Kritéria přijímacích zkoušek ve zkratce

8-leté gymnázium

– počet přijímaných uchazečů je 30 do Vrchlabí a 30 do Hostinného
– 1. termín 17. 4. 2023, 2. termín 18. 4. 2023
– uchazeč se může hlásit na obě naše místa vzdělávání
– vysvědčení (30 bodů), soutěže (10), test z ČJ (50), test z Ma (50)
– v každém testu musí uchazeč získat min. 7 bodů, celkově z testů (Čj + Ma) min. 16 bodů
– přihlášky do 1. 3. 2023

Podrobná kritéria

4-leté gymnázium

– počet přijímaných uchazečů je 30 do Vrchlabí
– 1. termín 13. 4. 2023, 2. termín 14. 4. 2023
– vysvědčení (30 bodů), soutěže (10), test z ČJ (50), test z Ma (50)
– v každém testu musí uchazeč získat min. 7 bodů, celkově z testů (Čj + Ma) min. 16 bodů
– přihlášky do 1. 3. 2023

Podrobná kritéria

Kritéria oborů vyučovaných v Hostinném (8-leté gymnázium, sociální činnost, ošetřovatel)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

V lednu se na naší škole konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. V konkurenci několika desítek studentů se v kategorii A na prvním místě umístil Vojtěch Novák a shodně na 2.- 3. Vladimír Kutlvašr a Maria Movchanskaya (všichni 1. A). V kategorii B zvítězila Karolína Hančová, 2. místo obsadila Zuzana Tomanová a 3. byl Tomáš Albrecht (všichni 2. A).V kategorii C získal 1. místo Václav Černý (4. A) a další pozice obsadily Tereza Vrbatová a Lucie Šimková (obě 3. A). V nejstarší kategorii D (SŠ) se na prvním místě umístil Jiří Jelínek (2. B), za ním dále na druhém místě Sylvie Algerová (5. A) a třetí místo obsadil Matouš Kuřík (3. B).

Všem účastníkům olympiády děkujeme a nejlepším přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení 2022/2023:

(pro žáky nastupující do prvních ročníků ve školním roce 2023/2024)


Místo vzdělávání Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia


Místo vzdělávání Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku)


Formulář přihlášky


Vzor přihlášky pro 8leté gymnázium, pokud se uchazeč hlásí na obě naše místa vzdělávání (Vrchlabí i Hostinné)


Přijímací zkoušky se budou pro maturitní obory konat dle jednotného zadání CERMAT.

Jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřletý obor gymnázia uskuteční v termínech: první termín 13. 4. 2023, druhý termín 14. 4. 2023, pro osmiletý obor gymnázia v termínech: první termín 17. 4. 2023, druhý termín 18. 4. 2023. Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek pro oba obory gymnázia jsou stanoveny na 10. a 11. 5. 2023.

Správně vyplněnou přihlášku je nezbytné doručit do školy nejpozději v pondělí 1. března 2023. Tiskopis přihlášky pro letošní rok naleznete výše nebo lze přihlášku stáhnout na webu CERMAT. Doručení do střední školy je záležitostí žáků a rodičů (zákonných zástupců).  Uchazeč může i letos podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dva různé obory (ŠVP) stejné SŠ.

Na přihlášce uveďte prospěch dle předepsaného formuláře přihlášky. Uchazeč uvede poslední tři pololetí vzdělávání na ZŠ (8. a 9. třída pro čtyřletý obor, 4. a 5. třída pro osmiletý obor).

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději ve středu 1. března 2023!!!

Návod pro vyplnění přihlášky naleznete na stránkách Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Uchazeč o čtyřletý obor gymnázia, který podává přihlášku na školu, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku dvakrát, přičemž pro hodnocení JPZ se mu započte lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve druhém termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Pro potřeby vyhodnocení přijímacího řízení se v obou školách uchazeči započte lepší dosažený výsledek JPZ.

Uchazeči o osmiletý obor gymnázia vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání (na dvě různé školy nebo odlišné obory). Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. V případě, že uchazeč koná JPZ dvakrát, započte se mu pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory (ŠVP), kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a podruhé ve 2. termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou.

Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat do Vrchlabí i do Hostinného. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ, ŠVP Hostinné nebo naopak. Pro každé místo je nutné podat přihlášku samostatně ve shodném pořadí. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude doručena písemně na adresu trvalého bydliště uvedenou na přihlášce (v případě existující datové schránku bude komunikace vedena přes DS) v dostatečném časovém předstihu.

Vzorová zadání testů JPZ a další informace jsou k dispozici na webu CERMAT.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to podle k tomuto účelu vydaného vyjádření školského poradenského zařízení. Uvedené vyjádření doloží uchazeč k přihlášce ke vzdělávání do 1. 3. 2023.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s uvedenými žádostmi uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Ostatním osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Hodnocení uchazečů z předchozích dvou odstavců je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termín.

Další kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů. V dalších kolech se konají přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy.


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2023.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění uchazečů Centrem.

O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.Olympiáda v AJ školní kolo

V pátek 20. ledna se 13 našich studentů zúčastnilo školního kola Olympiády AJ v Hostinném. Všichni z nich se snažili podat nejlepší výkony jak v písemné, tak i v ústní části. Pěti z nich se podařilo umístit mezi trojicí těch nejlepších ve třech různých kategoriích. V nejmladší kategorii se umístil Jakub Mařas na 2. a Adam Vyoral na 3. místě, ve starší kategorii získala 1. místo Sára Šimůnková a ve velké konkurenci těch nejstarších si 2. místo odnesla Petra Alex Pistoriusová a 3. místo Alžběta Mejsnarová. Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Dějepisci vybojovali zlato!

Tuto středu naši školu na okresním kole dějepisné olympiády v Trutnově reprezentoval pětičlenný tým. Nejlepšího výsledku dosáhl Šimon Buďárek z 5. A, který obsadil 1. místo v kategorii vyšších gymnázií. V kategorii nižších gymnázií nás výborně reprezentovali Václav Černý (4. A) a Emilie Kaplanová (3. A).
Všem soutěžícím blahopřejeme!

Školní kolo Biologické olympiády

Tématem 57. ročníku Biologické olympiády je pro kategorii C, D  Bezlesí a pro  kategorii A, B  Život není fér! aneb Jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí. Školní kolo Biologické olympiády se bude skládat z písemného testu, praktického poznávání přírodnin a praktického úkolu. Uskuteční se na konci ledna a začátkem února. Zájemci se hlásí u svých vyučujících biologie. Přípravné texty a seznam organismů najdete na stránkách: Materiály a soutěžní úlohy — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz) Těšíme se na vaši hojnou účast!!!

Prašina

Lampy tam nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu.

Pro někoho noční můra, pro jiného oáza klidu a míru.

     

Přesně na takové místo jsme se na chvilku přenesli prostřednictvím Klicperova divadla díky jeho divadelní adaptaci Prašiny. Příběh vycházející z pera (nebo možná klávesnice) Vojtěcha Matochy se těší u čtenářů velké oblibě a jeho divadelní ztvárnění sklízí také velmi kladné ohlasy. Nejinak tomu bylo i u našich studentů. Kéž by se z každého divadelního představení vraceli tak nadšení!

Celý příspěvek

Chystáme se na Olympiádu dětí a mládeže

Jubilejní dvacátý ročník Olympiády dětí a mládeže se uskuteční v Královéhradeckém kraji. Slavnostní zahájení proběhne na zimním stadionu v Hradci Králové, sportovní klání budou hostit zimní střediska Špindlerův Mlýn a Vrchlabí a města Trutnov a Nová Paka. Na programu desátých zimní her, kterých se zúčastní na 1600 sportovců, nechybí tradiční sporty jako lední hokej, krasobruslení, alpské lyžování či biatlon a zařazena je také disciplína pro handicapované sportovce. Žáci a učitelé Krkonošského gymnázia a SOŠ se největší multisportovní akce Česka účastní v rolích sportovců, pořadatelů i diváků.

Školní plavání

V rámci školní tělesné výchovy začínáme od 3. 1. 2023 plavecký výcvik.

Rozvrh bazénu najdete v Komens.

8 důvodů, proč chodit pravidelně plavat

  • Plavání je vzhledem k vlastnostem vodního prostředí jedním z mála sportů, při kterém se ani při nadváze nepřetěžují klouby, vazy či páteř.
  • Při plavání dochází nejen k posílení takřka všech hlavních svalových skupin, ale i k jejich protažení.
  • Plavání je velmi variabilní sport, který má jen málo omezení. Plavat mohou děti, těhotné, senioři, hendikepovaní i obézní jedinci.
  • Plavání patří mezi skvělé rehabilitační aktivity; pomáhá nenásilně zvýšit hybnost kloubů (ramenou, kyčlí i kotníků) po úrazech a operacích.
  • Během plavání se velmi šetrně posiluje i srdeční sval; horizontální poloha totiž značně ulehčuje srdci práci.
  • Plavání je skvělá aktivita pro posílení ochablých svalů podél páteře. V takovém případě je ideálním plaveckým způsobem znak a různá znaková cvičení.
  • Pravidelné plavání přispívá k zvětšení vitální kapacity plic. Ale pozor, pouze v případě, že během plavání dochází k výdechům proti odporu vody (vydechování do vody).
  • Plavání, respektive pohyb ve vodním prostředí má pozitivní vliv na psychiku. Pomáhá odbourat stres a nervové napětí.

Mgr. Pavel Havlíček

 

Praha, knihy a literární exkurze

Věci zcela zavrhovati, nebo zcela vychvalovati – může jen člověk ten, jehož rozum a cit jsou n e o m y l n á  p r a v d a. Václav Linda

Tento citát (starý 200 let) jednoho ze slavných padělatelů Rukopisů mohli studenti číst na stěnách a ve volně rozmístěných knihách v nově otevřeném Muzeu literatury – moderní to tváři Památníku národního písemnictví.

Celý příspěvek

Rozsvěcení vánočního stromku na zámku

V pátek 2. 12. 2022 se naše třída 1. A zúčastnila s paní uč. Nývltovou rozsvěcení vánočního stromku na vrchlabském zámku, kde byly přítomny i vybrané třídy z některých dalších vrchlabských škol. Konalo se to v rámci česko-polského příhraničního projektu, který se snaží o prohloubení přátelských vztahů s našimi zahraničními sousedy z partnerského města, tudíž tam byly i děti z Kowar.

Celý příspěvek

Výsledky Studentských prezidentských voleb

Milí studenti,

děkujeme všem, kteří se zúčastnili Studentských prezidentských voleb. Níže zveřejňujeme výsledky za naši školu a gratulujeme Danuši Nerudové k 1. místu!

Níže můžete porovnat naše výsledky s celorepublikovými, ve kterých své prvenství také získala Danuše Nerudová. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 504 škol, z toho 233 gymnázií, 209 středních odborných škol (SOŠ) a 62 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 76 136 platných hlasovacích lístků.

Na tomto odkaze si můžete přečíst podrobné zpracování celorepublikových výsledků:

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

Zároveň bych chtěla poděkovat Míše Place, Viki Huberové, Adélce Cermanové, Ondrovi Stránskému, Danu Dvořákovi a v neposlední řadě panu učiteli Zaplatílkovi za pomoc při konání voleb. 2. kolo se konat nebude, protože z 1. kola vzešla vítězná kandidátka s 54,11 % hlasů. Ještě jednou velká gratulace DANUŠI NERUDOVÉ!

Okresní kolo dějepisné olympiády – leden 2023

Tito studenti budou reprezentovat Krkonošské gymnázium v okresním kole:

kategorie I – Černý, Kaplanová, Hůlková

kategorie II – Macháček, Buďárek, Mečíř D.

Pokud někdo z vážných důvodů nemůže, včas mi to oznámíte – nejpozději do konce tohoto týdne.

Sežeňte si potřebnou literaturu, přijďte si cokoli půjčit.

Olympiáda v českém jazyce

Minulý týden u nás proběhlo také školní kolo olympiády v českém jazyce. Zájem o účast byl velký a mnoha studentům se podařilo dosáhnout skvělých výsledků při řešení mnohdy velmi zapeklitých úloh.

Ti nejlepší změří své síly se soupeři z celého okresu v dubnu 2023. A kdo nás bude reprezentovat? V I. kategorii to bude Pavla Kutlvašrová (3. A) a Anežka Klimentová (4. A), v II. kategorii potom Veronika Mejsnarová (6. A) a Alžběta Mejsnarová (7. A). Jako náhradníci je budou jistit Emílie Kaplanová (3. A) a Vojtěch Paulů (6. A), kteří se ve školním kole umístili na 3. místě.

Děkuji všem zúčastněným, že měli chuť lámat si hlavu češtinářskými libůstkami.

Dějepisná olympiáda – kategorie II – vyšší G (Vrchlabí)

Děkuji studentům vyššího G za opravdu hojnou účast na dějepisné olympiádě. Výsledky byly moc dobré, můžete se přijít podívat.
Avšak vyhrát mohou jen tři:
Kryštof Macháček – 1. místo
Daniel Mečíř – 2. místo
Šimon Buďárek – 3. místo
Gratulujeme!
Po porovnání výsledků s Hostinným vyšleme 3 nejlepší studenty do okresního kola – již v lednu.