Preventivní program školy

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PRACOVIŠTĚ VRCHLABÍ

 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 

Název a adresa školy Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola – pracoviště Vrchlabí, Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
Zřizovatel Královéhradecký kraj
Ředitel Mgr. MartinVlášek
Telefon 739 079 778
E-mail vlasek@gymvr.cz

 

Školní metodik prevence Mgr. Radka Trejbalová
Telefon 499 421 584, 604 364 730
E-mail trejbalr@gymvr.cz
Konzultační hodiny Pondělí a pátek 9:25-9:45 (kabinet Nj)

po domluvě kdykoliv

 

Výchovný poradce Mgr. Jaroslava Nývltová
Telefon 499 421 584, 604 447 226
E-mail nyvltova@gymvr.cz
Konzultační hodiny Pondělí a pátek 9:25-9:45 (učebna Hv)

po domluvě kdykoliv

 

        

Počet tříd Počet žáků
Osmileté gymnázium 8 218
Čtyřleté gymnázium 4 101
Celkem 12 319

 

 

1.1 Použitá terminologie a zkratky

 

PPŠ     preventivní program školy

ŠMP   školní metodik prevence
ŠPP     školní poradenské pracoviště

PP       primární prevence

PPP     pedagogicko-psychologická poradna

NNO   nestátní nezisková organizace

OMP  oblastní metodik prevence

VP       výchovný poradce

TU      třídní učitel

OSPOD odbor sociální a právní ochrany dětí

 

 

 1. ÚVOD

Vzhledem k nárůstu rizikového chování, zneužívání návykových látek u populace mládeže a dětí školního věku, zhoršení psychického stavu v důsledku covid lockdownů je důležité realizovat programy primární prevence právě v době školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

Nejen z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje programy primární prevence rizikového chování. Druhým důvodem je vědomí, že pouze žák, který respektuje sám sebe, cítí se být respektován a umí respektovat své okolí, má optimální podmínky pro svůj psychický i intelektuální rozvoj.

Minimální preventivní program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28.

 

 

 1. VSTUPNÍ INFORMACE

 

3.1 Charakteristika regionu a školy

Škola, sídlící ve Vrchlabí (12 000 obyvatel, nízká úroveň kriminality) se řadí mezi menší školy, průměrně vzdělává kolem 300 žáků, naplněnost tříd se pohybuje kolem 25 žáků. Oborovou strukturu školy tvoří dva obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté podle ŠVP), 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté podle ŠVP).

Budova vrchlabského gymnázia pochází z roku 1909.  České gymnázium je zde od roku 1945. Budova se nachází asi pět minut chůze od autobusového a vlakového nádraží. To, že se jedná o historickou budovu, klade vyšší nároky na údržbu, vytápění a vnitřní dispoziční uspořádání učeben a kabinetů.  V budově je 12 velkých učeben, 4 malé učebny, 3 laboratoře, 3 učebny výpočetní techniky, tělocvična, aula, posilovna s lezeckou stěnou, knihovna, 10 kabinetů a 3 administrativní místnosti. V suterénu školy je bazén o rozměrech 5 x 20 metrů, šatny a kotelna. V přilehlém venkovním prostoru se nachází sportovní areál.

 

Technická a hygienická vybavenost školy vykazuje velmi solidní standard, interiéry školy procházejí postupně (v závislosti na finančních možnostech) rekonstrukcí a modernizací. Na úpravě vzhledu svých tříd, případně i společných prostor, se podílejí i studenti. Společným shromažďovacím prostorem pro pedagogy je sborovna, pro přípravu na výuku mají učitelé k dispozici kabinety, vybavené PC s připojením na internet.

 

V době mimo vyučování (volné hodiny) a o přestávkách mohou studenti využívat prostor školy, počítačové učebny a studovnu (na její optimalizaci se pracuje v součinnosti se studentským parlamentem). V rámci volnočasových aktivit škola studentům nabízí možnost využití posilovny či biologicko-fyzikální kroužek.

 

Pedagogický sbor je stabilizovaný, aprobovanost dosahuje 97 %. Někteří učitelé studují a doplňují si aprobaci. Na škole působí okolo 30 vyučujících.

 

 

 

3.2 Stručná analýza situace (vyplývající ze SWOT analýzy ŠPP)

Náročné studium na gymnáziu pomáháme žákům zvládat vlídným přístupem všech pracovníků školy. Škola cílevědomě buduje otevřené a klidné sociální klima a prostředí příznivé pro rozvíjení pozitivních vzájemných vztahů v žákovských kolektivech i mezi žáky a pedagogy. Prevence rizikového chování žáků je součástí komplexního výchovného působení celého pedagogického sboru. Jeho základem je klidné a věcné řešení drobných každodenních problémů, přiměřené a výchovně účinné reakce na běžná porušování školního řádu a promyšlená strategie předcházení závažnějším rizikovým jevům, případně jejich neodkladné řešení v součinnosti s externími odborníky. Na naší škole nepůsobí školní psycholog, a to zejména kvůli personálnímu nedostatku v této profesi.

Vycházíme z mnohokrát potvrzeného předpokladu, že rizikové chování žáků má obvykle více příčin. Základním preventivním opatřením je tedy získání co nejvíce informací o našich žácích a navázání vztahu důvěry s jejich rodiči. Informace o žácích získáváme průběžně, formou dotazníků, případně osobním rozhovorem. Úzké kontakty a spolupráci nabízíme rodičům žáků již od prvního setkání s nimi, při první třídní schůzce, kterou organizujeme po skončení přijímacího řízení. Informace získané blízkým vztahem s žáky a jejich rodiči, pozorným vnímáním a rozhovory s nejen problémovými žáky a jejich rodiči využíváme jako podklad pro intervenci v rámci školy, případně pro vyhledání pomoci mimo rámec školy, nebo předání celého případu odborníkům.

Ve spolupráci s vyučujícími průběžně sledujeme výskyt rizikového chování a ve shodě s vedením školy tyto situace řešíme. Nejčastěji řešené problémy souvisejí s poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, depresemi a úzkostmi (plynoucími nejen ze školního neúspěchu) a nadměrným hraní počítačových her a přítomností na sociálních sítích. Všechny tyto faktory mají pochopitelně vliv na školní úspěch žáků a v ojedinělých případech vedou až k ukončení studia. Napjaté vztahy mezi žáky nebo situace směřující k sociálnímu vyloučení jednotlivců řešíme individuálně, většinou ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm.

 

 

Ojediněle se vyskytují případy požívání alkoholu a kouření na školních akcích, které řešíme ve shodě se školním řádem.

 

Velkou pozornost věnujeme klimatu a vztahům v jednotlivých třídách. I když se nesetkáváme s případy šikany, snažíme se v žácích podporovat vzájemnou toleranci a vnímavost vůči ostatním. Každoročně realizujeme program primární prevence v třídách nižšího gymnázia (Semiramis). Pro nově příchozí žáky (první ročníky) je určen především žákům prvních ročníků a je zaměřen na adaptaci v kolektivu, zvládání zátěžových situací, psychohygienu a předcházení ohrožení závislostmi a dalšími formami rizikového chování.

 

Úroveň rizikového chování žáků na škole je zjišťován průběžně, prací třídních učitelů, ŠMP a učitelů, připomínkami žáků – studentský parlament. Na zjišťování rizikového chování žáků se velkou měrou podílí i pracovníci ŠPP.

 

Momentálně u nás nejsou prováděna žádná sociometrická šetření. Zde spatřujeme své rezervy. Víme, že někteří naši žáci experimentují s marihuanou a kouří. Přibylo také vulgárních verbálních projevů žáků na půdě školy.

 

Vzhledem k tomu, že analýza z minulých let není k dispozici, hodláme tento stav považovat za výchozí a po uplynutí školního roku ho podrobíme analýze.

 

 

3.3 Informační zdroje

 

 • Informace získané z odborných seminářů a pracovních setkání ŠMP
 • Poznatky získané na základě vlastního šetření
 • Informace získané od pracovníků a žáků školy

 

 

 1. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

 

4.1 Cíle preventivních intervencí na škole

 

Dlouhodobé cíle:

 • vytváření bezpečného a kvalitního klimatu tříd i školy,
 • formování a rozvíjení dovedností pro život, sociálních dovedností a dovedností seberegulace (měkkých kompetencí) žáků
 • a rozvíjení klíčových dovedností pedagogů, podpora schopnosti sebereflexe, podpora pracovního i osobního seberozvoje pedagogů

 

 

Střednědobé cíle:

 • zajistit pravidelnou práci s třídními kolektivy (TU, ŠMP, VP, KP)
 • pravidelné neformální setkávání pedagogů
 • podporovat u rodičů zájem o dění ve škole
 • prohlubovat kompetentnost pedagogických pracovníků (supervize, další vzdělávání TU)

 

Krátkodobé cíle:

 • připravit TU na práci s třídními kolektivy a zajistit efektivní třídnické hodiny na nižším gymnáziu
 • zajistit externí odborníky na interaktivní besedy se studenty (Policie ČR, OSPOD, PPP, Semiramis, Anabel) o tématech souvisejících s prevencí rizikového chování
 • systemizovat realizaci PP v jednotlivých ročnících
 • vyškolit vybrané pedagogy v sexuální výchově a organizaci adaptačních kurzů tak, aby se naše škola v budoucnu nemusela spoléhat na externí zdroje (realizace v následujících letech)
 • propojit školu a rodiče v podobě setkávání s odborníky u témat, která jsou zajímavá pro obě strany
 • 2 x ročně realizovat preventivní program prostřednictvím Semiramis v primě, sekundě a tercii

 

4.2 Řízení a realizace preventivních aktivit

Ředitel školy

 

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména:

 • součinností při tvorbě strategie školy pro primární prevenci
 • podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, kariérového poradce, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování preventivního programu školy
 • podporou aktivit ŠPP a účastí na schůzkách ŠPP

 

 

 

 

 

Školní metodik prevence

      

      Metodické a koordinační činnosti

 

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.), účast na pravidelných setkáváních ŠPP. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

    Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

Třídní učitel:

 

 • spolupracuje se školním metodikem prevence a pracovníky ŠPP při zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci preventivního programu školy a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě
 • motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy
 • zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy
 • získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.

Ostatní pedagogové školy

 

 • Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, spolupracují s TU a ŠPP. Konzultují s TU a ŠPP případné problémy a navrhují opatření.

 

 

 4.3 Tým, jeho vzdělávání a supervize

 

Základ realizačního týmu tvoří školní metodik prevence, výchovný poradce a vedení školy, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště. Do týmu patří celý kolektiv pedagogů, především však třídní učitelé.

 

Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v dalším vzdělávání všech učitelů školy, především třídních učitelů. Pro pedagogy podílející se na realizaci PP je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který pro ně vyhledává nové informace a podněty. Supervizi nad ŠMP naší školy zajišťuje oblastní metodik prevence, který také metodicky vede ŠMP.

 

 

 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ

Prevence rizikového chování je součástí ŠVP a platných učebních osnov. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v hodinách:

 • občanské nauky/ základů společenských věd
 • biologie a chemie
 • zeměpisu a dějepisu
 • českého jazyka a cizích jazyků
 • hudební výchovy
 • tělesné výchovy

 

nc

 1. AKTIVITY V RÁMCI PP 

 

6.1 Aktivity určené žákům

 

TŘÍDA AKTIVITA TERMÍN
1. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  Adaptační kurz (TU, ŠMP) 14. – 16. 9. 2022
  Kariérové poradenství (8 hod) 2 hod/čtvrtletí
  Primární prevence (PP) – Semiramis

1. pololetí blok Vyplouváme-změny na 2. stupni, podpora vztahů žák x třídní učitel, téma nových kolektivů

2. pololetí blok Táhneme za jeden provaz-podpora zdravých vztahů, spolupráce a kooperace ve skupinách

dle domluvy s TU
2. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  PP Semiramis

1. pololetí blok Když se někdo topí – prevence šikany, agresivní chování, řešení problémů a konfliktů v kolektivu

od 2. pololetí dochází k volbě tématu jednotlivých setkání (nejlépe třídou) – témata pod tabulkou

dle domluvy s TU
  Kariérové poradenství (8 hod) 2 hod/čtvrtletí
3. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  PP Semiramis

V 1. i 2. pololetí dochází k volbě tématu jednotlivých setkání (nejlépe třídou a TU) – viz níže

dle domluvy s TU
  Kariérové poradenství (8 hod) 2 hod/čtvrtletí
4. A TH 2x měsíčně (TU, ŠMP, VP) každých 14 dní
  Kariérové poradenství 4-5 vyuč. hodin – projektový den leden 2023
5. A Kariérové poradenství 4 hodiny – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (poruchy příjmu potravy)  
6. A Kariérové poradenství 4 hodiny – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (Policie ČR)  
7.A Utužovací kurz (TU, Semiramis) září 2022
  Projektový den – Den inspirací – volba povolání konec 2. pololetí
  Kariérové poradenství (skupinové, individuální) – VP průběžně
8.A Psychohygiena (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Kariérové poradenství – Jak na VŠ? (VP) 1. pololetí
1. B Adaptační kurz (TU, ŠMP) – Semiramis září 2022
  Kariérové poradenství 4 hodiny – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (poruchy příjmu potravy) 1.pololetí
2. B Kariérové poradenství 4 hodin – projektový den (VP) 2 hod/pololetí
  Rozvoj měkkých kompetencí (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Preventivní setkání s odborníky (Policie ČR)  
3. B Projektový den – Den inspirací – volba povolání konec 2. pol
  Kariérové poradenství (skupinové, individuální) – VP průběžně
4. B Psychohygiena (ŠMP) 2 hod/pololetí
  Kariérové poradenství – Jak na VŠ? (VP) 1. pololetí
   

 

Volitelná témata:

 

 1. Nemůžu žít bez (závislosti obecně, hodnotový žebříček a postoje, drogy, hráčství)
 2. Zrcadlo, zrcadlo… v zajetí ideálů (ideál krásy, poruchy příjmu potravy, sebepojetí)
 3. Jenom pohled nestačí (předsudky, rasismus, xenofobie, tolerance odlišností)
 4. Šaty dělaj člověka (subkultury, okrajově předsudky)
 5. Já mezi lidmi (komunikační dovednosti, empatie, nácvik odmítání)
 6. O rodičích a dětech aneb umyl sis ruce? (komunikace konfliktů, pohled rodič x dítě)
 7. Žijeme online (rizikové chování na internetu, sociální sítě)
 8. Nebezpečné bezpečně? (adrenalin, rizikové trávení volného času)
 9. Uvolněte se, prosím (zvládání stresu a náročných situací, emoce s tím spojené)
 10. Já a ty (partnerské vztahy, naslouchání a porozumění, rozdíly muži x ženy) – toto téma lze zvolit nejdříve v 2. pololetí 8. ročníku
 11. Na tělo (partnerství, prevence rizikového sexuálního chování, mýty o sexualitě) – toto téma lze zvolit až po absolvování bloku Já a ty

 

 

6.2 Aktivity určené pedagogům

 

supervize (skupinová i individuální) Semiramis 5 setkání za školní rok zájemci
Supervize

Semiramis

5 setkání za školní rok vedení
WS: Bezpečná třída, pravidla třídy, TH

Semiramis

8 hodin celý sbor

 

 

 

6.3 Aktivity určené rodičům

 

třídní schůzky-konzultace listopad 2022, duben 2023 celý sbor
setkání s učiteli nad aktuálními tématy (Děti ve světě on-line) listopad 2022, duben 2023 Zájemci, TU

 

 

Rodiče si mohou domluvit konzultaci s ŠMP a VP.

 

 

 1. EVALUACE PPŠ

 

Tento preventivní plán školy je prvním svého druhu na naší škole, a tak nevychází z evaluace svého předchůdce. Naopak s evaluací tohoto PPŠ se po skončení školního roku 2022/2023 počítá.

 

 

 

 

 

 

 

Důležité kontakty a odkazy
DROGY

 • PPP- Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Brno

Vedoucí pracoviště: PhDr. Lenka Skácelová, psycholog
Sociální pracovnice: Jitka Lolková, DiS.

Telefon: 548 526 802, 723 252 765 Email: sladkova@pppbrno.cz
Web: poradenskecentrum.cz
Číslo datové schránky: nrk5vhw
Adresa: Sládkova 45, 613 00 Brno

 

KOUŘENÍ

ŠIKANA

LINKY BEZPEČÍ

 • Dětské krizové centrum, dkc.cz
 • Modrá linka- Centrum a linka důvěry pro děti a mládež, modralinka.cz
 • Sdružení Linka bezpečí, linkabezpeci.cz
 • Linka bezpečí 116 111 nebo 800 155 055
 • Linka vzkazů domů 800 111 113, 724 727 777
 • Rodičovská linka 840 111 234
 • Bílý kruh bezpečí, bkb.cz, 257 317 100

AIDS

 • Národní program boje proti AIDS, aids-hiv.cz
 • Národní linka prevence AIDS, 800 144 144
 • Česká společnost AIDS pomoc, aids-pomoc.cz
 • Informace o lidské sexualitě, sexus.cz

 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

 

Orgán sociálně právní ochrany dětí OSPOD, MěÚ Vrchlabí

 • Jaroslava Tauchmanová, vedoucí odboru (sociálně právní ochrana dětí – péče o dítě, náhradní rodinná péče (osvojení, poručnická péče), tel.: 499 405 746,

e-mail: tauchmanovajaroslava@muvrchlabi.cz

 

 • Kamila Franková, referentka (sociálně právní ochrana dětí – péče o dítě, náhradní rodinná péče (pěstounská péče, přechodná pěstounská péče), tel.: 499 405 747,

e-mail: frankovakamila@muvrchlabi.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 5. 9. 2022                                                                      Dne: 9. 9. 2022

Vypracovala: Mgr. Radka Trejbalová, ŠMP                          Schválil: Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbsp

Příspěvek byl publikován v rubrice aktuality a jeho autorem je Mgr. Radka Trejbalová. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *