Výsledky přijímacího řízení

Pro úspěšné splnění minimálních požadavků stanovených ředitelem školy v oboru 79-41-K/81 (8leté gymnázium) a 79-41-K/41 (4leté gymnázium) bylo třeba pro jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) získat minimálně 7 bodů v každé jednotlivé zkoušce a minimálně 16 bodů (ze 100) za oba testy dohromady. V 1. kolech přijímacího řízení bylo přijato 30 uchazečů do osmiletého oboru a 30 uchazečů do čtyřletého oboru gymnázia.


Pořadí uchazečů na osmiletý obor


Pořadí uchazečů na čtyřletý obor


Uchazeči, kteří nekonali JPZ, se neomluvili, takže žádný uchazeč nekoná testy v náhradním termínu. V případě bodové shody bylo výsledné pořadí uchazečů stanoveno dle pomocných kritérií (jsou součástí kritérií zveřejněných před 31. 1. 2022). Uchazeči cizinci nekonali test z ČJL, ale dle školského zákona absolvovali přijímací rozhovor v českém jazyce. Do celkového pořadí byli zařazeni na základě redukovaného pořadí uchazečů, kde se posuzovaly výsledky předchozího vzdělávání a výsledek testu z matematiky.

Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním oficiálních výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů na adresu jejich trvalého bydliště (obálka s červeným pruhem). Zájem o vzdělávání ve zvolené škole prokazuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku. Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona doručit do školy do deseti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (do 16. 5. 2022). Okamžik doručení rozhodnutí o přijetí se rozumí termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu (pondělí 2. května 2022).

Uplatněný zápisový lístek lze vzít zpět v případě, kdy uchazeč nebyl přijat na upřednostňovanou školu, podal odvolání proti nepřijetí, v odvolacím řízení bylo odvolání vyhověno, a nakonec byl ke vzdělávání přijat.

Jelikož uchazeči mohli podávat dvě přihlášky, je velká šance, že bude většině odvolání vyhověno.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Za okamžik doručení se u přijatých žáků považuje zveřejnění tohoto seznamu, u nepřijatých žáků bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno do rukou zákonného zástupce uchazeče (osobní převzetí nebo poštou) a teprve tímto okamžikem začne běžet lhůta pro podání odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy (vzor je k dispozici na webu školy), jejíž činnost vykonává Krkonošské gymnázium a SOŠ, Komenského 586, Vrchlabí, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

2. 5. 2022 Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Vzor odvolání pro osmiletý obor

Vzor odvolání pro čtyřletý obor

 

Rozhovor pro uchazeče s OMJ

Na základě ustanovení § 20, odst. 4 školského zákona je znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřována rozhovorem.

Přijímací rozhovor skládají uchazeči s odlišným mateřským jazykem ve všech oborech vzdělání (přijímací řízení, přijetí do vyššího ročníku) v termínech stanovených ředitelem školy. Přijímací rozhovor se skládá ze dvou částí:

a) řízený pohovor

b) popis obrázku s využitím dané slovní zásoby

Výsledek pohovoru se započítává do hodnocení přijímacího řízení.

KRGYM_kriteria_rozhovoru_4lete_OMJ

 

Zkouška z českého jazyka
Dle standardní platné právní úpravy dané školským zákonem platí podle § 20 odst. 4, že osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky,se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímacího řízení. Toto ustanovení zůstává v platnosti i pro uchazeče cizince.Prominutí zkoušky z českého jazyka se týká jak jednotné, tak školní přijímací zkoušky, přičemž žádost může být provedena do přihlášky na zadní stranu do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ nebo na samostatném listu ve formě přílohy. Schopnost vzdělávat se v českém jazyce se ověřuje pohovorem ověřujícím znalost českého jazyka v elementární úrovni, která je nezbytnou pro vzdělávání uchazeče v daném oboru vzdělání. U uchazečů cizinců je vhodné při hodnocení ústního pohovoru zohlednit jejich současnou situaci a délku pobytu na území České republiky. Výsledkem pohovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko ke schopnosti studovat daný obor vzdělání. Školní příjímací zkoušku pro uchazeče cizince musí škola upravit tak, aby obsah ověřující znalosti českého jazyka vypustil a umožnil redukované hodnocení obdobně, jako je stanoveno pro účely jednotné přijímací zkoušky.

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení 2021/2022:

(pro žáky nastupující do prvních ročníků ve školním roce 2022/2023)


Pracoviště Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia


Pracoviště Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku)


Formulář přihlášky


Vzor přihlášky pro 8leté gymnázium, pokud se uchazeč hlásí na obě naše pracoviště (Vrchlabí i Hostinné)


Přijímací zkoušky se budou pro maturitní obory konat dle jednotného zadání CERMAT.  V oboru Ošetřovatel se přijímací zkoušky nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřletý obor gymnázia uskuteční v termínech: první termín 12. 4. 2022, druhý termín 13. 4. 2022, pro osmiletý obor gymnázia v termínech: první termín 19. 4. 2022, druhý termín 20. 4. 2022. Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek pro oba obory gymnázia jsou stanoveny na 10. a 11. 5. 2022.

Správně vyplněnou přihlášku je nezbytné doručit do školy nejpozději v pondělí 1. března 2022. Tiskopis přihlášky pro letošní rok naleznete výše nebo lze přihlášku stáhnout na webu CERMAT. Doručení do střední školy je záležitostí žáků a rodičů (zákonných zástupců).  Uchazeč může i letos podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dva různé obory (ŠVP) stejné SŠ.

Na přihlášce uveďte prospěch dle předepsaného formuláře přihlášky. Uchazeč uvede poslední tři pololetí vzdělávání na ZŠ (8. a 9. třída pro čtyřletý obor, 4. a 5. třída pro osmiletý obor).

Návod pro vyplnění přihlášky naleznete na stránkách Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Uchazeč o čtyřletý obor gymnázia, který podává přihlášku na školu, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku dvakrát, přičemž pro hodnocení JPZ se mu započte lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve druhém termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Pro potřeby vyhodnocení přijímacího řízení se v obou školách uchazeči započte lepší dosažený výsledek JPZ.

Uchazeči o osmiletý obor gymnázia vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání (na dvě různé školy nebo odlišné obory). Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. V případě, že uchazeč koná JPZ dvakrát, započte se mu pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory (ŠVP), kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a podruhé ve 2. termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude doručena písemně na adresu trvalého bydliště uvedenou na přihlášce (v případě existující datové schránku bude komunikace vedena přes DS) v dostatečném časovém předstihu.

Vzorová zadání testů JPZ a další informace jsou k dispozici na webu CERMAT.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to podle k tomuto účelu vydaného vyjádření školského poradenského zařízení. Uvedené vyjádření doloží uchazeč k přihlášce ke vzdělávání do 1. 3. 2022.

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termín.

Další kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů. V dalších kolech se konají přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy.

Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště ve Vrchlabí i v Hostinném. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Hostinné nebo naopak. Pro každé pracoviště je nutné podat přihlášku samostatně. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději v úterý 1. března 2022!!!


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2022.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění uchazečů Centrem.

O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.