Výsledky osmiletého oboru

Přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči
Pořadí Kód uchazeče Pořadí Kód uchazeče
1. 2 29. 48
2. 47 30. 5
3. 29 31. 79
4. 19 32. 1
5. 77 33. 83
6. 6 34. 56
7. 32 35. 34
8. 14 36. 16
9. 44 37. 25
10. 41 38. 59
11. 72 39. 43
12. 64 40. 53
13. 76 41. 27
14. 22 42. 26
15. 66 43. 78
16. 10 44. 52
17. 49 45. 23
18. 37 46. 36
19. 75 47. 42
20. 3 48. 54
21. 35 49. 58
22. 39 50. 33
23. 45 51. 57
24. 73 52. 8
25. 7 53. 4
26. 11 54. 30
27. 21 55. 12
28. 81 56. 50
57. 71
58. 28
59. 38
60. 80
61. 18
62. 13
63. 65
64. 20
65. 40
66. 69
67. 60
68. 62
69. 63
70. 15
71. 61
72. 9
73. 55
74. 82
75. 17
76. 46
77. 31
78. 74
79. 68
80. 24
81. 51

Vzhledem k tomu, že uchazeči měli možnost podávat dvě přihlášky, bude se hranice pro přijímání posouvat směrem dolů. Proto uchazečům, kteří nebyli přijati a mají o naši školu zájem, doporučujeme podat odvolání. Při posouvání hranice se nebere zřetel na ty uchazeče, kteří nepodali odvolání. Odvolání podejte do tří dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek podávají přijatí uchazeči do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

nG2018

Výsledky čtyřletého oboru

Výsledky čtyřletého oboru
Přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči
Pořadí Kód uchazeče Pořadí Kód uchazeče
1. 135 31. 114
2. 129 32. 90
3. 107 33. 113
4. 134 34. 112
5. 127 35. 132
6. 117 36. 93
7. 130 37. 123
8. 111 38. 85
9. 125 39. 89
10. 138 40. 102
11. 124 41. 92
12. 126 42. 110
13. 131 43. 108
14. 97 44. 101
15. 94 45. 109
16. 105 46. 115
17. 121 47. 120
18. 119 48. 137
19. 136 49. 133
20. 106 50. 100
21. 118 51. 84
22. 95 52. 87
23. 98 53. 96
24. 103 54. 128
25. 122 55. 99
26. 91
27. 104
28. 86
29. 88
30. 116

Vzhledem k tomu, že uchazeči měli možnost podávat dvě přihlášky, bude se hranice pro přijímání posouvat směrem dolů. Proto uchazečům, kteří nebyli přijati a mají o naši školu zájem, doporučujeme podat odvolání. Při posouvání hranice se nebere zřetel na ty uchazeče, kteří nepodali odvolání. Odvolání podejte do tří dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek podávají přijatí uchazeči do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

VG2018

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (I-KAP)

logolink_vvvCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

Do projektu je zapojeno celkem 19 partnerů délka trvání projektu je 36 měsíců. Příjemcem je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol včetně naší školy, která se zaměřila na polytechnické vzdělávání a volnočasové aktivity.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ v ORP Vrchlabí – Gymnázium Vrchlabí (IROP)

logolink5CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004933
Smyslem projektu je zkvalitnění výuky zájmového a neformálního vzdělávání, maximální zajištění jejího souladu s postupy a procesy, které jsou aplikovány v praxi, aby absolventi kurzů byli maximálně připraveni pro vstup na trh práce, či studium polytechnických a přírodovědných oborů a našli své uplatnění.

Cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do prostor, v kterých bude probíhat výuka kurzů zájmového a neformálního vzdělávání, zajištění bezbariérového přístupu sociálního zařízení, pořízení moderního vybavení pro kurzy zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je rovněž úprava zeleně a venkovního prostranství, čímž dojde k vytvoření vhodnějšího studijního prostředí.

Po dokončení projektu budou v konečném stavu prostory, ve kterých dochází k výuce zájmového a neformálního vzdělávání, disponovat moderními technickými pomůckami pro výuku polytechnického kurzu „Bádáme v kroužku Galileo“ a přírodovědného kurzu „Zkoumáme přírodu“. Učebny budou sloužit ke zkvalitnění kapacit pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a zvýšení zájmu žáků z ORP Vrchlabí o polytechnické a přírodovědné vzdělávání. Provedené stavební úpravy povedou k zabezpečení bezbariérového přístupu od vstupu do školy k podpořeným odborným učebnám, ve kterých bude probíhat výuka polytechnického a přírodovědného kurzu, a rovněž k zajištění bezbariérového přístupu sociálního zařízení.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Čtvrteční kroužky pro malé i větší žáky se konají od 14:00

Střídá se technická část (fyzikální pokusy, výroba modelů jako např. mechanická ruka, stavění robotů) s přírodovědnou částí, kde se chodí/jezdí do přírody, mikroskopuje a fotografuje. Mezi předměty biologie a fyzika je značný přesah, takže je vhodné chodit do kroužku každý čtvrtek – na část fyzikální i biologickou. 7.žáří jsme oživovali roboty Lego Mindsorms a upgradovali pamět RAM u sedmnácti notebooků. 14.září jsme sestavovali mechanickou ruku (z kartonu) a jelikož kolem poledne přivezla zásilková služba dva nové roboty Bioloid Premium, tak jsme je hned rozbalili a začali stavět toho nejtěžšího robota. Jestli nám to moc nepůjde, tak se vrátíme k nějakému jednoduššímu modelu.

ctkHP

bioloid

 

 

 

 

Ve čtvrtek 21.září od 14:00 se bude konat kroužek s přírodovědnou náplní, jehož obsahem budou praktické pokusy s mlékem a výroba másla. Prosíme účastníky kroužku, aby si donesli 30% smetanu, ze která si vlastními silami utlučeme máslo. To bude dobrota!

Informace pro strávníky 2017/2018

Přihláška na obědy

Všichni strávníci, kteří chodili do Jídelny Slovanská 99 Vrchlabí mají od 4.9.2017 automaticky přihlášeny obědy.
Pokud nebudete první den školy chtít oběd, musíte ho odhlásit.
Noví strávníci si mohou přihlášku na stravování stáhnout na www.jidelnavrchlabi.cz , nebo osobně vyzvednout ve ŠJ .

Provoz kanceláře ŠJ 28. – 31. 8. a 1.9. 2017: 10:00 – 15:00