Stanovení předmětů maturitní profilové zkoušky

Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2024

Bude průběžně aktualizováno.

79-41-K/81 a 79-41-K/41, gymnázium, ŠVP Vrchlabí

V povinných částech MZ žák vykoná zkoušku dohromady ze čtyř různých předmětů.

V rámci společné (státní) části vykoná žák povinně didaktický test z českého jazyka a povinně volitelně buď didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze v jediné úrovni obtížnosti. Hodnocení se provádí na škále „uspěl – neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Didaktické testy MZ se konají v květnu 2024.

Žák má možnost (rovněž v základní úrovni obtížnosti) zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr pouze z předmětů matematika nebo další cizí jazyk) a dále může jako nepovinnou zkoušku společné části zvolit předmět matematika rozšiřující. Hodnocení nepovinných částí se provádí obdobně jako v případě povinných zkoušek společné části.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z 2 dalších povinných zkoušek. Jestliže volil ve státní části matematiku, musí být jedna z dalších zkoušek profilové části z cizího jazyka. Zkouška z českého a cizího jazyka se v profilové části skládá z ústní zkoušky a písemné práce.

Nepovinně má maturant možnost zvolit nejvýše dvě další zkoušky.

Forma zkoušky:

Ústní zkouška před zkušební komisí z Čj a cizích jazyků

Metodika hodnocení ústní části je uvedena v samostatných souborech hodnocení Čj a Aj a dalších cizích jazyků

Ústní zkouška před zkušební komisí dalších předmětů

matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd,  informatika a výpočetní technika – ústní část

estetická výchova hudební, estetická výchova výtvarná – ústní část a obhajoba práce

Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají. Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše), nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Hodnocení každé zkoušky uvedených předmětů se provádí podle klasifikační stupnice.

 • 1 – výborný
 • 2 – chvalitebný
 • 3 – dobrý
 • 4 – dostatečný
 • 5 – nedostatečný

Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se nezapočítává.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání.

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

30. 9. 2023 Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Maturitní témata z francouzského jazyka 2023/2024

1) La famille
2) Caractère et description physique
3) Ma vie et le temps libre
4) Faire les courses
5) À table
6) Vêtements et la mode
7) Logement
8) Vie scolaire et professionnelle, entretien d´embauche
9)  Voyages et transport
10) Santé
11) Beaux arts dans le contexte historique
12) Mass-média
13) La République tchèque et Prague
14) La France et ses régions, Paris
15) Pays francophones
16) Le sport
17) La France et le système politique
18) Système scolaire en France et en République tchèque
19) La littérature francaise
20) Fêtes et traditions

Maturitní témata z anglického jazyka 2023/2024

 1. CR – geography, history, political system
 2. CR – Prague, places of interest, famous Czechs
 3. UK – geography, history, political system
 4. UK – London, places of interest, royal family, symbols
 5. USA – geography, history, political system
 6. USA – Washington, D.C., other US cities, presidents
 7. IRELAND
 8. CANADA
 9. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
 10. EDUCATIONAL SYSTEM – CR, USA, UK
 11. ENVIRONMENTAL ISSUES AND NATURAL DISASTERS
 12. GLOBAL ISSUES
 13. OUR REGION AND MY HOMETOWN
 14. HOLIDAYS AND CELEBRATIONS – CR, USA, UK
 15. WILLIAM SHAKESPEARE
 16. BRITISH LITERATURE
 17. AMERICAN LITERATURE
 18. MASS MEDIA – social media and communication, internet
 19. HEALTH and MEDICAL CARE
 20. SCIENCE and TECHNOLOGY

Maturitní témata z výtvarné výchovy 2023/24

 1. Umění pravěku
 2. Umění starověkých civilizací – Egypt, Mezopotámie, Kréta
 3. Antické umění
 4. Byzantské umění
 5. Románské umění
 6. Gotika
 7. Renesance
 8. Baroko
 9. Rokoko
 10. Klasicismus
 11. Romantismus
 12. Realismus
 13. Impresionismus
 14. Symbolismus, expresionismus, dekadence
 15. Secese
 16. Moderní směry – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, fauvismus…
 17. Informel
 18. Abstraktní umění
 19. Postmodernismus
 20. Konceptuální umění
 21. Současné umění
 22. Výtvarné techniky
 23. Pop art
 24. Op art – kinetické umění
 25. Minimalismus

Témata maturitních prací

 1. Ilustrace knihy s návrhem přebalu.
 2. Architektonické řešení příjezdu ke škole.
 3. Mytologické postavy severských bájí.

Maturitní otázky z dějepisu – ústní maturita profilová 2023/24


Maturitní témata z dějepisu 2023/2024
Pravěké období v dějinách lidstva
Doba orientálních despocií
Antické Řecko
Antický Řím
Raně středověká Evropa
Duchovní odkaz předků – křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, buddhismus
Slované
Doba vrcholného středověku v Evropě
Český stát v období středověku
Český stát v době lucemburské
Český stát v době husitské, doba Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Renesance a humanismus
Doba zámořských objevů
Reformace a protireformace
Nástup Habsburků na český trůn, třicetiletá válka
Významné evropské státy v 17. a na počátku 18. století
18. století – doba osvícenství a doba baroka
Francouzská revoluce, napoleonské války a vídeňský kongres
Habsburská monarchie v 19. století
Evropa a USA ve druhé polovině 19. století
Průmyslová revoluce, doba imperiální a kolonialismus
Věda, kultura a umění 19. a první poloviny 20. století
První světová válka
Vznik Československa a období první republiky
Svět po první světové válce
Pravicový a levicový extremismus
Druhá světová válka
Československo v letech 1939 – 1948
Československo po roce 1948
Svět po druhé světové válce

Profilová ústní zkouška z českého jazyka a literatury 2023/24

Struktura povinné zkoušky:
– čas na přípravu je 15 minut, délka zkoušky je 15 minut
– maturant si sestaví vlastní seznam 20 literárních děl ze Seznamu četby k maturitě dle předepsaného vzoru
– svůj seznam maturant odevzdá do 30. 3. vyučujícímu českého jazyka a literatury
– k ústní zkoušce budou využity stávající pracovní listy, složené z uměleckého a neuměleckého textu
– ve zkoušce se bude postupovat dle osnovy pracovního listu
– v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma

Maturitní témata ze zeměpisu 2023/2024

 1. Krajina a životní prostředí
 2. Politická geografie a mezinárodní organizace
 3. Vývoj evropské integrace, orgány a struktura EU
 4. Kartografie a geografické informační systémy (GIS), dálkový průzkum Země
 5. Geografie jako věda, historický vývoj geografie
 6. Atmosféra
 7. Hydrosféra
 8. Litosféra a georeliéf
 9. Obyvatelstvo světa, geografie sídel
 10. Pedosféra a biosféra
 11. Světové hospodářství – průmysl, doprava a služby
 12. Světové hospodářství – zemědělství, lesní hospodářství, rybolov
 13. Země jako vesmírné těleso, sluneční soustava
 14. Severní Amerika (USA, Kanada)
 15. Latinská Amerika
 16. Austrálie a Oceánie, polární oblasti
 17. Afrika
 18. Severní Evropa a Pobaltí
 19. Státy západní a jižní Evropy
 20. Střední Evropa (Německo, postkomunistické státy)
 21. Státy jihovýchodní a východní Evropy, Rusko
 22. Česká republika – přírodní podmínky, obyvatelstvo
 23. Česká republika – průmysl, hospodářství, mezinárodní postavení
 24. Státy východní a jihovýchodní Asie, Čína a Japonsko
 25. Jihozápadní Asie, Blízký a Střední východ
 26. Jižní Asie, indický subkontinent
 27. Zeměpisná charakteristika místního regionu (Královéhradecko se zaměřením na Trutnovsko)

Maturitní témata 2023/24

 

Angličtina: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=3971
Biologie: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=9039
Český jazyk: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=3989
Dějepis: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=15152
Francouzština: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=2231
Fyzika: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=1775
Hudební výchova: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=11201
Chemie: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=135
Informatika: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=13493
Matematika: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=113
Němčina: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=611
Výtvarná výchova: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=1441
Zeměpis: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=1432
ZSV: https://www.gymvr.cz/skola2/?p=3973

Maturitní témata z biologie 2022/23

1. Rozdíly mezi živou a neživou přírodou
2. Buňka
3. Fyziologie rostlin
4. Nejjednodušší formy organismů
5. Stélkaté organismy
6. Vyšší rostliny (bez krytosemenných)
7. Krytosemenné rostliny
8. Stavba rostlinného těla
9. Rozmnožování rostlin
10. Pohybová soustava
11. Dýchací, vylučovací a kožní soustava
12. Trávící soustava
13. Oběhová soustava
14. Řídící soustavy člověka
15. Smyslová ústrojí člověka
16. Rozmnožovací soustava a vývoj člověka
17. Prvoci, houbovci, žahavci
18. Ploštěnci, hlístice, měkkýši, kroužkovci
19. Členovci
20. Anamnia – paryby, ryby, obojživelníci
21. Amniota – plazi, ptáci
22. Savci
23. Molekulární základy dědičnosti, genetika buněk
24. Genetika organismů, populací a člověka
25. Ekologie