Maturitní otázky z anglického jazyka 2023/2024

 1. CR – geography, history, political system
 2. CR – Prague, places of interest, famous Czechs
 3. UK – geography, history, political system
 4. UK – London, places of interest, royal family, symbols
 5. USA – geography, history, political system
 6. USA – Washington, D.C., other US cities, presidents
 7. IRELAND
 8. CANADA
 9. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
 10. EDUCATIONAL SYSTEM – CR, USA, UK
 11. ENVIRONMENTAL ISSUES AND NATURAL DISASTERS
 12. GLOBAL ISSUES
 13. OUR REGION AND MY HOMETOWN
 14. HOLIDAYS AND CELEBRATIONS – CR, USA, UK
 15. WILLIAM SHAKESPEARE
 16. BRITISH LITERATURE
 17. AMERICAN LITERATURE
 18. MASS MEDIA – social media and communication, internet
 19. HEALTH and MEDICAL CARE
 20. SCIENCE and TECHNOLOGY

Maturitní témata z výtvarné výchovy 2023/24

 1. Umění pravěku
 2. Umění starověkých civilizací – Egypt, Mezopotámie, Kréta
 3. Antické umění
 4. Byzantské umění
 5. Románské umění
 6. Gotika
 7. Renesance
 8. Baroko
 9. Rokoko
 10. Klasicismus
 11. Romantismus
 12. Realismus
 13. Impresionismus
 14. Symbolismus, expresionismus, dekadence
 15. Secese
 16. Moderní směry – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, fauvismus…
 17. Informel
 18. Abstraktní umění
 19. Postmodernismus
 20. Konceptuální umění
 21. Současné umění
 22. Výtvarné techniky
 23. Pop art
 24. Op art – kinetické umění
 25. Minimalismus

Témata maturitních prací

 1. Ilustrace knihy s návrhem přebalu.
 2. Architektonické řešení příjezdu ke škole.
 3. Mytologické postavy severských bájí.

Maturitní otázky z dějepisu – ústní maturita profilová 2023/24


Maturitní témata z dějepisu 2023/2024
Pravěké období v dějinách lidstva
Doba orientálních despocií
Antické Řecko
Antický Řím
Raně středověká Evropa
Duchovní odkaz předků – křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, buddhismus
Slované
Doba vrcholného středověku v Evropě
Český stát v období středověku
Český stát v době lucemburské
Český stát v době husitské, doba Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Renesance a humanismus
Doba zámořských objevů
Reformace a protireformace
Nástup Habsburků na český trůn, třicetiletá válka
Významné evropské státy v 17. a na počátku 18. století
18. století – doba osvícenství a doba baroka
Francouzská revoluce, napoleonské války a vídeňský kongres
Habsburská monarchie v 19. století
Evropa a USA ve druhé polovině 19. století
Průmyslová revoluce, doba imperiální a kolonialismus
Věda, kultura a umění 19. a první poloviny 20. století
První světová válka
Vznik Československa a období první republiky
Svět po první světové válce
Pravicový a levicový extremismus
Druhá světová válka
Československo v letech 1939 – 1948
Československo po roce 1948
Svět po druhé světové válce

PENÍZE Z BURZY

Peníze z burzy jsou připraveny k výplacení.
Na letošní burze prodalo své učebnice 105 studentů za 33500,-
Učebnice můžete stále nosit, je po nich poptávka.

Nejbohatší student si odnese 2320,-

Nejvyšší počet prodaných knih na osobu: 19 učebnic

Studenti-maturanti mohou poslat č. svého účtu mně a peníze jim budou zaslány.
Důležité upozornění: od 24.9. do 30.9. nebudu přítomna. Učebnice se nebudou vydávat.

Maturitní témata z hudební výchovy 2023/2024

Maturitní témata z hudební výchovy 2023/24

 Část A

1/ Hudba pravěkých kultur a hudba starověku

2/ Od počátků jednohlasu po renesanční vokální polyfonii

3/ Vývoj středověké světské hudby 11. – 15. století

 4/ Hudba období baroka od Florentské cameraty po Antonia Vivaldiho

5/ Vrcholné baroko v dílech G. F. Händela

6/ Vrcholné baroko v dílech J. S. Bacha

7/ Česká hudební emigrace v období klasicismu

8/ První vídeňská škola a Josef Haydn

9/ Život a dílo Wolfganga Amadea Mozarta

10/ Život a dílo Ludwiga van Beethovena

11/ Hudba období romantismu, umělá a lidová píseň, malá písňová forma

12/ Skladatelé novoromantismu, hudební formy novoromantismu.

13/ Romantičtí virtuosové a jejich dílo

14/ Ruská národní škola – „Mocná hrstka“ a Petr Iljič Čajkovskij

15/ Vývoj opery od baroka po 20. století

16/ Život a dílo Bedřicha Smetany, symfonická báseň, Má vlast, komorní soubory

17/ Život a dílo Antonína Dvořáka, Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská“, komorní píseň

18/ Vážná hudba 20. století od impresionismu ke grafické hudbě

 19/ Vývoj jazzu

20/ Vznik a vývoj muzikálu a filmová hudba

 Část B

 Obhajoba maturitní práce.

Výběr z témat:

1/ Hudba inspirovaná Shakespearem (Smetana, Dvořák, Fibich, Foerster, Verdi, Berlioz…)

2/ Téma „bouře“ v dílech Zdeňka Fibicha a Vítězslava Nováka

3/ Téma „moře“ v dílech českých i světových hudebních skladatelů (Smetana, Debussy,  Wagner, Mendelssohn – Bartholdy…)

4/ Postava „vodníka“ v české hudbě (Dvořák, Fibich)

5/ Postava „Figara“ v díle Gioachina Rossiniho a Wolfganga Amadea Mozarta

6/ Requiem od gregoriánského chorálu po současnost, část Dies Irae

7/ Stradivari – tajemství houslí, cremonští houslaři

8/ W. A Mozart v Praze, Praze, mým Pražanům

9/ Nejslavnější operní milostné duety

10/ Tváře bolesti v hudbě (Smetana, Dvořák, Suk, Janáček, Beethoven)

11/ Od němého filmu k muzikálu

12/ Artaserse – opera Leonarda Vinciho pro hlasy kastrátů

13/ Božská Ema – životní osudy Emilie Kittlové

14/ Fenomém Čechomor

15/ Chanson od středověku po současnost

16/ Vídenští klasikové v Čechách

 

 

 

Den pro tělo i duši s odborníky z Bohnic

Ve čtvrtek 14. 9. za našimi studenty přijedou zkušení odborníci z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Mgr. Jan Běhounek (Psychóza a její vliv na člověka), Bc. Magdalena Randáková Modes (Problematika a léčba závislostí) a Iveta Jozefová, Dis (Poruchy příjmu potravy).

K tomu, abychom je pozvali, přispěly ohlasy studentů, kteří se 27. dubna zúčastnili exkurze do PNB. Všichni jsme si již cestou z Prahy říkali: „To musí slyšet i ostatní!“  https://www.gymvr.cz/skola2/?p=13369

Studenti vyššího gymnázia (kromě maturantů) se mohou těšit na dva hodinové bloky na téma psychózy a závislosti, studenti 2.A, 3.A, 4.A a 5.A budou mít na programu problematiku poruch příjmu potravy s výživovou poradkyní Ivetou Jozefovou. Ta v případě zájmu nabízí i individuální poradnu 5. vyučovací hodinu v učebně HV č. 25. 

Mgr. Jaroslava Nývltová 

 

 

Profilová ústní zkouška z českého jazyka a literatury 2023/24

Struktura povinné zkoušky:
– čas na přípravu je 15 minut, délka zkoušky je 15 minut
– maturant si sestaví vlastní seznam 20 literárních děl ze Seznamu četby k maturitě dle předepsaného vzoru
– svůj seznam maturant odevzdá do 30. 3. vyučujícímu českého jazyka a literatury
– k ústní zkoušce budou využity stávající pracovní listy, složené z uměleckého a neuměleckého textu
– ve zkoušce se bude postupovat dle osnovy pracovního listu
– v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma

Burza a učebnice

Milí žáci.
Blíží se začátek školního roku a tudíž i nutnost opatřit si učebnice a pracovní sešity.
Žáci nižšího G dostanou učebnice od školy. PS si kupují. Učebnice i PS jim budou rozdány v úterý 5. 9. Každá třída se dostaví do učebny č. 21 již během přestávky a přinese si velký batoh :), psací potřeby a obaly.
1. hodina – 2. A
2. hodina – 3. A
3. hodina – 4. A
1. A – pátek 2. hodina
S žáky nižšího G se dostaví i vyučující dané hodiny a po rozdání učebnic a PS si třídu odvedou k další výuce.

Žáci vyššího G si prohlédnou nástěnku u vchodu v přízemí, kde je přehled jednotlivých učebnic pro jednotlivé ročníky. Následně mají několik možností:
– učebnici/PS si opatří od žáků vyšších ročníků
– učebnici/PS si koupí na internetu
– učebnici/PS získají na burze školy
– učebnici/PS si opatří prostřednictvím školy – hromadná objednávka – množstevní slevy – žáci většinou neplatí poštovné

Burza školy:
Pro 1. B, 2. B, 5. A a 6. A – středa od 14.00 v učebnách 21 (první ročníky) a 22 (druhé ročníhy)
Pro 3. B, 7. A a maturanti – čtvrtek od 14.00 – učebna č. 21(třetí ročníky) a 22 (maturanti)

Prosíme, abyste nosili učebnice které chcete prodat přes burzu kdykoli do našeho kabinetu – učebnice opatřete jménem, aktuálním ročníkem a cenou.
JAZKOVÉ KNIHY NESMÍ BÝT POPSÁNY.
Organizátoři burzy si vyhrazují právo nevhodné knihy vyřadit a u předražených knih cenu snížit.

Letní škola KRITICKÉHO MYŠLENÍ DIALOGU

Ve dnech 25.—26. 8. 2023 proběhl Letní kurz kritického myšlení vedený Vladimírem Fišerou.

Kurz byl určen pro 30 učitelů Královéhradeckého kraje. Setkali se zde učitelé nejen z druhého stupně ZŠ a SŠ, ale zájem projevily i učitelky 1. stupně. Cílem tohoto kurzu bylo zprostředkování a předání zkušeností, znalostí a nápadů z dvouletého projektu Kritického myšlení a dialogu. Celý příspěvek

„Uhelné prázdniny“

Tak zní aktuální heslo partičky nadšených skautů, kteří již řadu let pravidelně navštěvují naši Kantorku. Nejen díky nim i pan profesor Karda ví, že uhlí nemá nožičky a musí se nějak dopravit do uhelny. A když bylo zanedlouho hotovo, s chutí se pustili ještě do dřeva. 

Díky přátelé, Kantorka se Vám odvděčí!

St. Marienthal

Milí studenti a studentky.
Z krásného klášterního komplexu St. Marienthal přišla dobrá zpráva. Získali jsme finanční prostředky na další setkání studentů vybraných evropských škol a můžeme tedy vyjet a užít si týden zajímavých workshopů.
První workshop se koná hned v září 17. – 24.9. a je třeba se rozhodnout poměrně rychle. Jedná se spíše o umělečtejší setkání – mladí fotografové, novináři, filmaři, umělci … Přednost mají studenti vyššího G s dobrými jazykovými znalostmi. Hlavním jazykem je angličtina, němčina je určitě výhodou. Popovídají si i španělštináři – jedním z účastníků je Španělsko.
Potenciální zájemnci posílají žádost na moji školní adresu s krátkým komentářem“Proč se chci účastnit.“
Druhý workshop se koná až v listopadu 5. – 12.11. 2023
Tento workshop je spíše umělecko – vzdělávací. Je hodně o toleranci a porozumění. Součástí jsou přednášky na dané téma – každý rok je jiné. Následuje část tvořivá – divadlo, foto, film, hudba, vaření – cokoli, co si účastníci sami zvolí.
Studenti na tento workshop se mohou hlásit nyní nebo až od září.
Účastnický poplatek je 90 euro/pobyt. Doprava se hradí z fondu.
Pro dobré fungování a následnou návaznost se berou studenti, kteří již v Marienthalu byli + nováčci.
Součástí pobytuje je národní večer, kdy každá ze zůčastněných zemí prezentuje svoji školu a zemi.
Obě skupiny pojedou předpřipraveny. To slibuji.

https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=2289-3354

Plné třídy povedou silné týmy

Milí žáci, rodiče, učitelé a přátelé školy,

rádi bychom vám na konci školního roku poděkovali za práci, odhodlání a přízeň, kterou jste naší škole v uplynulých deseti měsících projevili. Odměnou pro nás jsou vynikající výsledky žáků v předmětových a sportovních soutěžích, maturitních a závěrečných zkouškách a celostátních srovnávacích testech. V září se posílený pedagogický tým bude těšit na stávající a nové žáky, kteří zcela zaplnili první ročníky všech oborů. Užijte si krásného léta, bavte se a naberte síly do nového školního roku.

Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a SOŠ

Organizace školního roku 2023/2024

 Organizace školního roku 2023/2024 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vyučování

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy pro Královéhradecký kraj (Trutnov) stanoveny v termínu od 11. března do 17. března 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do pátku 30. srpna 2024

Úřední hodiny o prázdninách – červenec

3. – 14., 7. 9:00 – 11:00, Hostinné, tel: 499 441 442, 601 566 463

17. – 21., 7. 9:00 – 11:00, Vrchlabí, tel: 499 421 584, 601 364 734

24. a 26., 7. 9:00 – 11:00, Hostinné, tel: 739 079 778

1. a 2. 8., 9:00 – 11:00, Hostinné, tel: 739 079 778

9. 8., 9:00 – 11:00, Hostinné, tel: 739 079 778

14. – 18. 8. 9:00 – 11:00, Vrchlabí, tel: 499 421 584, 601 364 734

od 21. 8. denně 9:00 – 11:00, tel: 739 079 778