Den otevřených dveří 10. února

Doporučujeme

Vážení zájemci o studium,
na 10. února 2021 jsme pro Vás připravili možnost prohlídky nejdůležitějších částí naší školy včetně informací a zodpovězení dotazů ke studiu. Na níže uvedeném odkazu si rezervujte termín prohlídky (je třeba kliknout na 10. února a vybrat čas prohlídky 13:00 – 16:40). V současné době je možné absolvovat prohlídku v počtu nejvýše dvou osob.
Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Pololetní hodnocení

Naše škola bude 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnotit na vysvědčení klasifikací (známkou). Hodnocení bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů a může být přihlédnuto i k dalším skutečnostem ovlivňující výsledky vzdělávání. Takovými skutečnostmi podle MŠMT jsou:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Hodnocení žáků je v kompetenci vyučujícího, který na začátku školního roku pro žáky stanovil kritéria a podmínky hodnocení daného předmětu.

Distanční výuka i v dalším týdnu

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 probíhá výuka podle protiepidemického systému PES v 5. stupni, což znamená, že se všechny třídy naší školy vzdělávají distančně. O dalším průběhu vzdělávání vás budeme včas informovat. Povoleny jsou individuální konzultace v režimu jeden učitel a jeden žák. Konzultace jsou vždy na domluvě učitele a žáka. Jídelna ve Slovanské ulici opět přechází do režimu, kdy se v jídelně mohou stravovat pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti a žáci v prezenční výuce (stravování v jídelně je z důvodu rekonstrukce možné až od středy 6.1.2021, do té doby všichni odebírají oběd v jídlonosiči). Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho odebrat s sebou v jídlonosiči. Obědy si musíte přihlásit.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, pokud nám to PES dovolí, tak bychom se s Vámi při Dni otevřených dveří rádi osobně setkali v průběhu ledna (termín včas stanovíme).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 7. 12. se do školy vrátí další žáci

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přesunem Česka do 3. stupně protiepidemického systému PES se od 7. 12. 2020 mohou v rotační výuce vrátit do školních lavic další žáci. Pokud nedojde k dalším opatřením, budeme v následujících týdnech učit takto:

týden od 30. 11. do 4. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 8.A, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 1.B, 2.B, 3.B

týden od 7. 12. do 11. 12.
prezenční výuka ve škole – 3.A, 4.A, 5.A, 8.A,1.B, 2.B, 4.B
distanční výuka – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 3.B

týden od 14. 12. do 18. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 8.A, 3.B, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 1.B, 2.B

21. a 22. 12.
Dny boje proti Covidu

Náplní hodin TV budou vycházky nebo výuková videa, hodiny HV budou bez zpěvu.

Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.


Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

O případných dalších změnách určených MŠMT nebo vládou budeme žáky a zákonné zástupce včas informovat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení

Přihlašování ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021

(pro žáky nastupující do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022)


Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole se odevzdávají řediteli školy do 1. března 2021 (poštou nebo v kanceláři školy).

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky (může vytisknout ZŠ), vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Návod pro vyplnění přihlášky naleznete na stránkách Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště ve Vrchlabí i v Hostinném. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Hostinné nebo naopak. Pro každé pracoviště je nutné podat samostanou přihlášku. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději v pondělí 1. března 2021!!!


Přijímací řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. (Didaktický test – český jazyk a literatura 60 minut, matematika 70 minut).

1.kolo JPZ:

12. a 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání

14. a 15. dubna 2021 – osmiletá gymnázia

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na stránkách školy do konce ledna.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL.pdf

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA.pdf

Testová zadání k procvičování

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění uchazečů Centrem.

O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Kritéria přijímacího řízení 2021/2022:

Pracoviště Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Pracoviště Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Ošetřovatel

Kritéria přijímacího řízení do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku)


Formulář přihlášky ke stažení ZDE


Vzor přihlášky do osmiletého gymnázia, pokud se uchazeč hlásí na obě naše pracoviště.


 

25. listopadu maturanti, 30. listopadu nižší gymnázium

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 23. listopadu dochází k dalšímu rozvolňování opatření, která se také výrazně dotknou oblasti školství. Pro naší školu jsou v následujícím období důležité dva termíny: ve středu 25. listopadu se do prezenční výuky vrátí maturitní ročníky a v pondělí 30. listopadu přivítáme v lavicích žáky nižšího gymnázia (1.A – 4.A, rotační výuka). O návratu dalších tříd rozhodne MŠMT a MZČR.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy