Schůzka se starostou města

V polovině záři jsem se poprvé v novém školním roce sešel se starostou města Janem Sobotkou, abychom si vzájemně představili plány města a školy v oblasti spolupráce a vzdělávání. V průběhu schůzky jsem prezentoval možnosti školy spojené s aktuální epidemiologickou situací, nastínil plánované změny v obsahu vzdělávání, které by měly vést žáky k dalšímu rozvoji, a seznámil pana starostu s projekty, které by škola ráda i za pomoci města realizovala.

Starosta města přislíbil škole plnou možnou podporu, přičemž jsme se dohodli na vzájemné součinnosti, pravidelné komunikaci, směrech budoucí spolupráce a stanovení Krkonošského gymnázia jako priority středoškolského vzdělávání ve Vrchlabí i v celém regionu.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Roušky budou povinné i v průběhu výuky

Od pátku bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Školy mají také omezit hromadné akce.

Důkladně si přečtěte Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)!!!

Doporučený postup pro školy a rodiče

Algoritmus testování metodou PCR

 

Opatření ve škole

Vážení zákonní zástupci, žáci,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Ve škole se toto opatření týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna). Proto Vás žádáme, aby od 10. 9. 2020 měl každý žák s sebou do školy minimálně dvě roušky. V okamžiku, kdy žák roušku při výuce sundá, je žádoucí, aby ji uschoval v igelitovém sáčku. Ve školní jídelně si žák roušku sundá až v okamžiku, kdy usedne k jídelnímu stolu.

Dále Vás žádáme, aby do školy nechodili žáci, kteří mají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, apod.). Pokud takového žáka identifikuje dohled při vstupu do školy, nebude žák do budovy vpuštěn. Pokud se u žáka projeví příznaky v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti. V obou případech budete vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Snažíme se, aby se žáci příliš nemísili, u vchodů i ve třídách jsou umístěny nádoby s dezinfekcí. Třídy jsou průběžně ošetřeny permanentní dezinfekcí.

Pamatujte na pravidlo 3R – Ruce (důkladné a časté mytí rukou), Rozestup (pokud je to možné, udržovat předepsané rozestupy), Rouška (používání a dodržování pravidel ve společných prostorách).

Pevně věřím, že se situace nezhorší natolik, abychom museli přistoupit k dalším opatřením.

Přeji pevné zdraví a úspěšný začátek školního roku.

S pozdravem
Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Změny ve školním řádu

Důležité změny ve školním řádu

1. Do školního řádu je zakomponována povinnost žáků vzdělávat se i distanční formou. 2. Pro žáky nižšího gymnázia platí zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu vyučování (i o přestávkách). 3. Pro všechny žáky platí povinnost přezouvat se po celý školní rok. Další změny se žáci dozví od třídních učitelů.

Školní řád od 1. 9. 2020

Účast ostatních žáků při ústní maturitě

I v době opatření a omezení zůstala ústní část maturit zkouškou veřejnou. Z bezpečnostních a organizačních důvodů však účast žáků nižších ročníků při ústní části maturitní zkoušky nedoporučujeme!!! Vstup do budovy bude po předchozí domluvě umožněn pouze žákům 3. ročníků (7.A a 3.B), kteří budou do třídy vpuštěni ve společenském oblečení, v omezeném počtu a za předepsaných bezpečnostních podmínek (ochranné pomůcky, čestné prohlášení, atd).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Červnový harmonogram

V termínech 10. – 12. 6. a 22. – 25. 6. 2020 bude na pracovišti ve Vrchlabí možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol a středních škol (formu a harmonogram upřesníme). Ve dnech 29. a 30. 6. 2020 vyhlašuji volné dny pro žáky (ředitelské volno). Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020 (formu upřesníme podle situace).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Hodnocení výsledků ve 2. pololetí

Vyhlášku stanovující hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete ZDE.

Pro hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 je pro všechny žáky zásadní § 1 Hodnocení žáků:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola chápe možné rozdíly v podmínkách vzdělávání jednotlivých žáků a v hodnocení zohlední mimořádnou situaci. Budeme se držet vydané vyhlášky, přihlédneme k dosavadním výsledkům žáků a neuplatníme všechna pravidla hodnocení vyplývajících ze školního řádu. Termín a postup předávání vysvědčení upřesníme.

Pro hodnocení maturantů je důležitý § 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku:

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Maturity by měly být zahájeny 1. 6. 2020, svatý týden nebude. Od 11. do 29. 5. mají maturanti možnost konzultací z maturitních předmětů (harmonogram bude upřesněn). Výuka v nematuritních předmětech bude ukončena 30. 4. 2020. Vysvědčení za poslední ročník bude maturantům předáno v týdnu 25. – 29. 5. 2020.