Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, pokud nám to PES dovolí, tak bychom se s Vámi při Dni otevřených dveří rádi osobně setkali v průběhu ledna (termín včas stanovíme).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 7. 12. se do školy vrátí další žáci

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přesunem Česka do 3. stupně protiepidemického systému PES se od 7. 12. 2020 mohou v rotační výuce vrátit do školních lavic další žáci. Pokud nedojde k dalším opatřením, budeme v následujících týdnech učit takto:

týden od 30. 11. do 4. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 8.A, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 1.B, 2.B, 3.B

týden od 7. 12. do 11. 12.
prezenční výuka ve škole – 3.A, 4.A, 5.A, 8.A,1.B, 2.B, 4.B
distanční výuka – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 3.B

týden od 14. 12. do 18. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 8.A, 3.B, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 1.B, 2.B

21. a 22. 12.
Dny boje proti Covidu

Náplní hodin TV budou vycházky nebo výuková videa, hodiny HV budou bez zpěvu.

Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.


Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

O případných dalších změnách určených MŠMT nebo vládou budeme žáky a zákonné zástupce včas informovat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

25. listopadu maturanti, 30. listopadu nižší gymnázium

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 23. listopadu dochází k dalšímu rozvolňování opatření, která se také výrazně dotknou oblasti školství. Pro naší školu jsou v následujícím období důležité dva termíny: ve středu 25. listopadu se do prezenční výuky vrátí maturitní ročníky a v pondělí 30. listopadu přivítáme v lavicích žáky nižšího gymnázia (1.A – 4.A, rotační výuka). O návratu dalších tříd rozhodne MŠMT a MZČR.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Čtvrtletní třídní schůzky se nekonají

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, vzhledem k současné situaci se třídní schůzky k prospěchu žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nekonají. Informace o prospěchu naleznete v Bakalářích, třídní učitelé jsou s Vámi v kontaktu. Pokud máte jakýkoliv dotaz na učitele nebo vedení školy, využijte korespondenci v systému Komens. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 18. 11. 2020 jsou povoleny individuální konzultace žáků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 18. 11. dochází k postupnému rozvolňování opatření a kromě prezenční výuky 1. a 2. ročníků ZŠ jsou také povoleny individuální konzultace žáků na základních a středních školách. Většinou by se mělo jednat o konzultace žáků, kteří nemají dostatečné technické vybavení pro online výuku nebo je jejich konzultace s vyučujícím vzhledem k prospěchu nebo probíhajícímu distančnímu vzdělávání žádoucí. Výuka ostatních žáků probíhá dále distančním způsobem.

– SŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
– ZŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
– O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Stanovení předmětů profilové zkoušky

Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2021

79-41-K/81 a 79-41-K/41, Gymnázium, Vrchlabí

V povinných částech MZ žák vykoná zkoušku dohromady ze čtyř různých předmětů.

V rámci společné (státní) části vykoná žák povinně didaktický test z českého jazyka (délka trvání 85 minut) a povinně volitelně buď didaktický test z cizího jazyka (délka trvání 40 + 70 minut), nebo matematiky (délka trvání 135 minut). Zkoušky se konají pouze v jediné úrovni obtížnosti. Hodnocení se provádí na škále „uspěl – neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Didaktické testy MZ se konají v týdnu od 24. 5. 2021.

Žák má možnost (rovněž v základní úrovni obtížnosti) zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr pouze z předmětů matematika nebo další cizí jazyk)a dále může jako nepovinnou zkoušku společné části zvolit předmět matematika rozšiřující. Hodnocení nepovinných částí se provádí obdobně jako v případě povinných zkoušek společné části.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z nepovinné zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, také z nepovinné zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z 2 dalších povinných zkoušek. Jestliže volil ve státní části matematiku, musí být jedna z dalších zkoušek profilové části z cizího jazyka. Nelze skládat MZ ze stejného předmětu ve společné a profilové části. Zkouška z českého a cizího jazyka se v profilové části skládá pouze z ústní zkoušky. Zkouška z cizího jazyka se nenahrazuje certifikátem z mezinárodní jazykové zkoušky.

Nepovinně má maturant možnost zvolit nejvýše dvě další zkoušky.

Forma zkoušky:

Ústní zkouška před zkušební komisí

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí:

Čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení nejdéle 15 minut. Maturant sestaví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Výběr provede z nadále používaného Školního seznamu literární děl k MZ (kánon) s dodržením členění vnitřní struktury dle školních pokynů k MZ. Vlastní seznam maturant odevzdá k 31. 3. 2021. Ke zkoušení budou využity stávající pracovní listy centra s drobnými úpravami. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:

Čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení nejdéle 15 minut. Zkoušení proběhne podle nově přepracovaných monotematických pracovních listů. Maturant si vylosuje jeden z připravených 20 PL. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

 

Nabídka dalších předmětů profilové části:

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova hudební, estetická výchova výtvarná, informatika a výpočetní technika.

Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají. Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše), nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné. Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se nezapočítává.

9. 2. 2021 Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 14. 10. učíme všechny třídy distančně

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
z rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 přecházejí všechny třídy naší školy na distanční výuku. Je třeba následujících osm dní zvládnout. Poté nás čekají covidové a podzimní prázdniny a budeme věřit, že se od 2. 11. opět potkáme ve škole. V odkazu Rozvrh a suplování naleznete rozvrh hodin platný od 14. 10. 2020. Hodiny označené vpravo nahoře DisV budou probíhat online. Hodiny označené SamS jsou hodiny samostudia, do kterých budou zadávat vyučující samostatnou práci. Podle školského zákona je povinností žáků se vzdělávat i distanční formou, takže jsou všechny hodiny a aktivity povinné.

V případě technických problémů nás kontaktujte. Pokud se vám nepodaří do online výuky z technických důvodů připojit, kontaktujte třídního učitele. Jelikož bude síť zatížena, tak je možné, že nemusí hned vše fungovat také z naší strany.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole, dle vyjádření MŠMT nebude povinná ani distanční výuka. V týdnu 26. – 30. 10. se tedy celý týden nebude vyučovat.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy