

 

 

 

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

 

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk 
www.kybersikana.eu 
www.nebutobet.cz 

 

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz 
www.sikana.org 
www.sikana.cz 

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani 
www.spondea.cz 
wikipedie.org (sebepoškozování) 

 

https://psychologie.cz/psychika-zavrenych-deti/

 

 

Pro studenty

Kariérové poradenství na našem gymnáziu ti pomáhá dojít k vědomému rozhodnutí, jakou cestou jít po nižším i vyšším stupni gymnázia– jakou si zvolit střední/vysokou školu, na jakou budoucí profesi se připravovat.
Ptej se sám sebe, zamýšlej se a o svých úvahách a náhledech se pobav s druhým člověkem, který ti může dát zpětnou vazbu (ideálně odborník jako psycholog, výchovný nebo kariérový poradce).

Můžeš postupovat v těchto 3 krocích:


1) Začni u sebe – Zajímej se o sebe – Zjišťuj o sobě

Sebepoznání je ve tvém rozhodování zásadní. Jedině od poctivého zmapování vlastní osobnosti vede cesta k tomu, že budeš v budoucím studijním a pracovním životě spokojený/á. Jak poznáš svou osobnost? Hledej postupně odpovědi na tyto otázky:
• Jaké jsou mé silné a slabé stránky?
• Které činnosti umím opravdu dobře? Pro co mám nadání?
• Čeho si na mě váží mí přátelé?
• V jaké situaci se nejčastěji dostávám do stresu?
• Jakou vlastnost bych chtěl/a rozvíjet?
• Co bys rád/a dělal/a v životě, aby tě to naplňovalo a dávalo ti smysl?
• Jaké máš sny a plány? A co bys dělal, kdybys neměl žádné limity a omezení?
• Co tě baví ve škole?
• Co ti jde snadno, bez velkého učení, bez námahy?
• Z čeho máš nejhorší známky a proč?
• Jaké máš kroužky/volnočasové aktivity?
• Co nejraději děláš, když máš úplně volno a nic nemusíš?
• Jaké činnosti tě nabíjí energií? Při kterých činnostech zapomínáš na čas?
• Jak si představuješ svůj pracovní den?
• Co je pro tebe ve vysněné práci důležité?

2) Koukej kolem sebe – Ptej se – Hledej své místo

Uvažuj o profesích podle těchto kritérií:
• Kdo to je projektový manažer? Dosaď si libovolnou profesi, která tě něčím zaujala.
• Co celý den dělá a s kým spolupracuje?
• Kdy pracuje?
• Kde pracuje?
• Jaké pomůcky používá?
• Kdo je jeho cílová skupina/zákazník?
• Co musí umět a zvládat (jeho znalosti, dovednosti, kompetence)?

 • Má jeho práce nějaká rizika?
  • Proč je jeho práce důležitá?
  • Na jakou střední/vysokou školu půjdeš, kdyby ses chtěl/a uplatnit v této profesi?

Hledej více informací:
Zdroje informací o středních/vysokých školách:

 

 

Webové stránky škol

 

3) Nenech vše (jen) na sobě. Ptej se těch, co mají zkušenosti.


Ve škole se můžeš obrátit na kariérového a výchovného poradce, třídního
učitele či učitele předmětu, který tě baví.
Případně vyhledej poradenství mimo školu. Kariérové poradenství nabízí pedagogicko-psychologické poradny a další organizace např. PPP Trutnov, Úřad práce Trutnov.
Zjišťuj mezi vrstevníky, jak se rozhodovali ti, kteří už chodí na střední/vysokou  školu. Pro jejich nakontaktování využij i sociální sítě.
V rodině se pobav s rodiči či jinými příbuznými o jejich profesi a o tom, jak se k ní dostali.

 

Ptej se třeba na toto:

 • Podle čeho sis vybral/a střední/vysokou školu ty? A jaká to byla?
  • Co nebo kdo ti pomohl se rozhodovat?
  • Kdyby ses teď rozhodoval/a znova, vybral/a by sis stejnou nebo jinou školu? Proč?
  • Co ti ta střední/vysoká škola dala pro život? Co ses tam naučil/a nejdůležitějšího?
  • Co jsi pak dělal/a po střední škole dál (studium, práce, …)?
  • Co děláš nyní a s čím jsi v práci spokojen/nespokojen?

A nezapomeň:

Celé je to o tobě.
Tvé potřeby jsou důležité.
Důležitá je tvá vlastní cesta – nedává smysl kopírovat druhé.
Přání jiných je jen jedna z variant
Potřebuješ mít plán i B a C. Kdyby ti plán A (vysněná škola či obor) ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity pro komunikaci mezi rodičem a dítětem

Doporučení rodičům:

Neřešte volbu střední/vysoké školy a profese tzv. na poslední chvíli. Tyto aktivity zvládnete se svým dítětem už na začátku studia na gymnáziu.

Aktivita č. 1: „Nabídnout dítěti svůj úhel pohledu“

Jako rodiče máte co nabídnout svým dětem, NABÍDNĚTE JIM SVOU ZKUŠENOST A SVŮJ ÚHEL POHLEDU NA NĚ. Třeba tak, že napíšete odpovědi na tyto otázky, které pak svému dítěti předáte:

Jaká jsou 3 slova, která nejlépe vystihují mé dítě?
Co mé dítě podle mě nejvíce zajímá?
Co jde mému dítěti snadno/rychleji/lépe oproti ostatním?
Jaké povolání či práce by podle mě k mému dítěti seděla?


Aktivita č. 2: „Rodokmen“

Vyplňte společně rodokmen své rodiny. Zaměřte se v něm na profese, které jednotliví členové vykonávali (už jsem např. v důchodu) nebo vykonávají. Bavte se o tom, jaké schopnosti ve svých profesích uplatňují? Jaká povolání či schopnosti se v rodině objevují či dokonce dědí? U koho se může Vaše dítě inspirovat či si jeho práci i vyzkoušet?


Aktivita č. 3 „Portfolio“

Pátrejte se svým dítětem po jeho silných stránkách a po tom, v jakých situacích se jeho silné stránky projevují.
Projděte s dětmi fotoalba z různých aktivit či krabici jejich úspěchů (diplomy, ocenění, výrobky z kroužků …) a hledejte jejich kompetence třeba zde. Klíčové kompetence (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj) nás provází v nějaké formě celý život.

 

 

 

 

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět 5 proti 5
Krkonošské gymnázium a SOŠ


5 proti 5
Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

Pokyny pro žáka: Pravidla
Principem hry je, že soutěžící se snaží uhádnout nejčastější odpovědi na nejrůznější otázky.

V první fázi hry tedy učitel rozdá dotazník s otázkami a žáci je vyplní. Otázky také mohou navrhnout žáci. Některé otázky jsou uvedeny v tomto metodickém listu. Po uplynutí stanoveného času dotazníky učitel vybere a sestaví statistiku nejčastějších odpovědí, tzv. TOP odpovědí, zkráceně TOPKY. Jejich počet může být pro danou otázku různý.
Druhá fáze hry je samotná soutěž.

Postaví se proti sobě dva týmy, např. dvě poloviny třídy. Moderátor hry vybere z každého družstva jednoho hráče a položí první otázku. Kdo se ze dvou vybraných dříve přihlásí, má možnost odpovídat jako první. Vysloví odpověď a moderátor zkontroluje, jestli se vyskytuje mezi topkami a na jakém umístění. Soutěžící dostane tolik bodů, kolik dotazujících uvedlo tuto odpověď. Poté odpovídá druhý soutěžící – má šanci ještě trumfnout soupeře, pokud uhádne frekventovanější odpověď. Vítěz tohoto rozstřelu získává pro své družstvo kromě bodů možnost pokračovat v hádání.
Družstvo se radí mezi sebou a výslednou odpověď musí vždy říct vybraný mluvčí družstva. Pokud je odpověď správná, pokračují dál, pokud ne, slovo dostává soupeř.
Vždy se připisují body za každou uhádnutou odpověď.
Na konci hry se body sečtou a vítězné družstvo je odměněno.

Pomůcky:
Flipchart s psacími potřebami nebo tabule, připravené otázky, papíry a psací potřeby pro každého účastníka
Doba realizace: 15 – 20min odpovědi na otázky, 45-90 min samotná soutěž
Co se osvědčilo: na rozdělení do skupin je vhodné použít losovátka.

Otázky je možné směřovat ke zjištění klimatu třídy, oblíbených žáků apod. Také jak si kdo všímá dění ve třídě, škole nebo průběhu dne na školním výletě. Může vést i k zopakování učiva.
Očekávané výstupy:
Třída si uvědomí, jaké jsou vyznávané hodnoty, zábavnou formou si zopakuje nabyté
vědomosti.

Rozvoj žáků se SVP: žáky se SVP vede k zapojení se do kolektivu třídy, prezentování vlastního názoru, pomáhá socializovat žáka.

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady otázek pro třídu:

Od čeho jsou ve škole přestávky?
………………………………………………………………………….
Co nosí žáci domů ze školy?
………………………………………………………………………….
Jaký je můj nejoblíbenější předmět ve škole?
………………………………………………………………………….
Kdo je nejhezčí holka ve třídě?
………………………………………………………………………….
Kdo to byl Archimedes?
………………………………………………………………………….
Kdo je můj nejoblíbenější učitel, učitelka?
………………………………………………………………………….
Jaký je nejlepší způsob trávení prázdnin?
………………………………………………………………………….
Z čeho mám největší obavy ve škole?
………………………………………………………………………….
Jak jinak se může říct „místnost“?
………………………………………………………………………

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět Civilizace
Krkonošské gymnázium a SOŠ

Civilizace
Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

 

Příprava:

Pro tuto aktivitu je vhodné vyhledat v lese místo, které skýtá dostatek materiálu pro stavbu chýší – nejlépe smíšený les s podrostem, mechy, dostatkem spadaného dřeva, pařezy, kameny a jinými prvky, které inspirují účastníky k tvorbě města. Místem může protékat potok, přičemž při této variantě musíme počítat, že se alespoň někteří žáci namočí.

Pomůcky:
Dále si vedoucí hry připraví uzavíratelnou tašku, do které dá předměty, které účastníci k stavbě chýší mohou potřebovat – přírodní provaz, nůžky, plachtu, kolíky   na prádlo, lžíci, dle věku účastníků i nůž. Také tam ale může přidat předměty s činností nesouvisející – láhev, papír apod.

Doba realizace: Příprava – asi 1 hodina, samotná aktivita – 100 minut

Pokyny pro žáka:
Žáky před začátkem hry vyzveme, aby se oblékli na více než hodinový pobyt v lese a aby si s sebou nebrali žádné předměty. Poté odvedeme žáky na určené místo.
Na určeném místě, nejlépe na nějakém výrazném místě uprostřed usedne vedoucí (jeden, čivíce) a takto promluví k žákům:

„Nyní si představte, že jste první lidé na zemi, a vašim úkolem je založit na ní civilizaci. Vaše země sahá od …do… (nyní určí dané prostranství). Vystavějte na ní chýše, město, cesty, jak je vám libo. Můžete si také mezi sebou vytvořit různá povolání, postavení vůči sobě apod., tak, jak to v civilizaci bývá.
Ke stavbě můžete použít cokoliv, co zde naleznete, ale můžete také zkusit prosit bohy (vedoucí) o nějaké dary.
Na stvoření civilizace máte 100 let, což ale v našem čase znamená 100 minut.
Pusťte se do práce!“

Hra nabízí množství interpretací, a tak se během ní může odehrát téměř cokoliv. Od toho, že všichni budou spolupracovat na jednom velkém díle až po válku účastníků mezi sebou, přes nezájem a netečnost ke stavbě. Vedoucí musí se vším počítat. Jeho úkolem (poměrně těžkým) je do aktivity nezasahovat – pouze v nejnutnějších případech – možnost zranění účastníků, ničení živé přírody apod. Jinak pozoruje, jaké vznikají vztahy, poznamenává si je, mlčky pozoruje dění.

Také vystupuje v roli božstva – reaguje pouze na nejméně 10 osob, které ho přijdou prosit – zadá jim určitý úkol – např. 3 minuty mlčení, společný zpěv, recitace, 10 dřepů, párový tanec všech prosebníků, od každého vtip apod. Za splněný úkol může dát skupině jeden předmět z tašky – nemusí ale dát přesně to, oč žádali – bohové se chovají nevyzpytatelně.
Vedoucí pouze takto vstupuje do hry. Jsem přesvědčen, že i tuto roli ovlivní jeho světonázor a filosofie.

Po uplynutí času vedoucí svolá aktéry a následuje fáze, kdy účastníci předvedou všem, co vytvořili. Vedoucí se opět zdrží konkrétních komentářů, může jen obecně účastníky pochválit.
Poslední část hry:
Každý z účastníků dostane papírek a psací potřeby a jeho úkolem je napsat vzkaz příštím generacím – co se jim osvědčilo nebo neosvědčilo, co se povedlo, či nepovedlo, co by odkázali lidem ve stejné situaci nebo jak si svoji hru užili.
Vedoucí poté lístky vybere, může hru uzavřít čtením těchto lístků nebo hodnocením z jeho pohledu.

Co se osvědčilo:

Když učitel vidí, že někdo z žáků dělá něco, co ohrožuje zdraví a bezpečnost jeho i jiných účastníků, nebo dělá něco jiného, co je pro učitele nepřípustné, vezme si aktéry stranou a dříve, než jim činnost striktně zakáže, pokusí se jim vysvětlit, jaké jejich kroky mohou mít důsledky.


Očekávané výstupy:

Uvědomění si důsledků svých rozhodnutí, možnost nahlédnout na konstruktivnost spolupráce nebo individualismus účastníků.


Rozvoj žáků se SVP:

Aktivita slouží k socializaci žáka do třídního kolektivu, zvlášť tvořivá a manuální činnost vhodně kompenzuje výukové obtíže a umožňuje zažít úspěch.

 

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět Investice firmy
Krkonošské gymnázium a SOŠ


Investice firmy

Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

 

Pokyny pro žáka:

Učitel vás rozdělí do čtyř skupin. Každá skupina bude představovat jedno z odvětví nějaké velké firmy. Tato firma se pro naši hru bude jmenovat Schoda.

Jedna skupina představuje personální oddělení, druhá prodej a marketing, další výzkum a poslední nákup a technické zázemí. Podrobnosti o účelu každého odvětví si přečtete na lístku, který na začátku hry dostanete.
Vašim úkolem je dohodnout se, jakým způsobem si mezi sebou rozdělíte akcie firmy Schoda.
Způsob, jakým se budete dohadovat, není určen, akcie vám jsou přiděleny, až je váš ředitel (předseda třídy) zapíše na tabuli.
Akcie se na konci hry mohou přepočítat na nějaký hmotný předmět – např. sladkost a tolik, kolik si každé odvětví vyhádalo, tolik dostane a rozdělí si mezi své členy.
Pozor – hodnota akcií se může měnit a nemůžete ji nijak ovlivnit.

Příprava:

Učitel (vedoucí hry) rozdělí třídu, skupinu do čtyř družstev. Po přednesení zadání a přečtení si podrobností o každém odvětví zahájí samotné dohadování. Nijak do tohoto procesu nezasahuje, pouze kdyby se hodně odklánělo od cíle, může je motivovat, povzbudit. Dle svého uvážení stále snižuje hodnotu akcí, tím dodává

na dramatičnosti.

Na závěr s třídou hovoří:
Jak jste spokojeni s výsledkem? Co byste příště udělali jinak? Kdo byl dominantní při
dohadování? Co znázorňuje ubývání akcí? Modelovala hra běžné domlouvání se ve třídě? Apod.

Pomůcky:
Vytisknout lístky s názvy a podrobnostmi o jednotlivých odvětvích, připravit projekci
s údajem o hodnotě akcií – nebo flipchart, tabuli.

Doba realizace: 45 min

Co se osvědčilo:
Na rozdělení do skupin je vhodné použít losovátka.

Očekávané výstupy:

Třída si modelově vyzkouší techniky diskuze, uvědomí si, čím platí při výběru z možností, zakusí, že nevybírat si žádné řešení může být ta nejdražší volba.

Rozvoj žáků se SVP:
Žáky se SVP vede k zapojení se do kolektivu třídy, prezentování vlastního názoru, pomáhá socializovat žáka.

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

Personální

 • platy zaměstnanců
 • nábor nových zaměstnanců
 • prostředí, ve kterém pracují
 • stravování
 • jejich další vzdělávání
 • možnosti jejich kulturního a sportovního vyžití
 • odměny a oslavy

Prodej a marketing

 • prodej produktů firmy
 • reklama
 • péče o síť prodejen a prodejců
 • design a image firmy

Výzkum

 • hledání nových efektivních technologií
 • zavádění nových výrobků
 • hledání mezer na trhu


Nákup a technické zázemí

 • nákup materiálů a součástek
 • údržba strojů
 • nákup nových výrobních strojů
 • péče o budovy, sklady firmy, kancelářské prostory
 • obnova PC a softwaru

 

 

 

HODNOTA AKCIÍ FIRMY SCHODA
56
miliard

 

 

 

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět SMS to UFO
Krkonošské gymnázium a SOŠ


SMS pro UFO

Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

 

Pokyny pro žáka:
Připravte si psací potřebu, popř. podložku

Věnujte pozornost HLÁŠENÍ.
Máte určený čas k vypracování SMS pro UFO (8 min).
Po stanoveném čase odevzdejte zprávy učiteli a vytvořte skupinu hochů a děvčat (může být změněno podle potřeby).
Nyní se z vás stávají mimozemšťané a ve skupině máte 5 minut (záleží na velikosti skupiny) na přečtení si zpráv a vybrání těch, kteří si zaslouží záchranu v podobě transportu na vaši planetu.
Po stanoveném čase nahlas přečtěte zprávy těch, které jste vybrali. Tipujte, kdo mohl tyto zprávy psát. Potom se k textům přihlásí samotní autoři.
Nakonec proběhne diskuse nad průběhem aktivity.

Příprava:
Průběh aktivity je popsaný v pokynech pro žáka.
V závěrečné diskusi učitel může položit následující otázky:

 • Na základě čeho jste vybírali ve skupině?
 • Jakým způsobem jste spolupracovali při výběru?
 • Jak se cítíte vy, kteří jste byli vybráni?

Pomůcky:
Žáci – psací potřeba, popř. podložka
Učitel – vytiskne aršíky pro psaní SMSTOUFO.

Pokud aktivita bude směřovat pro lepší poznání mezi hochy a děvčaty, tak vytiskne aršíky na dva druhy barevných papírů.

Doba realizace: 45 min.

Očekávané výstupy:
Žák si formuluje vlastní jedinečnost, aktivita slouží k poznání žáků v kolektivu, může být využita pro lepší poznání mezi hochy a děvčaty ve školní třídě.

Rozvoj žáků se SVP:
Žáky se SVP vede k uvědomění si vlastní jedinečnosti a svých schopností, pomáhá
socializovat žáka.

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

 

 

 

 

HLÁŠENÍ
Vážení obyvatelé planety Země. Pozor! Pozor! Naše planeta i celé lidstvo se nachází   na pokraji katastrofy. Podle všech informací se nevyhneme záhubě.
Jedinou nadějí je nečekaná návštěva z vesmíru – UFO, které nenadále přistálo na Zemi a nabízí blíže neurčenému počtu lidí záchranu v podobě transportu na jejich domovskou planetu. Mimozemšťané však provádí rychlý, ale pečlivý a nekompromisní výběr. Pokud stojíte o to využít tuto šanci záchrany, musíte odeslat jednu SMS zprávu na adresu SMSTOUFO (sms pro UFO) s popisem vaší osobnosti. Z pozorování víme, že mimozemšťané vybírají jen ty, kteří o sobě pravdivě napíší, v čem jsou jedineční a originální. Žádné dva stejné jedince na palubu záchranné lodi neberou.

Zpráva nesmí být delší než jedna SMS zpráva (160 znaků) a nesmí být podepsána.
Návštěvníci z vesmíru svými schopnostmi rozpoznají pravého autora.
Na odeslání zprávy máte …….minut.
Konec mimořádného hlášení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *