Ohlédnutí za projektem TV

Začátkem měsíce listopadu jsme přišli s projektem „S domácími úkoly do přírody“. Učitelé zadávali úkoly a studenti je v rámci mezipředmětových vztahů vypracovávali a odevzdávali do mobilních schránek.

Cílem tohoto projektu bylo zapojit studenty všech ročníků GYMVR především po stránce pohybové. Díky zpětné vazbě můžeme říct, že tento projekt splnil svůj účel. Někteří studenti to brali jako povinnost, jiní zase jako zábavu. Přínosem to bylo v každém případě i pro učitele, kteří dostávali úkoly v této mimořádné době v papírové podobě.

Díky těmto novým zkušenostem a pohledům již připravujeme další projekt, na který se můžete těšit koncem školního roku.

Za sekci TV, Pavel Havlíček

Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, pokud nám to PES dovolí, tak bychom se s Vámi při Dni otevřených dveří rádi osobně setkali v průběhu ledna (termín včas stanovíme).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 7. 12. se do školy vrátí další žáci

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přesunem Česka do 3. stupně protiepidemického systému PES se od 7. 12. 2020 mohou v rotační výuce vrátit do školních lavic další žáci. Pokud nedojde k dalším opatřením, budeme v následujících týdnech učit takto:

týden od 30. 11. do 4. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 8.A, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 1.B, 2.B, 3.B

týden od 7. 12. do 11. 12.
prezenční výuka ve škole – 3.A, 4.A, 5.A, 8.A,1.B, 2.B, 4.B
distanční výuka – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 3.B

týden od 14. 12. do 18. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 8.A, 3.B, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 1.B, 2.B

21. a 22. 12.
Dny boje proti Covidu

Náplní hodin TV budou vycházky nebo výuková videa, hodiny HV budou bez zpěvu.

Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.


Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

O případných dalších změnách určených MŠMT nebo vládou budeme žáky a zákonné zástupce včas informovat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení

Přihlašování ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021

(pro žáky nastupující do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022)


Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole se odevzdávají řediteli školy do 1. března 2021 (poštou nebo v kanceláři školy).

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky (může vytisknout ZŠ), vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Návod pro vyplnění přihlášky naleznete na stránkách Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště ve Vrchlabí i v Hostinném. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Hostinné nebo naopak. Pro každé pracoviště je nutné podat samostanou přihlášku. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději v pondělí 1. března 2021!!!


Přijímací řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. (Didaktický test – český jazyk a literatura 60 minut, matematika 70 minut).

1.kolo JPZ:

12. a 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání

14. a 15. dubna 2021 – osmiletá gymnázia

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na stránkách školy do konce ledna.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL.pdf

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA.pdf

Testová zadání k procvičování

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění uchazečů Centrem.

O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Kritéria přijímacího řízení 2021/2022:

Pracoviště Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Pracoviště Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Ošetřovatel

Kritéria přijímacího řízení do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku)


Formulář přihlášky ke stažení ZDE


Vzor přihlášky do osmiletého gymnázia, pokud se uchazeč hlásí na obě naše pracoviště.


 

25. listopadu maturanti, 30. listopadu nižší gymnázium

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 23. listopadu dochází k dalšímu rozvolňování opatření, která se také výrazně dotknou oblasti školství. Pro naší školu jsou v následujícím období důležité dva termíny: ve středu 25. listopadu se do prezenční výuky vrátí maturitní ročníky a v pondělí 30. listopadu přivítáme v lavicích žáky nižšího gymnázia (1.A – 4.A, rotační výuka). O návratu dalších tříd rozhodne MŠMT a MZČR.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Čtvrtletní třídní schůzky se nekonají

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, vzhledem k současné situaci se třídní schůzky k prospěchu žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nekonají. Informace o prospěchu naleznete v Bakalářích, třídní učitelé jsou s Vámi v kontaktu. Pokud máte jakýkoliv dotaz na učitele nebo vedení školy, využijte korespondenci v systému Komens. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 18. 11. 2020 jsou povoleny individuální konzultace žáků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 18. 11. dochází k postupnému rozvolňování opatření a kromě prezenční výuky 1. a 2. ročníků ZŠ jsou také povoleny individuální konzultace žáků na základních a středních školách. Většinou by se mělo jednat o konzultace žáků, kteří nemají dostatečné technické vybavení pro online výuku nebo je jejich konzultace s vyučujícím vzhledem k prospěchu nebo probíhajícímu distančnímu vzdělávání žádoucí. Výuka ostatních žáků probíhá dále distančním způsobem.

– SŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
– ZŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
– O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy