Exkurze do sídla Americké akademie v Praze

V pondělí 9. 5. se uskutečnila exkurze do Americké akademie v Praze. Tato jednodenní akce pro stávající a potencionální studenty Americké akademie z Vrchlabí a Hostinného proběhla v prostorách akademie v sídle školy.  Na místě jsme viděli, jak probíhá běžná denní výuka a mohli jsme se osobně setkat s vyučujícími, kteří mají studenty na jednotlivé předměty. Rovněž jsme se na dvě vyučovací hodiny stali součástí výuky akademie a byli jsme rozděleni do různých tříd na rozdílné aktivity. Celá akce měla za cíl seznámit studenty se stávajícím a reálným prostředím akademie, jejíž duální program plní (či budou plnit) pouze online. Akce tedy měla vedle motivačního cíle i cíl společenský.

V průběhu akce jsme se rovněž pobavili o připravovaných změnách na školní rok 2022—2023. Se změnami a možnostmi poskytovaných forem vzdělání se budou moci studenti a rodiče již brzy seznámit na stránkách školy a nástěnce AA, kterou se chystáme po obdržení veškerých materiálů, které nám včera byly přislíbeny, umístit na hlavní chodbě školy.

První pololetí s programem Americké akademie

Máme za sebou první pololetí s duálním programem Americké akademie, který umožňuje studentům získání amerického středoškolského diplomu v průběhu studia na našem gymnáziu. Jde o program distanční, kdy si každý student volí svoji pracovní dobu a tempo sám, stejně tak i předmět, či předměty, kterým by se třeba v budoucnosti chtěl věnovat.

Po prvním pololetí vykazují studenti velmi slibné výsledky; toto studium, které se stoprocentně odehrává pouze v anglickém jazyce je velmi náročné jak na čas, tak na osobní motivaci a snahu každého, kdo si tento program zvolil. Nicméně se zdá, že krok směrem ke spolupráci s tímto zajímavým partnerem – a v tomto směru musím zmínit i místní partnery sponzory (Kablo a Škoda) – byl správný a do budoucna rozšíří jak nabídku vzdělání na našem gymnáziu, tak možnosti každého zapojeného jednotlivce vzhledem k jeho budoucímu výběru povolání.

Program bude i nadále probíhat a je možné jej absolvovat jak v posledním ročníku menšího gymnázia (přípravný ročník, kdy se studuje pouze angličtina), tak na vyšším stupni, kde se duální program realizuje v plné šíři po dobu čtyř let.

Volba zletilého studenta do Rady školy

Ve čtvrtek 6.2. 2020 proběhly volby zletilého zástupce studentů do Rady školy při Krkonošském gymnáziu a SOŠ.

Navržení zletilí kandidáti – Josef Mejsnar, třída 3.B a Jiří Kovář, třída 7.A

Z celkového počtu 85 zletilých studentů gymnázia odvolilo 56 studentů.

Výsledky: Josef Mejsnar – 32 hlasů, Jiří Kovář – 24 hlasů.

Josef Mejsnar byl zvolen do Rady školy za studenty KG a SOŠ.

Sčítací komise: Mgr. Jaroslav Bareš a Dominik Urban, student 3.B

zapsal: Jaroslav Bareš

Zápis z jednání RŠ ze dne 20.6.2019

Zápis ze schůze školské rady dne 20. 6. 2019

Přítomni: Mgr. M. Vlášek – ředitel školy, Mgr. Z. Kočová – zástupce ředitele Hostinné, V. Mejsnarová – předsedkyně SRPŠ, Mgr. I. Mědílková – zástupce kraje, Mgr. J. Bareš – předseda ŠR, Mgr. V. Hanuš – zástupce ŠR  za Vrchlabí

Hosté: Mgr.Hana Brožová, Mgr. J. Nývltová – předseda odborové organizace

Projednáno:

 1. Předpokládané volby do ŠR – podzim 2019
  kdo budou kandidáti – nedořešeno
  jakým způsobem proběhne volba – nedořešeno
 2. Náměty na zlepšení – podáno zaměstnanci z Vrchlabí
 • Požadavek na včasné plánování a průhlednost
 • Požadavek na pravidelnost porad – 1 x měsíčně – 1. středa v měsíci (bude-li něco k projednávání)
 • Otázka disponibilních hodin – p. ředitelem bylo vysvětleno, že tato informace je známa 14 dní, potvrzeno zástupcem kraje
 • Požadavek na svolávání vedení školy 1x měsíčně z důvodu vylepšení informovanosti a komunikace, řešení problémů kolektivně – spolupráce, včasná informovanost
  zamítnut požadavek zástupce kraje, aby se v Hostinném účastnil zástupce z Vrchlabí
  zamítnut požadavek zástupce kraje, aby se ve Vrchlabí účastnil zástupce z Hostinného
 • Vznesen dotaz na p. Vávru ohledně přínosu spojení obou gymnázií
  přínos nebyl nalezen, potvrzeno i zástupcem z kraje
  celkově se v kraji ušetřilo cca 500 míst pro budoucí uchazeče o studenty
  netýká se našeho G, otevírá se nový obor v Hostinném
  ředitel vidí přínos pro Hostinné ve stabilitě pro Hostinné, je jasné, že kraj stojí o obor pečovatelství a podporuje SOŠ, není vize uzavřít G
 • Aprobovanost – velký problém s uchazeči, nedostatek
 • Požadavek na přítomnost ředitele ve škole – mají obě pracoviště
  sám ředitel cítí, že by potřeboval být 5 dní ve Vrchlabí a pět dní v Hostinném – nereálné
 • Požadavky na semináře – francouzská konverzace
  doporučení – pokud AJ seminář, pak specializovaný – literatura, FCE, business English
 • Prohloubení spolupráce ředitele s předsedy předmětových komisí a jejich aktivní podíl na tvorbě seminářů
 • Požadavek na stabilitu pedagogického sboru – nestřídat příliš kantory v rámci jednotlivých ročníků, ideálně nechat kantora v jedné třídě/skupině 3-4 roky
  podpora tohoto bodu i ze strany rodičů

3) dotazy p. Vávry – zástupce města

 • Finance – provozní peníze, projekty
 • V Hostinné se plánuje výměna oken
 • Požadavky na spolupráci škola – město – finanční a další požadavky vůči městu
 • Projekty – např. IROK
 • Tabule pro biologii
 • Den otevřených dveří bude na obou pracovištích probíhat v různé dny, stejné dny se neosvědčily
 • Maturity – porovnání úrovně
  SOŠ nelze s G srovnávat
  na G v Hostinném maturovalo 12 studentů – 2 neúspěšní, 1 omluvena
  úspěšné maturity na SOŠ v rámci možností
 • Přijímací řízení

 

 • Dotaz na výjezdy do zahraničí a spolupráce s partnerskými městy
 • Dotaz na odchod studentů po kvartě – důvody, kam
 • Majáles ve Vrchlabí – úspěšné
  v Hostinném organizuje Majáles studentský parlament
 • Doporučení: nechat parlament ve Vrchlabí vyvíjet vlastní aktivní činnost
 • Doporučení ze strany zřizovatele: smířit se s daným stavem a do budoucna usilovat o max. propojení obou škol
 • Vyjádřena obava o budoucnost 4letého G (J. Nývltová)
  doporučení kraje: do budoucna hledat jiný obor, kde by uchazeči uspěli na trhu práce v rámci Podkrkonoší

Ve Vrchlabí 20.6.2019

zápis provedla: Hana Brožová

Zápis z porady Rady školy při Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole ve Vrchlabí a Hostinném ze dne 31. 8. 2018

Zápis z porady Rady školy při Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole ve Vrchlabí a Hostinném ze dne 31. 8. 2018

Přítomni: pí.Mejsnarová, p.Vávra, p.Hanuš, p.Bareš

Omluveni: pí.Mědílková, p.Marek

Hosté: pí.Kočová, p.Vlášek, p.Rychtr

Body k projednávání:

 • Představení nastupujícího pana ředitele členům RŠ.
 • Schválení úprav školního řádu pro šk.rok 2018-19.

Po projednání navrhovaných úprav byl školní řád pro rok 2018-19 všemi přítomnými členy RŠ schválen.

 • Představení nového loga Gymnázia radě školy.
 • Působnost rady školy v rámci KGSOŠ.
 • Dotaz na fungování stávajícího SRPŠ.

Zapsal: 31.8.2018

Mgr.Jaroslav Bareš

Předseda RŠ při KGSOŠ

Volby do RŠ 2017

Zápis z volby do rady školy za Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 ze dne 15.11.2017
Dne 15.11.2017 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce za školu do nové rady.
Do voleb byli nominováni dva kandidáti:
Mgr. Jaroslav Bareš a Mgr. Vladimír Hanuš
Kandidáti byli zvoleni počtem 24 přítomných pedagogů, 2 se zdrželi hlasování.

Zápis z volby do rady školy konané dne 21.11.2017 za rodiče a zletilé žáky Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586
Dne 21.11.2017 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586 za rodiče a zletilé žáky gymnázia. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce do nové rady. Kandidáti byli nominováni jak z řad rodičů, tak z řad zletilých studentů gymnázia.
Do voleb byli nominováni tito kandidáti:
Magda Cermanová, Gisela Zábranská, Věra Mejsnarová z řad rodičů a Štěpán Marek s Danielem Halířem z řad zletilých studentů.
Celkem hlasovalo 326 rodičů a zletilých žáků.
Po sečtení hlasů byly výsledky následující:
Věra Mejsnarová 126 hlasů, Štěpán Marek 126 hlasů, Daniel Halíř 107 hlasů, Magda Cermanová 94 hlasů
, Gisela Zábranská 45 hlasů
Neplatné – 22 hlasů
Nově zvolenými členy rady školy se stali Věra Mejsnarová a Štěpán Marek.

Volební komise byla ve složení: Mgr. Jaroslav Bareš, Mgr. Miroslav Šafránek, Mgr. Luděk Rychtr.
Ve Vrchlabí, dne 16.11.2017 a 22.11.2017
Zapsal Mgr. Miroslav Šafránek

Schůze RŠ dne 12.10.2017

Schůze RŠ dne 12.10.2017

Přítomni: pí.Mejsnarová, p.Vávra, p.Hanuš, p.Bareš

Host: p.Šafránek – ředitel gymnázia, 

Nepřítomen: pí.Urbanová, p.Samek

1.Schválení výroční zprávy 2016-17

⁃diskuze ohledně obsahu VZ
⁃obsah VZ odsouhlasen a přijat jednomyslně

2.Provozní záležitosti školy

⁃stav funkčnosti internetu
⁃stav instalace optického kabelu
⁃stav hřiště a položení antuky na hřiště a rozběžiště, dráha je v řešení
⁃stav oplocení kolem hřiště
⁃situace přístupnosti hřiště pro veřejnost – pro organizované skupiny (poplatky)
⁃dotaz ohledně výsledků přijímacích zkoušek

Dne 12.10.2017

Zapsal Jaroslav Bareš

Mezinárodní setkání studentů v St.Marienthalu

Studenti GV se již tradičně zúčastnili mezinárodního setkání středních škol v St.Marienthalu, které proběhlo od 15. do 22.října.
Letošní setkání tematicky navázalo na to loňské, zaměřené na problematiku migrační krize v EU.
Studenti zpracovávali své postřehy a názory na toto téma v rámci rozdílných workshopů, od tvorby krátkého a dlouhého filmu, až po hudební a novinářskou skupinu.
Výsledky letošní týdenní práce a snažení studentů ve složení Thomas Toya, Bára Váňová, Daniel Halíř, Markéta Kebrlová, Tereza Řádová a Jonáš Erlebach můžete zhlédnout na následujícím odkazu:
www.network-marienthal.eu
v odkazu INTERCULTURAL/HISTORICAL SEMINAR

Zapsal: J.Bareš

Trochu té angličtiny…

Blahopřejeme Aleně Lukášové ze 3.B ke krásnému umístění v okresním kole nejvyšší kategorie III.B ve Dvoře Králové – a následnému postupu do kola krajského. Na krásném prvním místě v mladších kategoriích se umístili o den dříve v Hostinném také Martin Škrabálek v kategorii I.B (1.místo, třída 2.A, postup do krajského kola) a Jiří Kovář v kategorii II.B (3.místo, třída 4.A).

Celý příspěvek