Přírodovědná exkurze k Pančavskému vodopádu

Dne 16.10.2018 jsme uskutečnili exkurzi k Pančavskému vodopádu. Vyjeli jsme lanovkou na Medvědín, pokračovali přes Šmídovu vyhlídku na Zlaté návrší, přes Pančavský vodopád k Labské boudě a Labským dolem zpět do Špindlerova Mlýna. Zaměřili jsme se zejména na podzimní flóru Krkonoš a geomorfologii Krkonoš s ukázkami kvádrovité odlučnosti žuly. Změřili jsme pH vody v rašeliništi, Pančavě i Labi. Počasí nám přálo 🙂
Do Vrchlabí jsme se vrátili v 16 hodin, doprava byla žákům hrazena z projektu I-KAP.

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ v ORP Vrchlabí – Gymnázium Vrchlabí (IROP)

logolink5CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004933
Smyslem projektu je zkvalitnění výuky zájmového a neformálního vzdělávání, maximální zajištění jejího souladu s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby absolventi kurzů byli maximálně připraveni pro vstup na trh práce, či studium polytechnických a přírodovědných oborů a našli své uplatnění.

Cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do prostor, v kterých bude probíhat výuka kurzů zájmového a neformálního vzdělávání, zajištění bezbariérového přístupu sociálního zařízení, pořízení moderního vybavení pro kurzy zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rovněž úprava zeleně a venkovního prostranství, čímž dojde k vytvoření vhodnějšího studijního prostředí.

Po dokončení projektu budou v konečném stavu prostory, ve kterých dochází k výuce zájmového a neformálního vzdělávání, disponovat moderními technickými pomůckami pro výuku polytechnického kurzu „Bádáme v kroužku Galileo“ a přírodovědného kurzu „Zkoumáme přírodu“. Učebny budou sloužit ke zkvalitnění kapacit pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a zvýšení zájmu žáků z ORP Vrchlabí o polytechnické a přírodovědné vzdělávání. Provedené stavební úpravy povedou k zabezpečení bezbariérového přístupu od vstupu do školy k podpořeným odborným učebnám, ve kterých bude probíhat výuka polytechnického a přírodovědného kurzu, a rovněž k zajištění bezbariérového přístupu sociálního zařízení.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Čtvrteční kroužky pro malé i větší žáky se konají od 14:00

Střídá se technická část (fyzikální pokusy, výroba modelů jako např. mechanická ruka, stavění robotů) s přírodovědnou částí, kde se chodí/jezdí do přírody, mikroskopuje a fotografuje. Mezi předměty biologie a fyzika je značný přesah, takže je vhodné chodit do kroužku každý čtvrtek – na část fyzikální i biologickou. 7.žáří jsme oživovali roboty Lego Mindsorms a upgradovali pamět RAM u sedmnácti notebooků. 14.září jsme sestavovali mechanickou ruku (z kartonu) a jelikož kolem poledne přivezla zásilková služba dva nové roboty Bioloid Premium, tak jsme je hned rozbalili a začali stavět toho nejtěžšího robota. Jestli nám to moc nepůjde, tak se vrátíme k nějakému jednoduššímu modelu.

ctkHP

bioloid

 

 

 

 

Ve čtvrtek 21.září od 14:00 se bude konat kroužek s přírodovědnou náplní, jehož obsahem budou praktické pokusy s mlékem a výroba másla. Prosíme účastníky kroužku, aby si donesli 30% smetanu, ze která si vlastními silami utlučeme máslo. To bude dobrota!

Informace pro strávníky 2017/2018

Přihláška na obědy

Všichni strávníci, kteří chodili do Jídelny Slovanská 99 Vrchlabí mají od 4.9.2017 automaticky přihlášeny obědy.
Pokud nebudete první den školy chtít oběd, musíte ho odhlásit.
Noví strávníci si mohou přihlášku na stravování stáhnout na www.jidelnavrchlabi.cz , nebo osobně vyzvednout ve ŠJ .

Provoz kanceláře ŠJ 28. – 31. 8. a 1.9. 2017: 10:00 – 15:00

Adaptační kurz 1.B

adaptak1b
Již druhý rok díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje v rámci primární prevence byl realizován program organizací Společně k bezpečí.
V rámci prevence se oba první ročníky na začátku školního roku zúčastnily adaptačního výjezdu. Cílem byla nejen prevence společensky negativních jevů, ale také vytvoření nového třídního kolektivu a utváření osobnosti studenta.
V listopadu byl realizován program pro první, druhý, třetí a čtvrtý ročník osmiletého studia.
Pro třídy 1.A a 4.A v rozsahu tří vyučovacích hodin a 2.A a 3.A v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.
Obsah programu byl přizpůsoben jednotlivým ročníkům a lektorka se snažila reagovat na aktuální situaci ve třídě.
Studenti se zabývali otázkami drog, závislostí, zdraví, trestní odpovědnosti, mezilidských vztahů..
Během programu měli také možnost poznat sebe a něco se dozvědět o druhých. Proto by tento program mohl být realizován i v roce následujícím.

Zájezd do Vídně

Gymnázium Vrchlabí pořádá pro studenty s výukou německého jazyka zájezd do Vídně

22. 5. – 23. 5. 2016
odjezd: 22. 5. ve 13.30 z parkoviště Pennymarketu vedle gymnázia
příjezd: 23. 5. v pozdních večerních hodinách
cena: 950,- Kč (jízdné, nocleh ve školním internátě v Dačicích, průvodce, vstupné na vyhlídkovou věž Donauturm)

program:
22. 5. navečer prohlídka Dačic, chvíle volna
23. 5. Vídeň: Donauturm, Hundertwasserhaus, okružní jízda městem (UNO City), prohlídka centra, podle zájmu návštěva přírodovědného muzea (zdarma) nebo některé obrazárny (zdarma), osobní volno, odjezd kolem 17.00

s sebou:

  • OP nebo pas, doklad o pojištění (zájemci o hromadné pojištění se přihlásí u vyučujících)
  • jídlo a pití
  • kapesné – na občerstvení, toalety, fakultativně na vstup na věž chrámu sv. Štěpána: do 14 let 2 EUR, starší 5,5 EUR
  • mobil

Přihlášky (zároveň s platbou) u vyučujících NJ.

Hana Jüptnerová, tel. 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz