Stanovení předmětů profilové zkoušky

Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2021

79-41-K/81, Gymnázium, Vrchlabí

V povinných částech MZ žák vykoná zkoušku dohromady ze čtyř různých předmětů.

V rámci společné (státní) části vykoná žák povinně didaktický test z českého jazyka (délka trvání 75 minut) a povinně volitelně buď didaktický test z cizího jazyka (délka trvání 40 + 60 minut), nebo matematiky (délka trvání 120 minut). Zkoušky se konají pouze v jediné úrovni obtížnosti. Hodnocení se provádí na škále „uspěl – neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Didaktické testy MZ se konají v týdnu od 3. 5. 2021.

Žák má možnost (rovněž v základní úrovni obtížnosti) zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr pouze z předmětů matematika nebo další cizí jazyk)a dále může jako nepovinnou zkoušku společné části zvolit předmět matematika rozšiřující. Hodnocení nepovinných částí se provádí obdobně jako v případě povinných zkoušek společné části.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z 2 dalších povinných zkoušek. Jestliže volil ve státní části matematiku, musí být jedna z dalších zkoušek profilové části z cizího jazyka. Nelze skládat MZ ze stejného předmětu ve společné a profilové části. Zkouška z českého a cizího jazyka je v profilové části vždy kombinovaná a skládá se z písemné a ústní zkoušky. Zkouška z cizího jazyka se nenahrazuje certifikátem z mezinárodní jazykové zkoušky.

Nepovinně má maturant možnost zvolit nejvýše dvě další zkoušky.

Forma zkoušky:

kombinovaná zkouška – ústní a písemná část (platí pro český a cizí jazyk)

ústní zkouška před zkušební komisí (platí pro všechny ostatní předměty, pro povinné i nepovinné profilové zkoušky)

Písemná práce z českého jazyka a literatury:

Minimální rozsah je 250 slov, zkouška trvá 140 minut (včetně času na volbu zadání), maturant si vybere jedno ze čtyř zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí:

Čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení nejdéle 15 minut. Maturant sestaví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Výběr provede z nadále používaného Školního seznamu literární děl k MZ (kánon) s dodržením členění vnitřní struktury dle školních pokynů k MZ. Vlastní seznam maturant odevzdá k 31. 3. 2021. Ke zkoušení budou využity stávající pracovní listy centra s drobnými úpravami. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Písemná práce z cizího jazyka (Aj):

Rozsah práce je 200 – 250 slov rozdělených do dvou souvislých textů. 1. text v rozsahu 140 – 180 slov, 2. text v rozsahu 60 – 70 slov. Zkouška trvá 75 minut (včetně času na volbu zadání), maturant si vybere jedno ze tří zadání pro každý ze dvou textů. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Písemná práce z druhého cizího jazyka (Nj, Fj):

Rozsah práce je 200 – 250 slov rozdělených do dvou souvislých textů. 1. text v rozsahu 140 – 180 slov, 2. text v rozsahu 60 – 70 slov. Zkouška trvá 75 minut (včetně času na volbu zadání), maturant si vybere jedno ze tří zadání pro každý ze dvou textů. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:

Čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení nejdéle 15 minut. Zkoušení proběhne podle nově přepracovaných monotematických pracovních listů. Maturant si vylosuje jeden z připravených 20 PL. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

V případě obou zkoušek platí, že poměr hodnocení je 40 % písemná práce a 60 % ústní zkouška.

Forma zkoušky:

kombinovaná zkouška – ústní a písemná část (platí pro český a cizí jazyk)

ústní zkouška před zkušební komisí (platí pro všechny ostatní předměty, pro povinné i nepovinné profilové zkoušky)

Nabídka dalších předmětů profilové části:

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova hudební, estetická výchova výtvarná.

Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají. Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše), nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné. Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se nezapočítává.

29. 10. 2020 Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Příspěvek byl publikován v rubrice maturita a jeho autorem je Martin Vlášek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *