Čtvrtletní třídní schůzky se nekonají

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, vzhledem k současné situaci se třídní schůzky k prospěchu žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nekonají. Informace o prospěchu naleznete v Bakalářích, třídní učitelé jsou s Vámi v kontaktu. Pokud máte jakýkoliv dotaz na učitele nebo vedení školy, využijte korespondenci v systému Komens. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 18. 11. 2020 jsou povoleny individuální konzultace žáků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 18. 11. dochází k postupnému rozvolňování opatření a kromě prezenční výuky 1. a 2. ročníků ZŠ jsou také povoleny individuální konzultace žáků na základních a středních školách. Většinou by se mělo jednat o konzultace žáků, kteří nemají dostatečné technické vybavení pro online výuku nebo je jejich konzultace s vyučujícím vzhledem k prospěchu nebo probíhajícímu distančnímu vzdělávání žádoucí. Výuka ostatních žáků probíhá dále distančním způsobem.

– SŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
– ZŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
– O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Stanovení předmětů profilové zkoušky

Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2021

79-41-K/81, Gymnázium, Vrchlabí

V povinných částech MZ žák vykoná zkoušku dohromady ze čtyř různých předmětů.

V rámci společné (státní) části vykoná žák povinně didaktický test z českého jazyka (délka trvání 75 minut) a povinně volitelně buď didaktický test z cizího jazyka (délka trvání 40 + 60 minut), nebo matematiky (délka trvání 120 minut). Zkoušky se konají pouze v jediné úrovni obtížnosti. Hodnocení se provádí na škále „uspěl – neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Didaktické testy MZ se konají v týdnu od 3. 5. 2021.

Žák má možnost (rovněž v základní úrovni obtížnosti) zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr pouze z předmětů matematika nebo další cizí jazyk)a dále může jako nepovinnou zkoušku společné části zvolit předmět matematika rozšiřující. Hodnocení nepovinných částí se provádí obdobně jako v případě povinných zkoušek společné části.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z 2 dalších povinných zkoušek. Jestliže volil ve státní části matematiku, musí být jedna z dalších zkoušek profilové části z cizího jazyka. Nelze skládat MZ ze stejného předmětu ve společné a profilové části. Zkouška z českého a cizího jazyka je v profilové části vždy kombinovaná a skládá se z písemné a ústní zkoušky. Zkouška z cizího jazyka se nenahrazuje certifikátem z mezinárodní jazykové zkoušky.

Nepovinně má maturant možnost zvolit nejvýše dvě další zkoušky.

Forma zkoušky:

kombinovaná zkouška – ústní a písemná část (platí pro český a cizí jazyk)

ústní zkouška před zkušební komisí (platí pro všechny ostatní předměty, pro povinné i nepovinné profilové zkoušky)

Písemná práce z českého jazyka a literatury:

Minimální rozsah je 250 slov, zkouška trvá 140 minut (včetně času na volbu zadání), maturant si vybere jedno ze čtyř zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí:

Čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení nejdéle 15 minut. Maturant sestaví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Výběr provede z nadále používaného Školního seznamu literární děl k MZ (kánon) s dodržením členění vnitřní struktury dle školních pokynů k MZ. Vlastní seznam maturant odevzdá k 31. 3. 2021. Ke zkoušení budou využity stávající pracovní listy centra s drobnými úpravami. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Písemná práce z cizího jazyka (Aj):

Rozsah práce je 200 – 250 slov rozdělených do dvou souvislých textů. 1. text v rozsahu 140 – 180 slov, 2. text v rozsahu 60 – 70 slov. Zkouška trvá 75 minut (včetně času na volbu zadání), maturant si vybere jedno ze tří zadání pro každý ze dvou textů. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Písemná práce z druhého cizího jazyka (Nj, Fj):

Rozsah práce je 200 – 250 slov rozdělených do dvou souvislých textů. 1. text v rozsahu 140 – 180 slov, 2. text v rozsahu 60 – 70 slov. Zkouška trvá 75 minut (včetně času na volbu zadání), maturant si vybere jedno ze tří zadání pro každý ze dvou textů. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:

Čas na přípravu 20 minut, délka zkoušení nejdéle 15 minut. Zkoušení proběhne podle nově přepracovaných monotematických pracovních listů. Maturant si vylosuje jeden z připravených 20 PL. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

V případě obou zkoušek platí, že poměr hodnocení je 40 % písemná práce a 60 % ústní zkouška.

Forma zkoušky:

kombinovaná zkouška – ústní a písemná část (platí pro český a cizí jazyk)

ústní zkouška před zkušební komisí (platí pro všechny ostatní předměty, pro povinné i nepovinné profilové zkoušky)

Nabídka dalších předmětů profilové části:

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova hudební, estetická výchova výtvarná.

Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají. Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše), nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné. Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se nezapočítává.

29. 10. 2020 Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 14. 10. učíme všechny třídy distančně

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
z rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 přecházejí všechny třídy naší školy na distanční výuku. Je třeba následujících osm dní zvládnout. Poté nás čekají covidové a podzimní prázdniny a budeme věřit, že se od 2. 11. opět potkáme ve škole. V odkazu Rozvrh a suplování naleznete rozvrh hodin platný od 14. 10. 2020. Hodiny označené vpravo nahoře DisV budou probíhat online. Hodiny označené SamS jsou hodiny samostudia, do kterých budou zadávat vyučující samostatnou práci. Podle školského zákona je povinností žáků se vzdělávat i distanční formou, takže jsou všechny hodiny a aktivity povinné.

V případě technických problémů nás kontaktujte. Pokud se vám nepodaří do online výuky z technických důvodů připojit, kontaktujte třídního učitele. Jelikož bude síť zatížena, tak je možné, že nemusí hned vše fungovat také z naší strany.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole, dle vyjádření MŠMT nebude povinná ani distanční výuka. V týdnu 26. – 30. 10. se tedy celý týden nebude vyučovat.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Schůzka se starostou města

V polovině záři jsem se poprvé v novém školním roce sešel se starostou města Janem Sobotkou, abychom si vzájemně představili plány města a školy v oblasti spolupráce a vzdělávání. V průběhu schůzky jsem prezentoval možnosti školy spojené s aktuální epidemiologickou situací, nastínil plánované změny v obsahu vzdělávání, které by měly vést žáky k dalšímu rozvoji, a seznámil pana starostu s projekty, které by škola ráda i za pomoci města realizovala.

Starosta města přislíbil škole plnou možnou podporu, přičemž jsme se dohodli na vzájemné součinnosti, pravidelné komunikaci, směrech budoucí spolupráce a stanovení Krkonošského gymnázia jako priority středoškolského vzdělávání ve Vrchlabí i v celém regionu.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Roušky budou povinné i v průběhu výuky

Od pátku bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Školy mají také omezit hromadné akce.

Důkladně si přečtěte Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)!!!

Doporučený postup pro školy a rodiče

Algoritmus testování metodou PCR

 

Opatření ve škole

Vážení zákonní zástupci, žáci,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Ve škole se toto opatření týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna). Proto Vás žádáme, aby od 10. 9. 2020 měl každý žák s sebou do školy minimálně dvě roušky. V okamžiku, kdy žák roušku při výuce sundá, je žádoucí, aby ji uschoval v igelitovém sáčku. Ve školní jídelně si žák roušku sundá až v okamžiku, kdy usedne k jídelnímu stolu.

Dále Vás žádáme, aby do školy nechodili žáci, kteří mají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, apod.). Pokud takového žáka identifikuje dohled při vstupu do školy, nebude žák do budovy vpuštěn. Pokud se u žáka projeví příznaky v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti. V obou případech budete vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Snažíme se, aby se žáci příliš nemísili, u vchodů i ve třídách jsou umístěny nádoby s dezinfekcí. Třídy jsou průběžně ošetřeny permanentní dezinfekcí.

Pamatujte na pravidlo 3R – Ruce (důkladné a časté mytí rukou), Rozestup (pokud je to možné, udržovat předepsané rozestupy), Rouška (používání a dodržování pravidel ve společných prostorách).

Pevně věřím, že se situace nezhorší natolik, abychom museli přistoupit k dalším opatřením.

Přeji pevné zdraví a úspěšný začátek školního roku.

S pozdravem
Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Změny ve školním řádu

Důležité změny ve školním řádu

1. Do školního řádu je zakomponována povinnost žáků vzdělávat se i distanční formou. 2. Pro žáky nižšího gymnázia platí zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu vyučování (i o přestávkách). 3. Pro všechny žáky platí povinnost přezouvat se po celý školní rok. Další změny se žáci dozví od třídních učitelů.

Školní řád od 1. 9. 2020