Nové Clubs v programu AA

V programu AA je možné se nyní zapsat do nových Clubs, aktivit vytvořených pro studenty, kteří mají zájem o umění, čtení knih, konverzaci v angličtině a španělštinu… níže jsou odkazy na vyučující, u kterých je v případě zájmu nutné se zapsat…

 

Monday – Art Club 3:30 to 4:30 (If you are interested contact Ms. Nieves at Maria.Nieves@americanacademy.com to RSVP)

Tuesday – Book Club 3:30 to 4:30 (If you are interested contact Ms. Nieves at Maria.Nieves@americanacademy.com to RSVP)

Tuesday – English Conversation Club 4:00-5:00(yvonne.crawford@americanacademy.com to RSVP)

Wednesday – Spanish 3:30 to 4:30 (If you are interested contact Ms. Nieves at Maria.Nieves@americanacademy.com to RSVP)

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 22. 9. 2022 se naši vybraní studenti účastnili Okresního kola v týmovém „přespoláku“ na Paradráze v Trutnově. Počasí akci přálo a mezi 350 běžci z 18 škol z celého okresu Trutnov se některým našim borcům dařilo zejména po individuální stránce výborně (Kačka Hanušová, Filip Hanuš, Hanka Fišnarová, Klárka Nová). Šlo ale o nelehký týmový závod. Parádně si doběhla pro skvělé 3. místo děvčata v kat. III – Hanka Fišnarová, Klárka Nová, Evelínka Brůnová, Barča Beranová, Kája Hančová. Starší chlapci v kat. V ve složení Filip Hanuš, Vilém Zábranský, Vojta Krejčí, Kryštof Macháček, Sam Mečíř a Ondra Stránský si vybojovali 4. místo. Běželi jste výborně a těšme se na obdobné sportovní akce!


Tak s chutí do dalších tréninků 🙂

Peníze z burzy

… se budou vyplácet od úterý 20.9.2022 – noste si drobné!!!
Nechoďte o velké přestávce, prosím.
Na letošní burze prodali studenti studentům učebnice za 38 960,- Kč a studentů, kteří dali učebnice na burzu, bylo 92. Chválíme bývalé maturanty, kteří letos nezapomněli.
Jedna studentka prodala celkem 18 knih a zároveň obdrží za svoje knihy maximální částku na osobu – 2055,- Kč.

A tak zase po roce — 8. A a 4. B na sportovním kurzu v Bílém Potoce

Přišlo září, nový školní rok a jak je již dobrým zvykem, vyrazily obě třídy maturitního ročníku na „cyklisťák“. Kromě adrenalinu v sedle, který byl každodenním chlebem, studenti absolvovali i mnoho jiných, převážně týmových, aktivit. Volejbal, letní biatlon, střelbu ze vzduchovky nebo závod dvojic v orientačním běhu. Také si osvojili základní dovednosti servisu a údržby kola a první pomoci.

Všem zúčastněným udělujeme pochvalu za vydařený a pohodový týden.

Poděkování patří také všem milým lidem z RZ Jizerky, že se o nás hezky starali a poskytli nám krásné zázemí.

 

E. Volfová, L. Rychtr, M. Šafránek a P. Havlíček

Biologický korespondenční seminář Biozvěst

Každý nový školní rok jsou zveřejněny na stránkách http://biozvest.arach.cz/ a na Facebooku https://www.facebook.com/groups/biozvest  celkem čtyři série semináře, každá v odstupu dvou měsíců. Každá série obsahuje tři teoretické a jednu praktickou úlohu z různých oborů biologie.  Poslední, tzv. seriálová úloha je věnována tématu, kterému je věnován celý školní rok. Letošní rok je věnován tématu Paměť.  Studenti svá řešení odesílají na e-mailovou adresu biozvest@gmail.com, kde je opravují jednotliví autoři úloh.

 

Rozšiřte si své biologické obzory a zapojte se!

Preventivní program školy

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PRACOVIŠTĚ VRCHLABÍ

 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 

Název a adresa školy Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola – pracoviště Vrchlabí, Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
Zřizovatel Královéhradecký kraj
Ředitel Mgr. MartinVlášek
Telefon 739 079 778
E-mail vlasek@gymvr.cz

 

Školní metodik prevence Mgr. Radka Trejbalová
Telefon 499 421 584, 604 364 730
E-mail trejbalr@gymvr.cz
Konzultační hodiny Pondělí a pátek 9:25-9:45 (kabinet Nj)

po domluvě kdykoliv

 

Výchovný poradce Mgr. Jaroslava Nývltová
Telefon 499 421 584, 604 447 226
E-mail nyvltova@gymvr.cz
Konzultační hodiny Pondělí a pátek 9:25-9:45 (učebna Hv)

po domluvě kdykoliv

 

        

Počet tříd Počet žáků
Osmileté gymnázium 8 218
Čtyřleté gymnázium 4 101
Celkem 12 319

 

 

1.1 Použitá terminologie a zkratky

 

PPŠ     preventivní program školy

ŠMP   školní metodik prevence
ŠPP     školní poradenské pracoviště

PP       primární prevence

PPP     pedagogicko-psychologická poradna

NNO   nestátní nezisková organizace

OMP  oblastní metodik prevence

VP       výchovný poradce

TU      třídní učitel

OSPOD odbor sociální a právní ochrany dětí

 

 

 1. ÚVOD

Vzhledem k nárůstu rizikového chování, zneužívání návykových látek u populace mládeže a dětí školního věku, zhoršení psychického stavu v důsledku covid lockdownů je důležité realizovat programy primární prevence právě v době školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

Nejen z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje programy primární prevence rizikového chování. Druhým důvodem je vědomí, že pouze žák, který respektuje sám sebe, cítí se být respektován a umí respektovat své okolí, má optimální podmínky pro svůj psychický i intelektuální rozvoj.

Minimální preventivní program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28.

 

 

 1. VSTUPNÍ INFORMACE

 

3.1 Charakteristika regionu a školy

Škola, sídlící ve Vrchlabí (12 000 obyvatel, nízká úroveň kriminality) se řadí mezi menší školy, průměrně vzdělává kolem 300 žáků, naplněnost tříd se pohybuje kolem 25 žáků. Oborovou strukturu školy tvoří dva obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté podle ŠVP), 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté podle ŠVP).

Budova vrchlabského gymnázia pochází z roku 1909.  České gymnázium je zde od roku 1945. Budova se nachází asi pět minut chůze od autobusového a vlakového nádraží. To, že se jedná o historickou budovu, klade vyšší nároky na údržbu, vytápění a vnitřní dispoziční uspořádání učeben a kabinetů.  V budově je 12 velkých učeben, 4 malé učebny, 3 laboratoře, 3 učebny výpočetní techniky, tělocvična, aula, posilovna s lezeckou stěnou, knihovna, 10 kabinetů a 3 administrativní místnosti. V suterénu školy je bazén o rozměrech 5 x 20 metrů, šatny a kotelna. V přilehlém venkovním prostoru se nachází sportovní areál.

 

Technická a hygienická vybavenost školy vykazuje velmi solidní standard, interiéry školy procházejí postupně (v závislosti na finančních možnostech) rekonstrukcí a modernizací. Na úpravě vzhledu svých tříd, případně i společných prostor, se podílejí i studenti. Společným shromažďovacím prostorem pro pedagogy je sborovna, pro přípravu na výuku mají učitelé k dispozici kabinety, vybavené PC s připojením na internet.

 

V době mimo vyučování (volné hodiny) a o přestávkách mohou studenti využívat prostor školy, počítačové učebny a studovnu (na její optimalizaci se pracuje v součinnosti se studentským parlamentem). V rámci volnočasových aktivit škola studentům nabízí možnost využití posilovny či biologicko-fyzikální kroužek.

 

Pedagogický sbor je stabilizovaný, aprobovanost dosahuje 97 %. Někteří učitelé studují a doplňují si aprobaci. Na škole působí okolo 30 vyučujících.

 

 

 

3.2 Stručná analýza situace (vyplývající ze SWOT analýzy ŠPP)

Náročné studium na gymnáziu pomáháme žákům zvládat vlídným přístupem všech pracovníků školy. Škola cílevědomě buduje otevřené a klidné sociální klima a prostředí příznivé pro rozvíjení pozitivních vzájemných vztahů v žákovských kolektivech i mezi žáky a pedagogy. Prevence rizikového chování žáků je součástí komplexního výchovného působení celého pedagogického sboru. Jeho základem je klidné a věcné řešení drobných každodenních problémů, přiměřené a výchovně účinné reakce na běžná porušování školního řádu a promyšlená strategie předcházení závažnějším rizikovým jevům, případně jejich neodkladné řešení v součinnosti s externími odborníky. Na naší škole nepůsobí školní psycholog, a to zejména kvůli personálnímu nedostatku v této profesi.

Vycházíme z mnohokrát potvrzeného předpokladu, že rizikové chování žáků má obvykle více příčin. Základním preventivním opatřením je tedy získání co nejvíce informací o našich žácích a navázání vztahu důvěry s jejich rodiči. Informace o žácích získáváme průběžně, formou dotazníků, případně osobním rozhovorem. Úzké kontakty a spolupráci nabízíme rodičům žáků již od prvního setkání s nimi, při první třídní schůzce, kterou organizujeme po skončení přijímacího řízení. Informace získané blízkým vztahem s žáky a jejich rodiči, pozorným vnímáním a rozhovory s nejen problémovými žáky a jejich rodiči využíváme jako podklad pro intervenci v rámci školy, případně pro vyhledání pomoci mimo rámec školy, nebo předání celého případu odborníkům.

Ve spolupráci s vyučujícími průběžně sledujeme výskyt rizikového chování a ve shodě s vedením školy tyto situace řešíme. Nejčastěji řešené problémy souvisejí s poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, depresemi a úzkostmi (plynoucími nejen ze školního neúspěchu) a nadměrným hraní počítačových her a přítomností na sociálních sítích. Všechny tyto faktory mají pochopitelně vliv na školní úspěch žáků a v ojedinělých případech vedou až k ukončení studia. Napjaté vztahy mezi žáky nebo situace směřující k sociálnímu vyloučení jednotlivců řešíme individuálně, většinou ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm.

 

 

Ojediněle se vyskytují případy požívání alkoholu a kouření na školních akcích, které řešíme ve shodě se školním řádem.

 

Velkou pozornost věnujeme klimatu a vztahům v jednotlivých třídách. I když se nesetkáváme s případy šikany, snažíme se v žácích podporovat vzájemnou toleranci a vnímavost vůči ostatním. Každoročně realizujeme program primární prevence v třídách nižšího gymnázia (Semiramis). Pro nově příchozí žáky (první ročníky) je určen především žákům prvních ročníků a je zaměřen na adaptaci v kolektivu, zvládání zátěžových situací, psychohygienu a předcházení ohrožení závislostmi a dalšími formami rizikového chování.

 

Úroveň rizikového chování žáků na škole je zjišťován průběžně, prací třídních učitelů, ŠMP a učitelů, připomínkami žáků – studentský parlament. Na zjišťování rizikového chování žáků se velkou měrou podílí i pracovníci ŠPP.

 

Momentálně u nás nejsou prováděna žádná sociometrická šetření. Zde spatřujeme své rezervy. Víme, že někteří naši žáci experimentují s marihuanou a kouří. Přibylo také vulgárních verbálních projevů žáků na půdě školy.

 

Vzhledem k tomu, že analýza z minulých let není k dispozici, hodláme tento stav považovat za výchozí a po uplynutí školního roku ho podrobíme analýze.

 

 

3.3 Informační zdroje

 

 • Informace získané z odborných seminářů a pracovních setkání ŠMP
 • Poznatky získané na základě vlastního šetření
 • Informace získané od pracovníků a žáků školy

 

 

 1. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

 

4.1 Cíle preventivních intervencí na škole

 

Dlouhodobé cíle:

 • vytváření bezpečného a kvalitního klimatu tříd i školy,
 • formování a rozvíjení dovedností pro život, sociálních dovedností a dovedností seberegulace (měkkých kompetencí) žáků
 • a rozvíjení klíčových dovedností pedagogů, podpora schopnosti sebereflexe, podpora pracovního i osobního seberozvoje pedagogů

 

 

Střednědobé cíle:

 • zajistit pravidelnou práci s třídními kolektivy (TU, ŠMP, VP, KP)
 • pravidelné neformální setkávání pedagogů
 • podporovat u rodičů zájem o dění ve škole
 • prohlubovat kompetentnost pedagogických pracovníků (supervize, další vzdělávání TU)

 

Krátkodobé cíle:

 • připravit TU na práci s třídními kolektivy a zajistit efektivní třídnické hodiny na nižším gymnáziu
 • zajistit externí odborníky na interaktivní besedy se studenty (Policie ČR, OSPOD, PPP, Semiramis, Anabel) o tématech souvisejících s prevencí rizikového chování
 • systemizovat realizaci PP v jednotlivých ročnících
 • vyškolit vybrané pedagogy v sexuální výchově a organizaci adaptačních kurzů tak, aby se naše škola v budoucnu nemusela spoléhat na externí zdroje (realizace v následujících letech)
 • propojit školu a rodiče v podobě setkávání s odborníky u témat, která jsou zajímavá pro obě strany
 • 2 x ročně realizovat preventivní program prostřednictvím Semiramis v primě, sekundě a tercii

 

4.2 Řízení a realizace preventivních aktivit

Ředitel školy

 

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména:

 • součinností při tvorbě strategie školy pro primární prevenci
 • podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, kariérového poradce, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování preventivního programu školy
 • podporou aktivit ŠPP a účastí na schůzkách ŠPP

 

 

 

 

 

Školní metodik prevence

      

      Metodické a koordinační činnosti

 

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.), účast na pravidelných setkáváních ŠPP. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

    Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

Třídní učitel:

 

 • spolupracuje se školním metodikem prevence a pracovníky ŠPP při zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci preventivního programu školy a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě
 • motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy
 • zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy
 • získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.

Ostatní pedagogové školy

 

 • Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, spolupracují s TU a ŠPP. Konzultují s TU a ŠPP případné problémy a navrhují opatření.

 

 

 4.3 Tým, jeho vzdělávání a supervize

 

Základ realizačního týmu tvoří školní metodik prevence, výchovný poradce a vedení školy, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště. Do týmu patří celý kolektiv pedagogů, především však třídní učitelé.

 

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v dalším vzdělávání všech učitelů školy, především třídních učitelů. Pro pedagogy podílející se na realizaci PP je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který pro ně vyhledává nové informace a podněty. Supervizi nad ŠMP naší školy zajišťuje oblastní metodik prevence, který také metodicky vede ŠMP.

 

 

 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ

Prevence rizikového chování je součástí ŠVP a platných učebních osnov. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v hodinách:

 • občanské nauky/ základů společenských věd
 • biologie a chemie
 • zeměpisu a dějepisu
 • českého jazyka a cizích jazyků
 • hudební výchovy
 • tělesné výchovy

 

nc

 1. AKTIVITY V RÁMCI PP 

 

6.1 Aktivity určené žákům

 

TŘÍDA AKTIVITA TERMÍN
1. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  Adaptační kurz (TU, ŠMP) 14. – 16. 9. 2022
  Kariérové poradenství (8 hod) 2 hod/čtvrtletí
  Primární prevence (PP) – Semiramis

1. pololetí blok Vyplouváme-změny na 2. stupni, podpora vztahů žák x třídní učitel, téma nových kolektivů

2. pololetí blok Táhneme za jeden provaz-podpora zdravých vztahů, spolupráce a kooperace ve skupinách

dle domluvy s TU
2. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  PP Semiramis

1. pololetí blok Když se někdo topí – prevence šikany, agresivní chování, řešení problémů a konfliktů v kolektivu

od 2. pololetí dochází k volbě tématu jednotlivých setkání (nejlépe třídou) – témata pod tabulkou

dle domluvy s TU
  Kariérové poradenství (8 hod) 2 hod/čtvrtletí
3. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  PP Semiramis

V 1. i 2. pololetí dochází k volbě tématu jednotlivých setkání (nejlépe třídou a TU) – viz níže

dle domluvy s TU
  Kariérové poradenství (8 hod) 2 hod/čtvrtletí
4. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  Kariérové poradenství 4-5 vyuč. hodin – projektový den leden 2023
5. A Kariérové poradenství 4 hodiny – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (poruchy příjmu potravy)  
6. A Kariérové poradenství 4 hodiny – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (Policie ČR)  
7.A Utužovací kurz (TU, Semiramis) září 2022
  Projektový den – Den inspirací – volba povolání konec 2. pololetí
  Kariérové poradenství (skupinové, individuální) – VP průběžně
8.A Psychohygiena (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Kariérové poradenství – Jak na VŠ? (VP) 1. pololetí
1. B Adaptační kurz (TU, ŠMP) – Semiramis září 2022
  Kariérové poradenství 4 hodiny – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (poruchy příjmu potravy) 1.pololetí
2. B Kariérové poradenství 4 hodin – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (Policie ČR)  
3. B Projektový den – Den inspirací – volba povolání konec 2. pol
  Kariérové poradenství (skupinové, individuální) – VP průběžně
4. B Psychohygiena (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Kariérové poradenství – Jak na VŠ? (VP) 1. pololetí
   

 

Volitelná témata:

 

 1. Nemůžu žít bez (závislosti obecně, hodnotový žebříček a postoje, drogy, hráčství)
 2. Zrcadlo, zrcadlo… v zajetí ideálů (ideál krásy, poruchy příjmu potravy, sebepojetí)
 3. Jenom pohled nestačí (předsudky, rasismus, xenofobie, tolerance odlišností)
 4. Šaty dělaj člověka (subkultury, okrajově předsudky)
 5. Já mezi lidmi (komunikační dovednosti, empatie, nácvik odmítání)
 6. O rodičích a dětech aneb umyl sis ruce? (komunikace konfliktů, pohled rodič x dítě)
 7. Žijeme online (rizikové chování na internetu, sociální sítě)
 8. Nebezpečné bezpečně? (adrenalin, rizikové trávení volného času)
 9. Uvolněte se, prosím (zvládání stresu a náročných situací, emoce s tím spojené)
 10. Já a ty (partnerské vztahy, naslouchání a porozumění, rozdíly muži x ženy) – toto téma lze zvolit nejdříve v 2. pololetí 8. ročníku
 11. Na tělo (partnerství, prevence rizikového sexuálního chování, mýty o sexualitě) – toto téma lze zvolit až po absolvování bloku Já a ty

 

 

6.2 Aktivity určené pedagogům

 

supervize (skupinová i individuální) Semiramis 5 setkání za školní rok zájemci
Supervize

Semiramis

5 setkání za školní rok vedení
WS: Bezpečná třída, pravidla třídy, TH

Semiramis

8 hodin celý sbor

 

 

 

6.3 Aktivity určené rodičům

 

třídní schůzky-konzultace listopad 2022, duben 2023 celý sbor
setkání s učiteli nad aktuálními tématy (Děti ve světě on-line) listopad 2022, duben 2023 Zájemci, TU

 

 

Rodiče si mohou domluvit konzultaci s ŠMP a VP.

 

 

 1. EVALUACE PPŠ

 

Tento preventivní plán školy je prvním svého druhu na naší škole, a tak nevychází z evaluace svého předchůdce. Naopak s evaluací tohoto PPŠ se po skončení školního roku 2022/2023 počítá.

 

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty a odkazy
DROGY

 • PPP- Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Brno

Vedoucí pracoviště: PhDr. Lenka Skácelová, psycholog
Sociální pracovnice: Jitka Lolková, DiS.

Telefon: 548 526 802, 723 252 765 Email: sladkova@pppbrno.cz
Web: poradenskecentrum.cz
Číslo datové schránky: nrk5vhw
Adresa: Sládkova 45, 613 00 Brno

 

KOUŘENÍ

ŠIKANA

LINKY BEZPEČÍ

 • Dětské krizové centrum, dkc.cz
 • Modrá linka- Centrum a linka důvěry pro děti a mládež, modralinka.cz
 • Sdružení Linka bezpečí, linkabezpeci.cz
 • Linka bezpečí 116 111 nebo 800 155 055
 • Linka vzkazů domů 800 111 113, 724 727 777
 • Rodičovská linka 840 111 234
 • Bílý kruh bezpečí, bkb.cz, 257 317 100

AIDS

 • Národní program boje proti AIDS, aids-hiv.cz
 • Národní linka prevence AIDS, 800 144 144
 • Česká společnost AIDS pomoc, aids-pomoc.cz
 • Informace o lidské sexualitě, sexus.cz

 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

 

Orgán sociálně právní ochrany dětí OSPOD, MěÚ Vrchlabí

 • Jaroslava Tauchmanová, vedoucí odboru (sociálně právní ochrana dětí – péče o dítě, náhradní rodinná péče (osvojení, poručnická péče), tel.: 499 405 746,

e-mail: tauchmanovajaroslava@muvrchlabi.cz

 

 • Kamila Franková, referentka (sociálně právní ochrana dětí – péče o dítě, náhradní rodinná péče (pěstounská péče, přechodná pěstounská péče), tel.: 499 405 747,

e-mail: frankovakamila@muvrchlabi.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 5. 9. 2022                                                                      Dne: 9. 9. 2022

Vypracovala: Mgr. Radka Trejbalová, ŠMP                          Schválil: Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polytechnický kroužek

Zítra ve čtvrtek 8. 9. 2022 se zase rozbíhá náš tradiční polytechnický kroužek, je určen hlavně pro nižší gymnázium, ale klidně přivítáme někoho i z vyššího gymnázia. Začínáme fyzikou a robotikou v učebně ć. 02 od 14 hodin. Kroužek je pro naše studenty zdarma a nikdo nevyžaduje pravidelnou docházku. Budeme se po týdnu střídat s biologií.

Celý příspěvek

Dodatečné zabezpečení přechodu

  

Tolik diskutovaný přechod pro chodce u gymnázia byl dodatečně zabezpečen o dva výstražné trojúhelníky a nápisy ŠKOLA. Je to dobrý a vstřícný krok směrem k bezpečnosti jak studentů, tak běžných obyvatel našeho města. Nicméně bych si představoval ještě o něco efektivnější zabezpečení, např. světla, která tam kdysi byla, či retardér, popř. úsekové měření rychlosti. Rovněž odstranění/přesazení dvou keřů, které směrem od Penny  brání ve výhledu na příchod k přechodu směrem od vstupu do gymnázia, by pomohlo bezpečnosti — jak z hlediska řidičů, tak přecházejících.

Jsem rád, že další dílčí krok k větší uživatelské bezpečnosti tohoto nepřehledného dopravního místa byl udělán a děkuji technickým službám města Vrchlabí za jejich práci.

Burza učebnic

… proběhne takto:

7. 9. 2022 1. B a 5. A od 14:00 v učebně č. 21
7. 9. 2022 2. B a 6. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 3. B a 7. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 4. B a 8. A od 14:00 v učebně č. 22

Chcete-li prodat vlastní učebnice, máte tyto možnosti:
1) nabídnout je za rozumnou cenu nižším ročníkům
2) přinést je do našeho kabinetu (Brožová–Kosáčková) a nabídnout je k prodeji na burze. Knihy musí být označeny vašim jménem, ročníkem a cenou. Jazykové učebnice nesmí být popsány.
Vyhrazujeme si právo popsané učebnice z burzy vyřadit a snížit jejich cenu, pokud neodpovídá kvalitě.
Pro studenty, kteří nakupují knihy mimo burzu dobrá rada: zkontrolujte si, jaké učebnice budete potřebovat a jejich realnou cenu.

Začíná kurz latiny pro začátečníky

Tuto středu začíná nový kurz latiny pro začátečníky.  Sejdeme se v místnosti č. 5 ve 14:00. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

Komu je kurz určen? Všem, které čeká během jejich vysokoškolského studia povinná zkouška z latiny a také těm, kteří se chtějí setkat s kořeny evropské kultury a vytvořit si předpoklad pro efektivní studium moderních jazyků.

Týden bez odpadu 5. 9. – 11. 9.

Týden bez odpadu je mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení. Zamyslete se i vy nad množstvím svého vyprodukovaného odpadu a pokuste se toto množství snížit. Tato akce není o správném třídění odpadu, ale o předcházení vzniku odpadu vůbec. Jak na to? Vyřadíme ze svého života věci na jedno použití např. mikroténové sáčky vyměníme za látkové, PET lahve vyměníme za skleněné nebo plastové lahve na opakované použití. Plastové kelímky na kávu nebo čaj nahradíme svým hrnečkem. Zkuste žít podle principů 5 Z: zamítnout, co nepotřebujeme, zredukovat, co potřebujeme, zužitkovat, co spotřebováváme, zrecyklovat, co nemůžeme zamítnout, zredukovat ani dál zužitkovat,  zkompostovat zbytek. Může vám k tomu dopomoci kniha Domácnost bez odpadu, kterou napsala Bea Johnson.

Výchovný poradce

Výchovný poradce

 

Výchovný poradce má za úkol řešit výchovné a vzdělávací potřeby žáků. Má na starosti péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), mezi které patří žáci zdravotně postižení, žáci s poruchami učení, žáci nadaní, žáci s poruchami chování a žáci sociálně znevýhodnění.

 

Výchovný poradce je neustále v kontaktu s vedením školy (účast na poradách vedení), metodikem prevence i s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky (účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách, dle potřeby po vzájemné domluvě).

 

Samozřejmostí je průběžné operativní řešení problémů ve výchovně vzdělávacím procesu, péče o studenty s IVP a studenty sportovce, kteří mají určité studijní úlevy, prevence všech patologických jevů a motivace studentů při charitativních akcích (Bílá pastelka, Světluška, Květinový den apod.).

 

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Náplň práce výchovného poradce se skládá z poradenských, metodických a informačních činností.

Poradenské činnosti

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením

 

Metodické a informační činnosti

 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 

Nastavení systému péče o žáky se SVP

 

Na základě depistáže a doporučení učitele a třídního učitele nebo informací od zákonného zástupce škola poskytneme žákovi nejprve 1. stupeň podpůrných opatření (dále jen PO) – přímá podpora ve výuce, a pokud není dostačující, zajistíme ve spolupráci se zákonnými zástupci odeslání žáka na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) nebo speciálně pedagogického centra (dále jen SPC). Rodiče si zajistí termín, škola vyplní a pošle dotazník. Poradna pak vystaví doporučení k poskytování podpůrných opatření. Toto doporučení si zákonný zástupce musí vyzvednout v poradně a následně škola obdrží doporučení přes datovou schránku.

Výchovný poradce seznámí se závěry vyšetření všechny příslušné pedagogy a doporučí postup práce s žákem. Na doporučení PPP a SPC v některých případech vypracujeme individuální vzdělávací plán (IVP). Výchovný poradce koordinuje práci na něm, kontroluje jeho plnění a konzultuje ho s PPP a SPC.

 

 

Systém péče o žáky s neprospěchem

 

Žákům s neprospěchem věnujeme ve škole velkou pozornost. Na pravidelných poradách vždy řešíme možný postup, jak tomuto předejít. Jednáme se žákem i jeho zákonným zástupcem a nastavíme systém dalšího vzdělávání. Poskytujeme individuální konzultace.

 

Systém péče o nadané žáky

„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“     (Albert Einstein)

 

Péči o nadané zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli vybraných předmětů.

Pro žáky s diagnostikovaným mimořádným nadáním je vypracován IVP, podle kterého jsou vzděláváni.

 

 

Systém péče o žáky s poruchami chování 

 

Práci s těmito žáky zajišťuje primárně metodik prevence Mgr. Radka Trejbalová ve spolupráci s výchovným poradcem. Důležitá je i spolupráce s OSPOD. Jako škola máme ohlašovací povinnost a prohřešky našich žáků musíme s OSPOD konzultovat.

Zde jsou velmi důležitá jednání s rodiči a nastavení systému pravidel chování ve třídě a škole.

 

Kontakty na odborníky v regionu:

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,

           tel.: 495 265 423, info@pppkhk.cz

 

tel.: 499 813 080, 608 448 327 – objednávání klientů

 

 • SPC Trutnovpro děti s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a vadami řeči, Lesnická 8, 541 01 Trutnov

tel.: 731 582 421, spc.tu@centrum.cz, http://spc.msspctu.cz/wordpress/

 

 • Centrum Psychologické Podpory

Vrchlabí, ul. Komenského 1248, tel: 603 283 743,

http://www.poradna-vrchlabi.cz/

PhDr. Miroslav Novotný, tel.: 603 745 282, mail: novotny.terapie@centrum.cz

 

 • SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, 

Šimkova 879, Hradec Králové

sms.spc.hk@gmail.comwww.spczphk.wbs.cz.

 

 • Lenka Hüblová–klinický psycholog pro děti a dospělé, partnerské a rodinné poradenství, krizová intervence

Na Struze 30, Trutnov – Dolní Předměstí 54101,

tel.: 731 559 861

 

 • Klára Borůvková, klinický psycholog

Ordinace psychologa s.r.o., Komenského 63, 54301 Vrchlabí

tel.: 603 814 396, ordinace.psychologa@gmail.com, klara.boruvkova@gmail.com

 

 • RIAPS Trutnov, Procházkova 818, 541 02 Trutnov

tel.:  731 441 265, https://www.riaps.cz/

 

 • SVP Varianta, Mládežnická 536, 540 02 Trutnov

tel.: 731 389 631, https://www.svpvarianta.cz/

 • SVP Podpora, B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

Adresa ambulance: Arnultovice 93, 543 72 Rudník

tel.: 499 441 482, 775 866 809

https://www.vuhostinne.cz/svp/ambulantni-hodiny/, socialnihostinne@seznam.cz

 

 • Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec a.s.

Školní ulice 430, 460 05 Liberec 5 (Králův háj)

tel.: 485 313 515, https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/

 

 • Metodik prevence při PPP Trutnov – Jana Kaplanová

tel.: 602 620 020, mail:  j.kaplanova@ppptrutnov.cz

 

 

 

Služby kariérového poradenství

 

Naše škola nabízí v rámci Školního poradenského pracoviště služby kariérového poradenství, tedy pomoc a podporu žákům a jejich rodičům při rozhodování o další vzdělávací cestě a budoucí profesi.

V čem pomáhá a podporuje kariérové poradenství?

 • Najít, co jde dětem snadno a dobře
 • Pojmenovat jejich silné stránky
 • Uvědomit si, v čem je jejich jedinečnost
 • Pochopit, jaké jsou jejich motivace a hodnoty
 • Získat potřebné informace z trhu práce
 • Získat zkušenosti z praxe

Kariérové vzdělávání ve vizi naší školy aneb o co ve škole usilujeme?

 • Vybavit žáky dovednostmi pro 21. století
 • Zapojit většinu pedagogů a zejména třídní učitele
 • Mít jasnou koncepci a nabídku kariérních služeb ve škole
 • Spolupracovat se zaměstnavateli (nechat žákům zažít reálný svět práce)
 • Spolupracovat s rodiči

Ve škole chceme rozvíjet kariérové vzdělávání. Naším cílem je žák, který:

 • Udělá vlastní vědomé rozhodnutí o budoucím profesním směřování – ví, co chce a proč to chce
 • Je zodpovědný za své rozhodnutí
 • Ví, co pro svůj cíl musí udělat, je v tom aktivní
 • Ví, kde hledat potřebné informace
 • Ví, kde si může nechat poradit

Vítáme spolupráci s rodiči. Můžete nám nabídnout něco z tohoto?

 • Exkurzi do Vaší firmy
 • Možnost, aby si žáci vyzkoušeli jeden den ve Vaší profesi
 • Prezentaci či besedu se žáky o Vašem oboru, o Vaší práci, o Vaší kariérní cestě

Nebo cokoliv dalšího, co pomůže žákům ve vědomém rozhodování o své profesní budoucnosti.

 

 

 

 

Naše nabídka pro žáky a rodiče:

 • Individuální konzultace po domluvě
 • Tematické hodiny
 • Projektové dny ve škole
 • Workshopy pro rodiče a žáky
 • Setkávání se studenty VŠ a lidmi z praxe
 • Stáž ve firmě – „Jeden den v práci“-
 • Přihlášky na SŠ, VOŠ a VŠ

 

Zajímavé odkazy k volbě další vzdělávací cesty a budoucí profese:

 

 

 

 

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

 

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk 
www.kybersikana.eu 
www.nebutobet.cz 

 

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz 
www.sikana.org 
www.sikana.cz 

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani 
www.spondea.cz 
wikipedie.org (sebepoškozování) 

 

https://psychologie.cz/psychika-zavrenych-deti/

 

 

Pro studenty

Kariérové poradenství na našem gymnáziu ti pomáhá dojít k vědomému rozhodnutí, jakou cestou jít po nižším i vyšším stupni gymnázia– jakou si zvolit střední/vysokou školu, na jakou budoucí profesi se připravovat.
Ptej se sám sebe, zamýšlej se a o svých úvahách a náhledech se pobav s druhým člověkem, který ti může dát zpětnou vazbu (ideálně odborník jako psycholog, výchovný nebo kariérový poradce).

Můžeš postupovat v těchto 3 krocích:


1) Začni u sebe – Zajímej se o sebe – Zjišťuj o sobě

Sebepoznání je ve tvém rozhodování zásadní. Jedině od poctivého zmapování vlastní osobnosti vede cesta k tomu, že budeš v budoucím studijním a pracovním životě spokojený/á. Jak poznáš svou osobnost? Hledej postupně odpovědi na tyto otázky:
• Jaké jsou mé silné a slabé stránky?
• Které činnosti umím opravdu dobře? Pro co mám nadání?
• Čeho si na mě váží mí přátelé?
• V jaké situaci se nejčastěji dostávám do stresu?
• Jakou vlastnost bych chtěl/a rozvíjet?
• Co bys rád/a dělal/a v životě, aby tě to naplňovalo a dávalo ti smysl?
• Jaké máš sny a plány? A co bys dělal, kdybys neměl žádné limity a omezení?
• Co tě baví ve škole?
• Co ti jde snadno, bez velkého učení, bez námahy?
• Z čeho máš nejhorší známky a proč?
• Jaké máš kroužky/volnočasové aktivity?
• Co nejraději děláš, když máš úplně volno a nic nemusíš?
• Jaké činnosti tě nabíjí energií? Při kterých činnostech zapomínáš na čas?
• Jak si představuješ svůj pracovní den?
• Co je pro tebe ve vysněné práci důležité?

2) Koukej kolem sebe – Ptej se – Hledej své místo

Uvažuj o profesích podle těchto kritérií:
• Kdo to je projektový manažer? Dosaď si libovolnou profesi, která tě něčím zaujala.
• Co celý den dělá a s kým spolupracuje?
• Kdy pracuje?
• Kde pracuje?
• Jaké pomůcky používá?
• Kdo je jeho cílová skupina/zákazník?
• Co musí umět a zvládat (jeho znalosti, dovednosti, kompetence)?

 • Má jeho práce nějaká rizika?
  • Proč je jeho práce důležitá?
  • Na jakou střední/vysokou školu půjdeš, kdyby ses chtěl/a uplatnit v této profesi?

Hledej více informací:
Zdroje informací o středních/vysokých školách:

 

 

Webové stránky škol

 

3) Nenech vše (jen) na sobě. Ptej se těch, co mají zkušenosti.


Ve škole se můžeš obrátit na kariérového a výchovného poradce, třídního
učitele či učitele předmětu, který tě baví.
Případně vyhledej poradenství mimo školu. Kariérové poradenství nabízí pedagogicko-psychologické poradny a další organizace např. PPP Trutnov, Úřad práce Trutnov.
Zjišťuj mezi vrstevníky, jak se rozhodovali ti, kteří už chodí na střední/vysokou  školu. Pro jejich nakontaktování využij i sociální sítě.
V rodině se pobav s rodiči či jinými příbuznými o jejich profesi a o tom, jak se k ní dostali.

 

Ptej se třeba na toto:

 • Podle čeho sis vybral/a střední/vysokou školu ty? A jaká to byla?
  • Co nebo kdo ti pomohl se rozhodovat?
  • Kdyby ses teď rozhodoval/a znova, vybral/a by sis stejnou nebo jinou školu? Proč?
  • Co ti ta střední/vysoká škola dala pro život? Co ses tam naučil/a nejdůležitějšího?
  • Co jsi pak dělal/a po střední škole dál (studium, práce, …)?
  • Co děláš nyní a s čím jsi v práci spokojen/nespokojen?

A nezapomeň:

Celé je to o tobě.
Tvé potřeby jsou důležité.
Důležitá je tvá vlastní cesta – nedává smysl kopírovat druhé.
Přání jiných je jen jedna z variant
Potřebuješ mít plán i B a C. Kdyby ti plán A (vysněná škola či obor) ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity pro komunikaci mezi rodičem a dítětem

Doporučení rodičům:

Neřešte volbu střední/vysoké školy a profese tzv. na poslední chvíli. Tyto aktivity zvládnete se svým dítětem už na začátku studia na gymnáziu.

Aktivita č. 1: „Nabídnout dítěti svůj úhel pohledu“

Jako rodiče máte co nabídnout svým dětem, NABÍDNĚTE JIM SVOU ZKUŠENOST A SVŮJ ÚHEL POHLEDU NA NĚ. Třeba tak, že napíšete odpovědi na tyto otázky, které pak svému dítěti předáte:

Jaká jsou 3 slova, která nejlépe vystihují mé dítě?
Co mé dítě podle mě nejvíce zajímá?
Co jde mému dítěti snadno/rychleji/lépe oproti ostatním?
Jaké povolání či práce by podle mě k mému dítěti seděla?


Aktivita č. 2: „Rodokmen“

Vyplňte společně rodokmen své rodiny. Zaměřte se v něm na profese, které jednotliví členové vykonávali (už jsem např. v důchodu) nebo vykonávají. Bavte se o tom, jaké schopnosti ve svých profesích uplatňují? Jaká povolání či schopnosti se v rodině objevují či dokonce dědí? U koho se může Vaše dítě inspirovat či si jeho práci i vyzkoušet?


Aktivita č. 3 „Portfolio“

Pátrejte se svým dítětem po jeho silných stránkách a po tom, v jakých situacích se jeho silné stránky projevují.
Projděte s dětmi fotoalba z různých aktivit či krabici jejich úspěchů (diplomy, ocenění, výrobky z kroužků …) a hledejte jejich kompetence třeba zde. Klíčové kompetence (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj) nás provází v nějaké formě celý život.

 

 

 

 

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět 5 proti 5
Krkonošské gymnázium a SOŠ


5 proti 5
Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

Pokyny pro žáka: Pravidla
Principem hry je, že soutěžící se snaží uhádnout nejčastější odpovědi na nejrůznější otázky.

V první fázi hry tedy učitel rozdá dotazník s otázkami a žáci je vyplní. Otázky také mohou navrhnout žáci. Některé otázky jsou uvedeny v tomto metodickém listu. Po uplynutí stanoveného času dotazníky učitel vybere a sestaví statistiku nejčastějších odpovědí, tzv. TOP odpovědí, zkráceně TOPKY. Jejich počet může být pro danou otázku různý.
Druhá fáze hry je samotná soutěž.

Postaví se proti sobě dva týmy, např. dvě poloviny třídy. Moderátor hry vybere z každého družstva jednoho hráče a položí první otázku. Kdo se ze dvou vybraných dříve přihlásí, má možnost odpovídat jako první. Vysloví odpověď a moderátor zkontroluje, jestli se vyskytuje mezi topkami a na jakém umístění. Soutěžící dostane tolik bodů, kolik dotazujících uvedlo tuto odpověď. Poté odpovídá druhý soutěžící – má šanci ještě trumfnout soupeře, pokud uhádne frekventovanější odpověď. Vítěz tohoto rozstřelu získává pro své družstvo kromě bodů možnost pokračovat v hádání.
Družstvo se radí mezi sebou a výslednou odpověď musí vždy říct vybraný mluvčí družstva. Pokud je odpověď správná, pokračují dál, pokud ne, slovo dostává soupeř.
Vždy se připisují body za každou uhádnutou odpověď.
Na konci hry se body sečtou a vítězné družstvo je odměněno.

Pomůcky:
Flipchart s psacími potřebami nebo tabule, připravené otázky, papíry a psací potřeby pro každého účastníka
Doba realizace: 15 – 20min odpovědi na otázky, 45-90 min samotná soutěž
Co se osvědčilo: na rozdělení do skupin je vhodné použít losovátka.

Otázky je možné směřovat ke zjištění klimatu třídy, oblíbených žáků apod. Také jak si kdo všímá dění ve třídě, škole nebo průběhu dne na školním výletě. Může vést i k zopakování učiva.
Očekávané výstupy:
Třída si uvědomí, jaké jsou vyznávané hodnoty, zábavnou formou si zopakuje nabyté
vědomosti.

Rozvoj žáků se SVP: žáky se SVP vede k zapojení se do kolektivu třídy, prezentování vlastního názoru, pomáhá socializovat žáka.

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady otázek pro třídu:

Od čeho jsou ve škole přestávky?
………………………………………………………………………….
Co nosí žáci domů ze školy?
………………………………………………………………………….
Jaký je můj nejoblíbenější předmět ve škole?
………………………………………………………………………….
Kdo je nejhezčí holka ve třídě?
………………………………………………………………………….
Kdo to byl Archimedes?
………………………………………………………………………….
Kdo je můj nejoblíbenější učitel, učitelka?
………………………………………………………………………….
Jaký je nejlepší způsob trávení prázdnin?
………………………………………………………………………….
Z čeho mám největší obavy ve škole?
………………………………………………………………………….
Jak jinak se může říct „místnost“?
………………………………………………………………………

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět Civilizace
Krkonošské gymnázium a SOŠ

Civilizace
Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

 

Příprava:

Pro tuto aktivitu je vhodné vyhledat v lese místo, které skýtá dostatek materiálu pro stavbu chýší – nejlépe smíšený les s podrostem, mechy, dostatkem spadaného dřeva, pařezy, kameny a jinými prvky, které inspirují účastníky k tvorbě města. Místem může protékat potok, přičemž při této variantě musíme počítat, že se alespoň někteří žáci namočí.

Pomůcky:
Dále si vedoucí hry připraví uzavíratelnou tašku, do které dá předměty, které účastníci k stavbě chýší mohou potřebovat – přírodní provaz, nůžky, plachtu, kolíky   na prádlo, lžíci, dle věku účastníků i nůž. Také tam ale může přidat předměty s činností nesouvisející – láhev, papír apod.

Doba realizace: Příprava – asi 1 hodina, samotná aktivita – 100 minut

Pokyny pro žáka:
Žáky před začátkem hry vyzveme, aby se oblékli na více než hodinový pobyt v lese a aby si s sebou nebrali žádné předměty. Poté odvedeme žáky na určené místo.
Na určeném místě, nejlépe na nějakém výrazném místě uprostřed usedne vedoucí (jeden, čivíce) a takto promluví k žákům:

„Nyní si představte, že jste první lidé na zemi, a vašim úkolem je založit na ní civilizaci. Vaše země sahá od …do… (nyní určí dané prostranství). Vystavějte na ní chýše, město, cesty, jak je vám libo. Můžete si také mezi sebou vytvořit různá povolání, postavení vůči sobě apod., tak, jak to v civilizaci bývá.
Ke stavbě můžete použít cokoliv, co zde naleznete, ale můžete také zkusit prosit bohy (vedoucí) o nějaké dary.
Na stvoření civilizace máte 100 let, což ale v našem čase znamená 100 minut.
Pusťte se do práce!“

Hra nabízí množství interpretací, a tak se během ní může odehrát téměř cokoliv. Od toho, že všichni budou spolupracovat na jednom velkém díle až po válku účastníků mezi sebou, přes nezájem a netečnost ke stavbě. Vedoucí musí se vším počítat. Jeho úkolem (poměrně těžkým) je do aktivity nezasahovat – pouze v nejnutnějších případech – možnost zranění účastníků, ničení živé přírody apod. Jinak pozoruje, jaké vznikají vztahy, poznamenává si je, mlčky pozoruje dění.

Také vystupuje v roli božstva – reaguje pouze na nejméně 10 osob, které ho přijdou prosit – zadá jim určitý úkol – např. 3 minuty mlčení, společný zpěv, recitace, 10 dřepů, párový tanec všech prosebníků, od každého vtip apod. Za splněný úkol může dát skupině jeden předmět z tašky – nemusí ale dát přesně to, oč žádali – bohové se chovají nevyzpytatelně.
Vedoucí pouze takto vstupuje do hry. Jsem přesvědčen, že i tuto roli ovlivní jeho světonázor a filosofie.

Po uplynutí času vedoucí svolá aktéry a následuje fáze, kdy účastníci předvedou všem, co vytvořili. Vedoucí se opět zdrží konkrétních komentářů, může jen obecně účastníky pochválit.
Poslední část hry:
Každý z účastníků dostane papírek a psací potřeby a jeho úkolem je napsat vzkaz příštím generacím – co se jim osvědčilo nebo neosvědčilo, co se povedlo, či nepovedlo, co by odkázali lidem ve stejné situaci nebo jak si svoji hru užili.
Vedoucí poté lístky vybere, může hru uzavřít čtením těchto lístků nebo hodnocením z jeho pohledu.

Co se osvědčilo:

Když učitel vidí, že někdo z žáků dělá něco, co ohrožuje zdraví a bezpečnost jeho i jiných účastníků, nebo dělá něco jiného, co je pro učitele nepřípustné, vezme si aktéry stranou a dříve, než jim činnost striktně zakáže, pokusí se jim vysvětlit, jaké jejich kroky mohou mít důsledky.


Očekávané výstupy:

Uvědomění si důsledků svých rozhodnutí, možnost nahlédnout na konstruktivnost spolupráce nebo individualismus účastníků.


Rozvoj žáků se SVP:

Aktivita slouží k socializaci žáka do třídního kolektivu, zvlášť tvořivá a manuální činnost vhodně kompenzuje výukové obtíže a umožňuje zažít úspěch.

 

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět Investice firmy
Krkonošské gymnázium a SOŠ


Investice firmy

Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

 

Pokyny pro žáka:

Učitel vás rozdělí do čtyř skupin. Každá skupina bude představovat jedno z odvětví nějaké velké firmy. Tato firma se pro naši hru bude jmenovat Schoda.

Jedna skupina představuje personální oddělení, druhá prodej a marketing, další výzkum a poslední nákup a technické zázemí. Podrobnosti o účelu každého odvětví si přečtete na lístku, který na začátku hry dostanete.
Vašim úkolem je dohodnout se, jakým způsobem si mezi sebou rozdělíte akcie firmy Schoda.
Způsob, jakým se budete dohadovat, není určen, akcie vám jsou přiděleny, až je váš ředitel (předseda třídy) zapíše na tabuli.
Akcie se na konci hry mohou přepočítat na nějaký hmotný předmět – např. sladkost a tolik, kolik si každé odvětví vyhádalo, tolik dostane a rozdělí si mezi své členy.
Pozor – hodnota akcií se může měnit a nemůžete ji nijak ovlivnit.

Příprava:

Učitel (vedoucí hry) rozdělí třídu, skupinu do čtyř družstev. Po přednesení zadání a přečtení si podrobností o každém odvětví zahájí samotné dohadování. Nijak do tohoto procesu nezasahuje, pouze kdyby se hodně odklánělo od cíle, může je motivovat, povzbudit. Dle svého uvážení stále snižuje hodnotu akcí, tím dodává

na dramatičnosti.

Na závěr s třídou hovoří:
Jak jste spokojeni s výsledkem? Co byste příště udělali jinak? Kdo byl dominantní při
dohadování? Co znázorňuje ubývání akcí? Modelovala hra běžné domlouvání se ve třídě? Apod.

Pomůcky:
Vytisknout lístky s názvy a podrobnostmi o jednotlivých odvětvích, připravit projekci
s údajem o hodnotě akcií – nebo flipchart, tabuli.

Doba realizace: 45 min

Co se osvědčilo:
Na rozdělení do skupin je vhodné použít losovátka.

Očekávané výstupy:

Třída si modelově vyzkouší techniky diskuze, uvědomí si, čím platí při výběru z možností, zakusí, že nevybírat si žádné řešení může být ta nejdražší volba.

Rozvoj žáků se SVP:
Žáky se SVP vede k zapojení se do kolektivu třídy, prezentování vlastního názoru, pomáhá socializovat žáka.

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

Personální

 • platy zaměstnanců
 • nábor nových zaměstnanců
 • prostředí, ve kterém pracují
 • stravování
 • jejich další vzdělávání
 • možnosti jejich kulturního a sportovního vyžití
 • odměny a oslavy

Prodej a marketing

 • prodej produktů firmy
 • reklama
 • péče o síť prodejen a prodejců
 • design a image firmy

Výzkum

 • hledání nových efektivních technologií
 • zavádění nových výrobků
 • hledání mezer na trhu


Nákup a technické zázemí

 • nákup materiálů a součástek
 • údržba strojů
 • nákup nových výrobních strojů
 • péče o budovy, sklady firmy, kancelářské prostory
 • obnova PC a softwaru

 

 

 

HODNOTA AKCIÍ FIRMY SCHODA
56
miliard

 

 

 

 

 

Metodický list Člověk a jeho svět SMS to UFO
Krkonošské gymnázium a SOŠ


SMS pro UFO

Občanská výchova, klima třídy, nižší gymnázium

 

Pokyny pro žáka:
Připravte si psací potřebu, popř. podložku

Věnujte pozornost HLÁŠENÍ.
Máte určený čas k vypracování SMS pro UFO (8 min).
Po stanoveném čase odevzdejte zprávy učiteli a vytvořte skupinu hochů a děvčat (může být změněno podle potřeby).
Nyní se z vás stávají mimozemšťané a ve skupině máte 5 minut (záleží na velikosti skupiny) na přečtení si zpráv a vybrání těch, kteří si zaslouží záchranu v podobě transportu na vaši planetu.
Po stanoveném čase nahlas přečtěte zprávy těch, které jste vybrali. Tipujte, kdo mohl tyto zprávy psát. Potom se k textům přihlásí samotní autoři.
Nakonec proběhne diskuse nad průběhem aktivity.

Příprava:
Průběh aktivity je popsaný v pokynech pro žáka.
V závěrečné diskusi učitel může položit následující otázky:

 • Na základě čeho jste vybírali ve skupině?
 • Jakým způsobem jste spolupracovali při výběru?
 • Jak se cítíte vy, kteří jste byli vybráni?

Pomůcky:
Žáci – psací potřeba, popř. podložka
Učitel – vytiskne aršíky pro psaní SMSTOUFO.

Pokud aktivita bude směřovat pro lepší poznání mezi hochy a děvčaty, tak vytiskne aršíky na dva druhy barevných papírů.

Doba realizace: 45 min.

Očekávané výstupy:
Žák si formuluje vlastní jedinečnost, aktivita slouží k poznání žáků v kolektivu, může být využita pro lepší poznání mezi hochy a děvčaty ve školní třídě.

Rozvoj žáků se SVP:
Žáky se SVP vede k uvědomění si vlastní jedinečnosti a svých schopností, pomáhá
socializovat žáka.

Převzato od: Centrum Korálek, Mgr. Pavel Sýkora

Upravila: Mgr. Jaroslava Nývltová

 

 

 

 

HLÁŠENÍ
Vážení obyvatelé planety Země. Pozor! Pozor! Naše planeta i celé lidstvo se nachází   na pokraji katastrofy. Podle všech informací se nevyhneme záhubě.
Jedinou nadějí je nečekaná návštěva z vesmíru – UFO, které nenadále přistálo na Zemi a nabízí blíže neurčenému počtu lidí záchranu v podobě transportu na jejich domovskou planetu. Mimozemšťané však provádí rychlý, ale pečlivý a nekompromisní výběr. Pokud stojíte o to využít tuto šanci záchrany, musíte odeslat jednu SMS zprávu na adresu SMSTOUFO (sms pro UFO) s popisem vaší osobnosti. Z pozorování víme, že mimozemšťané vybírají jen ty, kteří o sobě pravdivě napíší, v čem jsou jedineční a originální. Žádné dva stejné jedince na palubu záchranné lodi neberou.

Zpráva nesmí být delší než jedna SMS zpráva (160 znaků) a nesmí být podepsána.
Návštěvníci z vesmíru svými schopnostmi rozpoznají pravého autora.
Na odeslání zprávy máte …….minut.
Konec mimořádného hlášení